Zeleň pro koně a jejich lidi: Sportovní a okrasné trávníky

24. 03. 2011 05:00, Aktualizováno 31. 03. 2011 08:33

Obrázky: 5

Autor: Jana Syrová Foto: Karolína Havlová, Jana Syrová Seriál: Zeleň pro koně a jejich lidi Počet přečtení: 6960 Počet komentářů: 2 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Sportovní trávníky se oproti pastvinám a loukám vyznačují především velkou finanční investicí nejen při zakládání, ale i u následné intenzivní péče. Případné chyby při zakládání se projeví v kvalitě trávníku velmi záhy. A renovační zásahy jsou velmi náročné, mnohdy nemožné.

Péče je odkázána především na specializovanou techniku, ale i na používání minerálních hnojiv a dalších chemických substancí (herbicidy, půdní kondicionéry...). Je důležité dbát na vypracování kvalitního projektu a precizní provedení veškerých prací. Odměnou vám bude reprezentativní a především bezpečná sportovní plocha, kterou budete moci využívat celoročně.

Složení půdního profilu

Substrát

Sportovní a okrasné trávníky zakládáme na delší časové období. Kvalitní substrát by neměl obsahovat stavební suť či kameny a neměla by po něm přejíždět těžká technika. Mohly by se totiž v trávníku časem objevit propady a docházet tak ke zranění koní na kolbišti. Další riziko spočívá v podmáčeném pozemku, kde jsou nutné drenáže k odvodu vody, aby kolbiště bylo možné využívat celoročně. Dbáme na to, aby substrát byl z lehké, popř. střední zeminy, protože k odnožování trav je potřeba kyslík. Ten by měl být v půdě obsažen v 10 - 15 %. Naopak obsah humusu má být maximálně do 5 % u okrasných trávníků a do 3 % u sportovních ploch.

Před samotným setím se do hloubky 80 - 100 mm zapraví minerální hnojiva a půdní kondicionéry. Mezi samotnou přípravou substrátu a setím by měla být pauza zhruba 14 dní, aby došlo k vyrovnání vláhových poměrů a k rozpuštění hnojiv.

Vegetační vrstva

Mocnost vegetační vrstvy je 150 mm před slehnutím a 120 mm po slehnutí. Složení: písek, zemina, kompost, popř. jemný štěrk.

Filtrační vrstva

Nesmí se zanášet!

Drenážní vrstva

Mocnost drenážní vrstvy se pohybuje v rozmezí 200 - 250 mm. Musí být zhutněná a vyspádovaná. Jako materiál se používá štěrk frakce 16/32, kterým se obsypou trubky (husí krky), které odvedou přebytečnou vodu.

Sportovní plocha by měla být vyspádovaná k jedné straně a sklon by měl být 1 %.

Půdní profil trávníku

půdní profil

Při údržbě sportovních a okrasných travnatých ploch se můžete setkat s pojmem caespestechnika. Přesná definice tohoto termínu napovídá, že se jedná o soubor pěstebních a technických opatření zajišťujících požadovaný účel a funkčnost příslušné kategorie, příp. druhu trávníku.

Do caespestechniky řadíme:

Výsev nové travnaté plochy

Výsev je možný provádět celoročně, pokud je k dispozici závlaha. Pokud není, je lépe volit jarní nebo podzimní měsíce k výsevu. Podzimní výsev má výhodu v tom, že drn lépe a hlouběji prokoření. Ovšem nesmí se výsev na podzim opozdit a před zimou se musí na travinách vytvořit 4-5 pravých listů.

Před samotným výsevem pokryjeme vegetační vrstvu malou vrstvou (30 - 50 mm) zeminy (provádí se u malých ploch). Dorovnají se tím vzniklé nerovnosti a plochu uválíme. Samotný výsev pak děláme buď ručně, nebo strojově. Je vhodné promíchat osivo s tří- až pětinásobným objemem písku. Osivo zasekáme hráběmi a uválíme.

Závlaha

Množství a četnost závlahy se odvíjí od denních teplot. V rozmezí 15 - 20 stupňů zavlažujeme 1x denně, a to do hloubky až 600 mm! Je to velmi důležité, protože kořeny rostlin budou mít tendenci růst hlouběji za vodou. Naopak při mělkém zavlažení se kořenový systém bude držet v horní části profilu a to není žádoucí. Pokud teplota stoupne na 25 stupňů, zavlažuje se 2x denně, naopak pokud je teplota pod 15 stupňů, zavlažuje se 3-4x do týdne.

První sečení a hnojení

Nový porost přihnojíme, když bude dosahovat výšky 30 mm, a poprvé sečeme při výšce 80-100 mm. Snížíme porost max. o 25-30 %, tedy na výšku 6-8 cm.

Následné ošetřování sportovní travnaté plochy

Sečení

Kosení porostu zaručí kvalitní travní drn, pravidelné odnožování a regulaci plevelů. Počet sečí u intenzivně využívané sportovní plochy se pohybuje v rozmezí 20-45 sečí za rok. Vždy platí, že sečí snižujeme výšku prorostu max. o 1/3 výšky. Zamezíme tak oslabení a žloutnutí porostu. Ke kosení trávníků jsou nejvhodnější rotační a vřetenové sekačky. Řez je rovný a okraje řezné plochy nežloutnou.

Mulčování sportovních a okrasných trávníků se neprovádí.

Závlaha

V našich klimatických podmínkách nelze pěstovat nízko sečený intenzivně využívaný trávník bez závlahy. U závlahy travních ploch platí pravidlo, že je lépe zavlažovat méně často, za to vyšší dávky. Vody by se měla dostat do hloubky aspoň 150 mm, což představuje zhruba 20 l/m2.

Ideální je používat dešťovou vodu k závlaze.

Hnojení travních porostů

Racionální hnojení je při pěstování trávníků významným opatřením pro udržení vysoké kvality porostu. Nahrazujeme tak odebranou nadzemní biomasu při kosení. Potřebné prvky dělíme na makroelementy (N, P, K, Ca, Mg, S) a mikroelementy (Fe, Mn, Zn, B, Mo).

Dusík N

travnaté předvadištěObsah dusíku v rostlinách se projevuje nejintenzívněji. Podporuje odnožování a růst trav. Nedostatek se projevuje žloutnutím a prořídnutím porostu. Nadbytek dusíku je naopak mnohem nebezpečnější, než jeho nedostatek. Rostliny nevyzrávají (mají vodnatá pletiva), jsou špatně odolné proti chorobám, porost je hustý a špatně koření. Přehnojování dusíku vede k vyplavování nitrátů do spodních vod a k úniku oxidu dusíku do ovzduší.

Zvýšená potřeba dusíku je zejména na jaře a pak následně po všech ošetřeních, jako je aerifikace, vertikutace, aplikace herbicidů nebo zvýšená zátěž pro trávník.

Fosfor F

Tento prvek má velmi malou pohyblivost v půdě, je v ní pevně fixován a ani velké množství dodaného fosforu nezvýší jeho příjem u rostlin. Proto je velmi důležité zapravit fosfor před setím do celého půdního profilu.

Fosfor podporuje růst kořenů a zlepšuje vyzrávání pletiv - čili zlepšuje celkový stav porostu. V rostlině se akumuluje na podzim.

Draslík K

Draslík zajišťuje hospodaření rostliny s vodou a transport asimilátů (z listů do kořenů) v rostlině. Trávy mají relativně vysoké nároky na příjem draslíku. Aplikace draslíku je důležitá zejména na podzim.

Hořčík Mg

V rostlinách působí podobně jako vápník. Bývá často deficitním prvkem a jeho nedostatečný příjem se projevuje nejčastěji při přehnojení draslíkem (antagonistický vztah). Je součástí chlorofylů a enzymů.

Síra S

Její nedostatek se projevuje podobně jako nedostatek dusíku. Dříve nebýval problém s nedostatkem síry. Po odsíření většiny průmyslové výroby se síra nedostává v nadměrném množství do ovzduší, a proto se síra stává deficitním prvkem.

Mikroelementy

Jejich nadbytek působí často více škody než jejich nedostatek.

Železo Fe a Mangan Mn

Jejich příjem je omezován pH půdy. Jejich nadbytek je v kyselých půdách a jsou lépe pohyblivé a dostupné rostlinám. Mají antagonistický vztah s vápníkem a hořčíkem. Nedostatek se projevuje chlorózami.

Systém hnojení během roku

Poměr hlavních živin v trávníkových hnojivech by měl být 4 : 1 : 3 (N : P2O5: K2O). Je třeba hnojení vždy řešit individuálně s přihlédnutím k pH a zrnitostnímu složení půdy, stavu porostu a množství živin v půdě.

Systém hnojení se dá rozdělit na základní jarní hnojení (březen-duben) s cílem podpory odnožování a regenerace po zimním období. Následuje jednosložkové hnojení N (duben-červen, tzv. produkční hnojení). Důležitá je závlaha nebo aplikace během rosy, aby nedošlo k popálení rostlin. Pro letní hnojení se používají hnojiva s mikroelementy. A k podzimnímu hnojení (září-říjen) je vhodné použít vícesložková hnojiva s menším obsahem dusíku.

Regenerační zásahy během sezóny

Vertikutace

Při vertikutaci se pročesáváním odstraňují vrstvy plsti a mechu z trávníků, provzdušní se drn a umožní se tak lepší průsak vody a živin rostlinám. Snižuje se riziko výskytu houbových chorob. Vertikutace se provádí většinou 2x ročně v období od května do září. Není potřeba provádět vertikutaci první rok po založení trávníku.

Mezi vertikutační zásahy řadíme ještě grooming - pozvednutí trav a skarifikaci - prořezání a provzdušnění do hloubky 5 - 12 mm.

Aerifikace

Jedná se provzdušnění, které zasahuje nejen do drnové vrstvy, ale i do vegetačního substrátu. Odstraňují se tak následky zhutnění zeminy a špatná pórovitost. Provádí se během celé vegetace od května do září vždy, když je potřeba.

Pískování

Výsledkem pískování je zlepšení podmínek pro odnožování trav. Provádí se během celé vegetace ve spojitosti s vertikutací či aerifikací. Používá se křemičitý, velmi ostrý písek. Spotřeba se pohybuje kolem 2 litrů na metr čtvereční.

nezapojený trávníkTopdressing

Topdressing je aplikace slabé vrstvy homogenizovaného substrátu z kompostu, rašeliny a písku. Jedná se o částečnou výživu travní plochy.

Přísev

Provádí se v místech, kde není zapojen porost. Většinou ručně se zapraví osivo do hloubky 15 - 20 mm. Ideální je použití jílku vytrvalého, neboť vzchází do 7 dnů od přísevu.

Nejčastější poškození trávníků

Choroby
 • plíseň sněžná - nejrozšířenější choroba trávníků v ČR. Pozná se podle velkých skvrn, které jsou potaženy bílým či narůžovělým mycéliem. Výskyt není vázán na sníh ani mráz, ale je podporován zhutněním vegetační vrstvy, spadaným listím, posečenou travou, nedostatkem draslíku a nadbytku dusíku na podzim. Ochrana je založená na odstranění těchto závad a preventivním ošetření fungicidy.
 • čarodějné kruhy - na trávníku se objeví pravidelné kruhy, které jsou tvořeny plodnicemi hub, odumřelými rostlinami či sytě zeleným trávníkem. Dělí se podpovrchové a povrchové. Jediné opatření k odstranění tohoto onemocnění je vykopat napadený substrát do hloubky 500 mm a nahradit ho novým.
 • rzi - na čepelích trav se objevují žluté až oranžové skvrny a začínají zasychat listy. Výskyt je podporován nedostatkem kosení, hnojení, vyšší teplotou a vlhkostí.
Mechy

mechVýskyt mechů je podmíněn několika kofaktory: vlhkost, zastíněné plochy, nedostatek hnojení, zhutněná půda, nízké kosení, kyselá půdní reakce a celkově nízká úroveň péče o trávník. Mechy se dají odstranit, pokud se tyto faktory (ideálně všechny) odstraní. Je tedy důležité postiženou plochu vydrénovat, zvýšit výšku kosení, zlepšit hnojení atd. Existují také chemické přípravky na odstranění mechů, ovšem pokud se nezmění podmínky pro růst trav, mechy se objeví znovu.

Ceny trávníků za rok 2010

Pokud se rozhodnete nechat si založit trávník „na klíč", ceny se budou výrazně lišit v závislosti na typu trávníků.

Celková cena za metr čtvereční zahrnuje projekt a veškeré práce související s výsevem až po první sečení, substráty, štěrky a písky:

Květnatá louka - extenzivně pěstěný trávník, 3 seče za rok 30,40 Kč / 1 m2
Parkový trávník - extenzivně pěstěný trávník, 6 sečí za rok 49,90 Kč / 1 m2
Sportovní trávník - intenzivně pěstěný - zátěžový, 50 sečí za rok 545,60 Kč / 1 m2

Do ceny není započten zisky firmy ve výši 15 % a DPH.

Péče o trávníky je komplexní soubor opatření, který by měl podporovat růst a správný vývoj travních ploch, omezit výskyt chorob a původců abiotického a biotického stresu. Zároveň by se mělo snižovat poškození trávníků při jejich užívání.

travnaté kolbiště


Připojené obrázky

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. Sovicka

  Nevloudila se chyba u odstavce s cenami?

  08:06 - 31. 03. 2011

  Nevypadla v odstavci o cenách v tabulce kolonka s cenami?
  Ať se dívám jak se dívám nikde je totiž nevidím...

 • 2. HelenaG

  Nevloudila.

  08:30 - 31. 03. 2011

  Reaguje na 1.

  30,40/ 1 m2
  Tzn. 30,40 Kč za m2 - je tam lomítko. Asi to ještě tedy vizuálně upravíme..

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: