Plánujete pořádat jezdecký tábor pro děti?

13. 10. 2014 19:00

Obrázky: 4

Autor: Šárka Návarová Foto: Šárka Návarová Rubrika: Různé Počet přečtení: 9080 Počet komentářů: 3 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 1 krát

Jak jsme zjistili v naší soutěži, jezdeckých táborů je hodně a čím dál víc. Pokud koketujete s myšlenkou si něco takového zařídit, nebo jen máte „koňochtivé“ děti a chcete se něco dozvědět, počtěte si o tom, co je potřeba k provozu dětského tábora, jakou legislativou je potřeba se řídit, které dokumenty a oprávnění musíte vyřídit a v jakých prostorech je možné děti ubytovat. Možná vám z toho půjde hlava kolem.

Předem se připravte, že tento článek (první ze dvou) bude poněkud nudný, i když jsme se ho snažili „operličkovat" a o koních moc řeč nebude - jenže bohužel, první, nač narazí každý, kdo jen zauvažuje o pořádání táborů, je legislativa a nutné zázemí pro děti. Slibujeme, že pokud se tímto prokoušete, druhý díl už bude mnohem záživnější a hlavně, bude se už týkat i koní.

Zotavovací akce (tábor) je podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví organizovaný pobyt nejméně 30 dětí do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí a zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popř. i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

Bohužel nebo bohudík hledí zákon pouze na ochranu dětí a netrvá na tom, aby bylo posíleno i zdraví vedoucích a pořadatelů... nicméně zatímco děti získávají zdatnost tělesnou, vedoucí a instruktoři neméně pilně vylepšují svou zdatnost duševní a odolnost, lze tedy zamhouřit oko nad tím, že zdraví mívají pak spíše lehce podlomené. Abychom ale byli spravedliví, nejsou to jen děti, které k jejich duševní zdatnosti přispívají. Velice dobrou průpravou v duchu „co tě nezabije, to tě posílí" je totiž samotná hra „připrav si svůj tábor" - kvůli množství legislativy, kterou je potřeba prostudovat, se jedná o hru vzdělávací a kvůli množství všech možných nařízení ji lze nazvat i hrou bojovou. Zkrátka příprava na tábor se vším všudy.

*Začneme tím nejhorším - k uspořádání dětského tábora je nezbytná velmi dobrá znalost legislativy. Mezi nejdůležitější patří Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška upravuje hygienické požadavky na umístění, prostorové podmínky a funkční členění staveb a zařízení, včetně jejich vybavení, a na ubytování, osvětlení, úklid, zásobování vodou, odstraňování odpadů a odpadních vod, stravování a režim dne zotavovacích akcí.

Jako pořadatel dětského tábora přímo spadáte pod místně příslušnou Krajskou hygienickou stanici a při kontrole hygienikem budete vždy odkázáni na tuto vyhlášku. Je tedy potřeba být připraven, protože kontrola vás jistě nemine a i kdyby si vás nenašla sama, velmi pravděpodobně se najde někdo, kdo vám ji tam rád a ochotně pošle.:-)

Co všechno jste povinni jako pořadatel pro děti zajistit?

Je to: vhodné umístění tábora, zásobování pitnou vodou, odstraňování odpadů a splaškových vod, prostory a zařízení dle hygienických požadavků (kuchyň, sociální zařízení, ošetřovna atp., definováno Vyhláškou), vhodné ubytování (chatky, stany s pevnou podlahou atp., opět definováno Vyhláškou), vhodné stravování, režim dne, zdravotní zabezpečení tábora, splnění podmínek účasti dětí, splnění podmínek účasti pracovníků, instruktáž všech pracovníků tábora s výjimkou zdravotníka o hygienických požadavcích, o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví, ohlášení tábora orgánu ochrany veřejného zdraví - jinak by vám tam nemohly chodit kontroly.:-)

Důležité podrobnosti k ubytování, hygieně, zdravotní péči a stravování z výše uvedené Vyhlášky shrnujeme v bodech pod článkem, připravte se na „špeky" v podobě definic, na kolik dětí má připadat jedna sprcha, od kolika let smí spát děti na horních palandách a především, nezapomeňte na nepropustné podložky na postele pod matrace, aby dítě na palandě nahoře (povinně starší sedmi let!) náhodou nepočuralo to spodní!

Po přečtení povinností organizátorů zotavovacích akcí a ostatních akcí si nejspíš řeknete, jestli není lepší uspořádat dětský tábor do třiceti dětí a tak si to usnadnit. Zklamu vás, i když se nebude jednat dle zákona o zotavovací akci, bude se jednat o „ostatní" akci, kdy musíte také vždy zachovat hygienická minima a standardy, které se od sebe příliš neliší.

Pořadatelé ostatních akcí, kterých se účastní méně než 30 dětí nebo jde o pobyt kratší než 5 dnů, jsou povinni zajistit: hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování pitnou vodou, splnění podmínek účasti pracovníků, ohlašovací povinnost - ano, i tady může přijít kontrola.

V každém případě jste jako pořadatel tábora povinen jeden měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví (místně příslušná krajská hygienická stanice): termín a místo konání tábora, počet dětí zúčastněných na táboře, způsob zajištění pitnou vodou, způsob zajištění stravování dětí.

Pokud máte sílu číst dál a pocit, že jste schopni zajistit dětem všechny potřebné ubytovací, hygienické, zdravotní a stravovací podmínky, přejdeme k dalšímu důležitému bodu tábora, což jsou vedoucí a zdravotník tábora.

O vedoucích, programu a taky mobilech

Vedení tábora obvykle tvoří hlavní vedoucí, zástupce hlavního vedoucího, zdravotník a hospodář. Na táboře musí být minimálně dvě osoby starší 18 let. Některé funkce mohou být sloučeny (např. hlavní vedoucí může být také hospodář), avšak funkce hlavního vedoucího je neslučitelná s funkcí zdravotníka!

Velmi důležitou roli zastávají instruktoři (praktikanti). Jsou to přesně ti mladí, čerství a životem ještě neunavení nadšenci, kteří jsou duší každého tábora, studnicí (přiznejme si, že často blbých, nicméně pro děti nezapomenutelných) nápadů a (občas) balzámem na nervy unavených dospěláků, kteří díky nim mají aspoň někdy čas si orazit. Legislativa o nich říká, že instruktoři musí být starší 16 let. Instruktor má možnost podílet se na přípravě programu tábora, ale pracuje přímo pod dohledem a na odpovědnost vedoucího staršího 18 let - je tedy nezbytně nutné, aby vedoucí dospělák alespoň občas pootevřel oko z poobědového šlofíčku a zkontroloval, co se to vlastně děje na „place".

*Nezapomeňte, že každá z osob starších 18 let musí doložit platné potvrzení od obvodního lékaře o práci s dětmi a podepsat aktuální stav bezinfekčnosti! Koneckonců, „bezinfekčnost" (ne starší tří dnů) a zdravotní způsobilost k účasti na táboře (platná jeden rok) musí mít i samotné děti.

Pokud chcete mít úspěšný tábor pro děti plný zážitků a her, je velmi důležitý pečlivý výběr kolektivu, který se podílí na organizaci tábora. Dobrý kolektiv je vaším hlavním stavebním kamenem tábora. I když se jedná o tábor s koňmi, je potřeba zajistit doprovodný program. „Dnešní" děti jsou zvyklé trávit čas na počítači nebo mobilu (děti často i v místě tábora zajímá připojení na wifi kvůli facebooku) a neumí se často samy aktivně zapojit do programu tábora. Vaším úkolem je co nejvíce zaplnit volný čas, ale dát také dětem dostatek času a prostoru na odpočinek. Pokud se budou děti nudit, budou volat domů a poté budou volat rodiče vedení tábora.

Je na vás, zda jako pořadatel tábora mobily zakážete, nebo pouze doporučíte nenechávat mobil dětem. Vždy je to 50:50. Někteří rodiče se bojí, aby děti mobil nerozbily, neztratily, nebo je naopak neustále neobtěžovaly telefonáty a raději dají dětem dopisní papíry a známky. Jiní rodiče si přejí, aby děti mobil měly a mohly s dětmi každý den komunikovat.

Z vlastní zkušenosti doporučuji zákaz mobilů na táboře. Mobily a jiná elektronická komunikační zařízení děti rozptylují a ty se nesoustředí na aktivity tábora, a tudíž může dojít k úrazu. A paradoxně, právě s mobilem si pak stěžují na nudu - při pohledu na displej nestíhají sledovat, co se děje okolo a většinou přijdou o to nejzajímavější. Popřípadě děti, které mobily nemají, trpí pocitem ukřivděnosti a hlavně večer na ně o to více dolehne stesk po rodinném zázemí.

Čím méně mají děti čas nudit se, tím více se jim bude na táboře líbit. Vedoucí by měli být schopni připravit celotáborovou hru, další krátké hry na zaplnění času, mokrou variantu her, noční hru, atp. Snažte se najít vedoucí, kteří jsou hraví a jako děti se aktivně účastnili dětských táborů. Spousta her zůstává uložena v paměti a navíc mají představu o přibližném programu a řádu tábora.

Hlavní vedoucí tábora

Hlavní vedoucí musí být starší 18 let a musí mít akreditované osvědčení hlavního vedoucího tábora. Musí mít praktickou zkušenost práce s dětmi a musí být schopný organizovat chod tábora, podílet se na programu a řídit všechny vedoucí a pracovníky tábora. Hlavní vedoucí má povinnost znát veškeré právní a jiné předpisy a také je dodržovat a kontrolovat ostatní pracovníky v jejich výkonu. Musí dohlížet na chod programu, sledovat aktivitu pracovníků, ale také zájem dětí o hry a zapojení do programu tábora, kontrolovat zajištění zdravotnické péče, řádně a svědomitě vést potřebnou dokumentaci tábora. V případě sporů kohokoli funguje jako hlavní soudce, musí to být tedy chytrý, zkušený a dostatečně asertivní jedinec. I když se na první pohled zdá, že hlavní vedoucí má na starost pouze dohled na pohodový chod tábora, musí řešit spoustu problémů a pro děti důležitých starostí, jako jsou první lásky a rozchody, probrečené večery se steskem po rodičích, probrečená rána se steskem po rodičích, včetně dne odjezdu domů, noční pomočování, hádky a spory o oblíbené koně, ale také noční vyprávění hororů. Obrňte se nepřebernou trpělivostí. Vy jste pro děti ta hlavní vrba a věřte, že pokud mají strach, nebo si něčím nejsou jistí, budou vás chodit budit každou hodinu a vy jako vedoucí jim musíte být neustále nakloněn. Uvidíte, že každý den vás děti překvapí novým zážitkem, na který nakonec budete s úsměvem vzpomínat ještě pár měsíců po táboře.

Zástupce hlavního vedoucího

Zástupce vedoucího musí být starší 18 let a musí mít akreditované osvědčení vedoucího tábora. Zástupce hlavního vedoucího má obdobné povinnosti jako má hlavní vedoucí a v případě jeho nepřítomnosti přebírá jeho pravomoci, povinnosti a odpovědnost. Také se podílí na přípravě a organizaci tábora. Naše legislativa si na nás opět připravila malou perličku. Zástupce hlavního vedoucího může být zdravotník, ale pouze v případě, pokud zrovna nezastupuje hlavního vedoucího. S legislativou není radno si zahrávat a pro klid vaší duše je lepší neslučovat funkci zástupce hlavního vedoucího a zdravotníka.

Zdravotník

Zdravotník musí být starší 18 let, musí mít absolvovaný akreditovaný kurz zdravotníka zotavovacích akcí a musí mít ukončené středoškolské vzdělání. Zdravotníkem také může být všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, nebo student lékařství po absolvování třetího ročníku. V případě kontroly hygienickým pracovníkem musí být schopný doložit odbornou kvalifikaci - absolvovaný kurz, nebo pracovní smlouvu, kde je definovaná pracovní pozice, ze které je zřejmé, že se jedná o výše jmenovaného pracovníka zdravotnictví. Takže zdravotníci pozor - nestačí fakt, že jste z lékařské rodiny a při nedělním obědě běžně pitváte kuřecí stehno s patřičnou latinskou terminologií, musíte mít přinejmenším kurz a ještě k tomu papír s sebou!

Dle zákona č.258/2000 Sb. musí být zdravotník dosažitelný 24 hodin denně po celou dobu konání tábora a jeho účast je povinná. Spát je mu dovoleno pouze za podmínky, že je vzbuditelný - tudíž dosažitelný. :-) V případě jezdeckého tábora musí být zdravotník přítomen i jako doprovod dětem při vyjížďce! Povinností zdravotníka je také účastnit se přípravy programu a dohlížet, aby fyzická zátěž byla úměrná věku dítěte, podílet se na sestavování jídelníčku, vést zdravotní evidenci dětí, zdravotnický deník a zaznamenávat veškeré podávání léků, úrazy, klíšťata, naměřené teploty, atp., v případě potřeby doprovázet děti k lékaři, dohlížet na dodržování hygienických požadavků, pečovat o nemocné, v případě přenosných nemocí hlásit lékaři i krajské hygienické stanici a dohlížet na stav a vybavení lékárničky.

Vedoucí kuchyně aneb kuchaře si předcházejte!

Dalším důležitým bodem je zajištění stravy pro děti. Nejsnazším řešením je zajistit dovoz hotového jídla např. z restaurace nebo jídelny. Nevýhodou tohoto stravování je, že většina restaurací nepřipravuje jídla přímo pro děti a některé děti tuto stravu odmítají, nebo jí málo. Také při kontrole hygienickým pracovníkem je následovně zkontrolována i kuchyně restaurace či jídelny, která vám jídlo připravuje - což dané zařízení nemusí nést úplně libě.

Pokud se rozhodnete vařit přímo na táboře, musíte si zajistit opravdu SPOLEHLIVOU osobu, která musí mít odborné znalosti o přípravě stravy ve společném stravování, musí znát hygienické zásady pro stravování v táborech a uchovávání potravin. Každá osoba, která se podílí na přípravě stravy (toto zahrnuje i přípravu svačiny či přesnídávky od vedoucích), musí být držitelem platného zdravotního průkazu potravináře, vystaveného od praktického lékaře. Hygienik má právo vedoucího kuchyně prověřit ze znalostí, které jsou nutné k ochraně zdraví. Pokud zjistí, že jsou znalosti nedostatečné, daná osoba se nemůže podílet na přípravě stravy do doby úspěšného složení zkoušek před komisí zřízenou Krajskou hygienickou stanicí. Takže pozor na ochotné babičky, i když pečou ty nejlepší buchty na světě.

*V případě přípravy stravy ve vlastní kuchyni (polní kuchyň, chatka, maringotka, dům), je potřeba se řídit vyhláškou č.137/2004 Sb. Musíte mimo jiné zajistit, že v prostoru přípravy pokrmů nesmí docházet ke křížení současně prováděných čistých a nečistých činností. Pracovní plochy, nástroje a nádobí musí být z vhodného materiálu ... a řádně označeny podle druhu zpracovaných surovin. Toto rozdělení pracovních ploch můžete také provést např. barevnými prkýnky (bílé - uvařený pokrm, zelené - zelenina, červené - syrové maso apod.). Veškeré informace, které se týkají hygienických zásad v kuchyni, naleznete ve vyhlášce č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

Pozornost ve Vyhlášce se věnuje i skladování potravin a zakázaným potravinám - např. mléko a mléčné výrobky z mlékárensky neošetřeného mléka, zmrzlina vlastní výroby a zmrzlina porcovaná ze skupinového balení, tepelně neopracované maso, vejce, apod.

Jako pořadatel tábora důrazně upozorněte děti i vedoucí, že v případě pobytu v lese a lesních her je zakázaný sběr a následná konzumace lesních plodů! Otázku, zda taková lesní malina může být nebezpečnější než některé potraviny prodávané jako vhodné pro děti zjevně naši zákonodárci vyřešili za nás. Možná by v této souvislosti také nebylo od věci děti upozornit, že müsli pro koně není totéž, co se dává do müsli tyčinek a sladový květ není sladký, i když to zní podobně... zkrátka že každý má svou vlastní večeři a i koně mají hlad. I když kdo z nás nikdy neochutnával, co vlastně koním chystá, ať se přihlásí. Ale o nástrahách, hrůzách a nebezpečích číhajících specificky na jezdeckých táborech, si již povíme příště.

Perličky a důležité body vyhlášky 106/2001 Sb.:

 • Plocha na jedno ubytované dítě musí být nejméně 2,5 m2 (tzn. chatka pro 4 děti musí mít 10 m2)
 • V umývárně musí být na 5 dětí jedno umyvadlo s tekoucí vodou (20 dětí = 4 umyvadla)
 • Na 30 dětí nejméně jedna sprchová růžice (odděleně podle pohlaví, tzn. při pobytu chlapců i dívek je potřeba nejméně dvou sprch)
 • Na všech zotavovacích akcích musí být zajištěna možnost koupání nebo osprchování v teplé vodě alespoň jednou za týden
 • Záchody se zřizují v počtu 1 záchod na 15 dětí. Záchody užívají děti odděleně podle pohlaví a musí být zajištěna intimita. V blízkosti záchodů musí být možnost mytí rukou v tekoucí vodě
 • Izolace („marodka") musí mít svůj vlastní záchod s možností mytí rukou v tekoucí vodě. Izolace ani ošetřovna nesmějí být vybaveny patrovými lůžky ani nesmějí být použity k jiným účelům. Na 30 dětí se zřizuje jedno lůžko. Jde-li o zotavovací akce pořádané ve stanech, lze ošetřovnu a izolaci umístit ve vyčleněných stanech. Ve stavbách se ošetřovna a izolace zřizují v samostatných místnostech vybavených umyvadlem s tekoucí pitnou vodou a s možností vytápění a používání teplé vody
 • Ubytování dětí se zajišťuje odděleně podle pohlaví s výjimkou případů, kdy se společným ubytováním vysloví souhlas zákonný zástupce dítěte
 • Patrová lůžka lze použít pro děti od 7 let věku. Horní lůžko musí být bezpečně přístupné a vybavené zábranou proti pádu a nepropustnou podložkou pod matrací.
 • Hygienické požadavky na provozovny stravovacích služeb (kuchyně) jsou stanoveny vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
 • Denně musí být pro děti na zotavovací akci zajištěna snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. Při výdeji stravy lze sloučit výdej snídaně s přesnídávkou a oběda se svačinou. Součástí snídaně musí být teplý nápoj. Jedno z hlavních jídel musí být teplé. Strava podávaná dětem musí odpovídat jejich věku a fyzické zátěži. Na sestavování jídelního lístku se podílí zdravotník.
 • Zásobování pitnou vodou z vlastní studny nebo z řádu. Pokud máte k dispozici vlastní studnu, je potřeba každý rok udělat akreditovaný vzorek vody. Tuto službu zajišťuje pro celou Českou republiku Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (seznam poboček a kontakty naleznete zde http://www.zuusti.cz/pracoviste/)
 • Všechny osoby, které se podílí na přípravě stravy, nebo přichází do styku se surovinami, musí mít platný zdravotní průkaz potravináře.

Toto je výčet POUZE HLAVNÍCH hygienických zásad, které je nutné splňovat jako organizátor tábora.

Legislativa dětských táborů aneb co všechno si máte prostudovat

Na pořádání táborů se vztahují obecně závazné právní předpisy.

Zákony:
 • Nový Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (vyhláška 30/2001 Sb.) ve znění pozdějších předpisů
 • Lesní zákon č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
Vyhlášky:
 • Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
Další legislativa:
 • Deklarace práv dítěte (VS OSN 1959)
 • Zákon č. 104/1991 Sb. o Úmluvě o právech dítěte
 • Všeobecná deklarace lidských práv VS OSN 1948) - nemá závaznost právního předpisu
 • Zákon č.2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • Zákon č. 209/1992 Sb. o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

Pod článkem najdete Příručku pro pořádání dětských táborů a Právní aspekty pořádání dětských táborů.

Připojené obrázky

Připojené články

01.10. 2014 11:00 Léto s koňmi v Bečelově

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. Petra Šarochová

  příměstské tábory

  13:47 - 13. 10. 2014

  Existuje i legislativa pro příměstské tábory?

 • 2. Šárka Návarová

  Příměstské tábory

  19:56 - 13. 10. 2014

  Reaguje na 1.

  Dobrý den, na příměstské tábory se vztahuje stejná legislativa, jako na pobytové tábory. Příměstské tábory jsou snazší v tom, že nemusíte zajišťovat ubytovací prostory, ale co se týče hygienických požadavků (toalety, umyvadla) a stravovacích požadavků, tak jsou stejné, jako u pobytových táborů. I v případě příměstského tábora jste povinni zajistit akreditovaného vedoucího a akreditovaného zdravotníka zotavovacích akcí.
  Šárka

 • 3. happycrown

  Děkuji

  12:32 - 14. 10. 2014

  Děkuji, super článek, který je velice účelově zpracován - opravdu informace, které potřebujeme, zužitkujeme a pomohou, jen tak dále :)

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 4 čtenářů. Celkový počet bodů: 16.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: