Nekonvenční léčba III - celostní pohled na živý svět

24. 05. 2006 00:00

Autor: Tomáš Sychra Foto: Ing. Tomáš Sychra Seriál: Nekonvenční léčba Počet přečtení: 9263 Počet komentářů: 76 Komentuji zde: Ano Bookmarkován 0 krát

Ve vzrušené diskusi pod prvními články, kde jsem se snažil ukázat, z jakých „rodinných poměrů“ kůň pochází a v jakých se mu dobře daří, mě jedna čtenářka častovala svým ponaučením, „Pane Sychro!!! Nejste před 200 lety na divokém západě – bohužel!!! Je 21. století!!!“ Chci ji ujistit, že jsem si toho všiml, ale nevím, jestli si toho všimli koně.

Ať je to tak či onak, skutečností zůstává, že koni průmyslová revoluce konce dvacátého a počátku jedenadvacátého století nesvědčí a nebýt jeho sportovního a společenského využití, tak v Evropě by koní bylo pomálu. To ale rozhodně neznamená, že kůň mění svoje životní návyky a že si libuje v podmínkách, které mu zhýčkaná a pohodlná západní společnost poskytuje. Myslím, že mnozí koně přežívají se skřípěním zubů, neboť v těch všech bandážích, průvlečkách a pod duchnou dek jim vlastně nic jiného nezbývá.

V dalším dílu si povíme něco o celostním pohledu na svět,ve kterém žijeme, a zaměříme se, jak jinak, na koně. Některé termíny si však vysvětlíme na člověku, protože je nám lidem bližší a lépe je pochopíme.

Svět kolem nás je složen z hmoty. Tu rozdělujeme na živou a neživou. Vlastností živé hmoty je její proměnlivost, která je dána pochody označovanými za životní procesy. Živá hmota je koncipována interaktivně. To znamená, že citlivě reaguje na změny v okolním prostředí. Své jednotlivé prvky ovlivňuje tak, aby byla zajištěna homeostáza, tedy stálost vnitřního prostředí. Se změnami probíhajícími v živé hmotě samé zase souvisí tok informací a energie, která je přenáší. Moderní fyzika redukovala různé druhy energie na pouhé čtyři. Jsou to silné interakce, slabé interakce, elektromagnetická energie a poslední je gravitace. Postupně s vývojem vědění se počet druhů energií snižuje. Tradiční dávné filozofické směry hovoří o energii nebo chcete-li životní síle. Číňané ji nazývají Čchi, Japonci Ki, sůfisti Baraka, Indové Prána, Kabala ji nazývá Čia a Kelti Nwyfre. Každý filosofický systém pro ni tedy má své označení. Co tedy ve skutečnosti tato životní síla je, jaké je její poslání v organizmu a jaký je její vztah k okolnímu světu. K zodpovězení těchto otázek se musíme obrátit k tradičním učením.

Velkou módou je odvolávat se na asijské filosofické směry, protože jsou nejrozpracovanější a hlavně se dochovaly dodnes. V zásadě to není nic proti ničemu, jen si musíme uvědomit, že v Evropě máme jisté odchylky přírodních podmínek a ty musíme respektovat. Zástupci tradičního asijského myšlení jsou Taoismus a jím ovlivněná tradiční čínská medicína a indická Ajurvéda. Jejich základem je duální chápání světa na principu Jin a Jang s jejich vzájemnou vyvážeností a harmonií, kterou zajišťuje tok síly Čchi či Prány, chcete-li. To vše probíhá ve kontextu pěti ročních období, charakterizovaných pěti elementy. Toto chápání vychází z původních šamanských kultů, ze kterých se zmíněné filosofické směry za dlouhá tisíciletí vyvinuly. V Evropě však máme výrazná roční období jen čtyři a to páté je velmi krátké. Je to přechod léta do podzimu, tedy takzvané babí léto. Z tohoto důvodu nelze stoprocentně použít tradiční asijské léčebné nauky, ale musíme je umět do evropských podmínek transformovat. Nicméně celostní popis a dělení živého organizmu pro chápání a řízení životních pochodů je identické.

Ve všech celotních léčebných systémech najdeme princip vyrovnanosti a harmonie. Již jsme se zmínili o principu Jinu a Jangu, jejich vzájemná rovnováha je dána známým symbolem nazývaným monada. Vidíme ho na obrázku 1.

Celý živý organizmus si můžeme rozdělit na určité organizační celky, které čínská tradiční medicína nebo lépe používejme širší název Sinobiologie, nazvala podle řídicích anatomických orgánů. Jestliže tedy hovoříme o orgánovém okruhu Ledvin, nemyslíme tím jen její fyziologickou funkci coby regulační a čisticí stanice tekutin, regulátor tlaku krve, homeostázy a jejich částečnou funkci krvetvorby. To jsou funkce ledviny jako anatomického orgánu. Orgánový okruh ledvin ale podle sinobiologie zahrnuje pod sebe ještě klouby, rozmnožovací orgány, část imunity a partnerské a sociální vztahy a také stresové reakce. Jednotlivé orgánové celky můžeme umístit do obrazce o pěti vrcholech. V tomto obrazci jsou zakresleny vzájemné vztahy mezi jednotlivými orgánovými celky. Tento pentagram vidíme na obrázku 2.

Vidíme na něm jednotlivé orgánové celky, sdružené vždy po dvou do jednoho živlového okruhu. Pouze živel ohně má přiřazeny orgány čtyři. Funkce orgánových okruhů však přesahuje funkci jednotlivých anatomických orgánů tak, jak je zná západní školská medicína a jak jsme si už vysvětlili na okruhu Ledvin. Anatomické orgány můžeme považovat za jakési vstupní brány nebo řídicí centra jednotlivých orgánových okruhů, kterými tyto celky můžeme ovlivnit. Sila Čchi protéká v pentagramu ve směru šipek po jeho obvodu a posléze i příčnými spojkami. Její tok je ovlivněn denním cyklem, ale i ročním obdobím. Celý okruh Čchi absolvuje a všechny orgány navštíví za 24 hodin. To znamená, že její maximum je v každém orgánu dvě hodiny.

Pentagram má zásadní význam pro diagnostiku a hledání příčin nemocí. U lidí se pro potřeby diagnostiky využívá metoda zkoumání pulsu. Říká se jí pulsová diagnostika. Ta se provádí pomocí palpace pulsu na předloketní tepně. Moderně se tato subjektivní metoda nahradila objektivním měřením elektrických potenciálů v takzvaných kontrolních měrných bodech. Metodu klinicky odzkoušel německý lékař Reinhold Voll (čti fol) a proto se jí říká EAV (Elektroakupunktura podle Volla). Podobné měření jsme prozatím jako první vyzkoušeli i na koních a psech a metodu nazýváme EAD (elektroakupunkturní diagnostika). EAD se od lidské EAV liší jak umístěním měřicích bodů, tak počtem měřených orgánových okruhů, ovšem diagnostické výsledky jsou obdobné. Objektivizace je důležitá hlavně proto, že umožnila vedení dokumentace a opakování diagnostiky při ověřování výsledků terapie. O této revoluční metodě si povíme v samostatné kapitole.

Celostní léčebné způsoby jsou tedy založeny na speciální diagnostice, která určí, ve kterém orgánovém okruhu došlo ke vzniku poruchy či chybové informace. Na základě tohoto diagnostického závěru se pak volí způsob terapie. Tradiční čínská medicína zná pět základních terapeutických postupů. Prvním je léčebná dieta, druhým dechová cvičení, třetím speciální gymnastika a masáže, čtvrtým bylinná terapie a pátým akupunktura. Studiem léčebných metod Druidů se můžeme přesvědčit, že i evropská kultura zná podobné léčebné postupy. Můžeme si to představit tak, že dieta a dechová cvičení přivádějí do těla dostatek Čchi, gymnastika napomáhá jejímu pohybu, byliny řídí jednotlivé orgány a akupunktura řídí tok Čchi. Důležité je, že při sinobiologické léčbě se většinou aplikuje všech pět typů léčby současně. Na to západní svět zapomíná a akupunktura se používá třeba pouze jako samostatná léčebná metoda. Totéž platí o bylinné léčbě. Výsledkem pak je daleko menší účinnost samostatných terapií, než kdyby byly aplikovány současně.

Když je tok životní síly někde omezen nebo naopak je jí někde přebytek, vzniká nemoc. Nedostatek Čchi si můžeme pro představu docela dobře nahradit nedostatečností funkce některého orgánu, například sníženou produkcí některého hormonu nebo omezenou hybností kloubu. Přebytku Čchi odpovídá například zánětlivý proces nebo překyselení žaludku. Jelikož ale orgánové celky zahrnují větší počet funkcí v organizmu než anatomické orgány, můžeme pomocí těchto metod účinně řídit i procesy, které medicína řídit neumí. Je to hlavně celá oblast imunitních reakcí, psychiky, reprodukce atd. Důležité je, že řízení probíhá díky diagnostice v místě poruchy a léčena je příčina a ne až následek.

Na tomto místě se konečně můžeme vrátit zpět k prvním dvěma dílům série o nekonvenčních terapiích, ve kterých jsme popsali odchylky života koní od přirozených podmínek. Také si v tuto chvíli můžeme ukázat, jak změna životních podmínek a prostředí, ve kterém koně žijí, ovlivňuje jejich přirozené životní procesy.

Z celostního pohledu je nemoc pouze poruchou informace, která je nesena sílou Čchi a nebo informace sice není chybná, ale je narušen tok přenosové energie. Při zahájení léčby musíme jako první upravit a stabilizovat tok Čchi a následně opravit chybovou informaci. Síla Čchi úzce souvisí s dechem a proto tradiční léčba dbá na dechová cvičení.

Dechová cvičení. Kůň stojící ve stádě se převážně pase, je uvolněný a klidný. Dechová frekvence je pomalá a dýchání hluboké. Hlava je skloněná k zemi. (viz obr.3) Okolní prostor je profukován čistým vzduchem a je jen málo znečištěn patogeny. Čpavek se v něm prakticky nevyskytuje. Když kůň stojí v boxu (il.obr.4), kde se nehýbe a nemá fyzickou zátěž a stojí s hlavou nahoru v nepřirozené poloze, tak i špatně dýchá. Dýchání je mělké a často stresové. To nemluvím o čpavkových výparech, plísních a bakteriích, které ve stáji kůň nezbytně dýchat musí. Teplota vzduchu je vyšší než odpovídá ročnímu období a kolísá při přechodech dovnitř a ven. Stájový vzduch mívá také daleko vyšší vlhkost. Z pětice samoléčících mechanizmů jsme tedy ustájením vyřadili přirozený dech.

Gymnastika - masáže. Koňská gymnastika je pomalý pohyb při pastvě, s hlavou nesenou nízko při zemi, s aktivními svaly hrudníku a krku. K tomuto mechanizmu patří i mechanika neokovaného kopyta a vzájemné opečovávání se koní ve dvojici navzájem. Kůň v boxu však stojí v nepřirozené poloze a nemá kontakt s jinými koňmi. Odpadl pohyb a vzájemné masírování, které koně milují. Můžeme vyslovit domněnku, že tkalcováním, kopáním do boxu, klkáním a podobnými zlozvyky si kůň pouze chce kompenzovat gymnastiku přirozeného pohybu.

Bylinná terapie a léčebná dieta. Kůň se na pastvině pase zhruba dvacet hodin, tedy téměř nepřetržitě. Tomu odpovídají i pasáže jeho zažívacího traktu. Složení pastvy si vybírá podle okamžité potřeby organizmu a pro zajištění pestrosti stravy se v přírodě stěhuje i na velké vzdálenosti. To zpětně udržuje gymnastiku svalů. Uzavřením koně do stáje a krmením pouze dvakrát a maximálně třikrát denně, jak je zvykem, dochází k omezení přísunu potravy na krátké časové úseky, výrazně se tím mění mechanizmy a enzymatologie trávení a vede to k jednotvárnosti stravy. Nepomohou pak ani vitamíny a stopové prvky podávané do jádra, protože vedou jen k další unifikaci stravy.

Akupunktura. V běžném koňském životě akupunktura nepřichází v úvahu, ale uplatňuje se v něm základní fyziologická vlastnost a poslání akupunkturního bodu jakožto ochranného prvku. Akupunkturní bod chrání organizmus proti pronikání vnějších elektrických polí do neurálního systému a do řídicích elektromagnetických polí, produkovaných fyziologickou činností vnitřních orgánů. Jeho funkce je dána umístěním akupunkturního bodu na povrchu těla a jeho elektrickými vlastnostmi. Je závislá na správné činnosti srsti a na přirozeném povrchovém klimatu kůže. Stříháním a dekováním koně se výrazně mění elektrické poměry na kůži, které mají svůj typický sezónní charakter a ten je těmito opatřeními narušen. To vede k poruchám v toku Čchi a následně k mnoha fyziologickým odchylkám, které v případě nakupení a nebo nějaké vnější ataky vedou ke vzniku onemocnění. To platí i o podkování, neboť akupunkturní dráhy u koně končí na korunce kopyt. Jelikož kůň v kopytě nestojí, ale je vlastně zavěšen za korunkový okraj, který díky rourkovité struktuře kopytní stěny částečně kopíruje podklad, ztrácí se podkováním přirozená deformace korunky. Tím se mění i poměry v jednotlivých akupunkturních drahách a opět se dostáváme k tomu, že je narušen přirozený tok Čchi.

Je toho mnoho, co v životě koně měníme a myslím, že zbytečně. Je nezbytné o tom psát a problémy nazývat pravými jmény. Vymlouvat se na 21. století je alibizmus. V neděli ve stájích kovali mladého hřebce a tak jsem se ptal, proč ho kovou. Odpověď zněla, "půjde k registraci a musí být proto okován".Stejně se ale ptám PROČ? Bude snad horší, když nebude mít podkovy? Možná bude o půl centimetru nižší, ale proto přece nebude horší hřebec a nebude mít proto horší původ? Tak proč ho kovat?


Příbuzné články:

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1.

  15:38 - 24. 05. 2006

  Museli jsme okovat naše koně...o jaká hrůza...protože pokaždé, když chceme s nimi jít ven, jdeme část cesty po asfaltu. Po měsící chození po asfaltu koně sotva táhli nohy. Každý krok jim vadil. Myslíte, že je správné v tomhle případě nekovat? Já ne. Ale jinak s vámi souhlasím. Mám na většinu věcí podobný názor.

 • 2.

  Re:

  21:48 - 24. 05. 2006

  Reaguje na 1.

  Musela jsem zout svoje koně, po letech kování kulhali i na měkkém. Ó jaký zázrak... po roce a půl bez podkov běhaj po silnici a kamenech ve všech chodech čistě.. Ale asi jsou výjimka, stejně jako všichni ostatní koně kteří chodí bosi a kterých znám několik desítek. Bohužel neznám žádného okovaného který má pohybový aparát v pořádku.

 • 3.

  dusnost a headshaking syndrom

  22:28 - 24. 05. 2006

  Dobry den, chtela bych poprosit o nazor p.Sychry na dusnost u koni.Nas valach 11let-zacal na jare kaslat a dychat velmi povrchne po zavolani veta urcena dusnost v zacatku. Nasi köne jsou celodenne venku pres zimu na noc v boxe, nemaji podkovy, nedekujeme. Lecil se antibiotiky - akutni zanet +zacatek dusnosti - injekce kortikoidy coz pomohlo ale ja pak odjela na 3 mesice do Kanady a majitel to nechal bez pokracovani lecby...konik k tomu hazi hlavou porad si tre nos o predni nohy a frka. Hlavne kdyz se zahreje pri praci jezdime jen do terenu nebo pracujem venku v kruhovce halu nemame. Zada ho neboli, zuby se kontrolovali,pres zimu to hazeni bylo celkem OK ted jak je teplo je to des.
  Dala se mu znovu injekce na dusnost dycha se mu viditelne lepe ale HEADshaking tam je porad je to dost nebezpecny a tak je v klidu a nejezdime.Na pastve to nedela...
  je mozna nejaka masaz nebo shiatzu???co homeopatika??jake mate zkusenosti s timto syndromem?
  Diky moc za odpoved!!!Katerina

 • 4.

  Hobíci

  22:28 - 24. 05. 2006

  To je věčný boj mezi pseudohumanisty a normálními lidmi vlastnícími koně. Pokud někdo chce mít bosého koně, ať si ho spánem bohem má. Ale nikomu to necpu a nevnucuji, tato hobistická klika se chová jako jehovisti. Až budou koně sportovat naboso a nebudou s tím mít problémy, tak hurá ! Ušetřím spoustu peněz. Ale ono to nejde. Mějte si své koně na louce a koukejte do jejich smutných očí a vlajících hřív. Ale nevnucujte mi to ! Já Vás taky nenutím sportovat. Koně se tisíce let kovají, aby mohli pracovat. Jsou šlechtěni pro své vlastnosti, skokové, silové, rychlost a další. Nikdo nedá koně do chovu proto, že je bezvadně chlupatý, nebo chodí bos. To je cesta do pravěku. Tisíce generací chovatelů před námi nám předali krásného koně, který vzešel z jejich úsilí a perné práce. Pokud chcete Převaláka, jeďte do pouště, tam je prostor pro toto filozofování, nikoli na kulturních koních.

 • 5.

  Ach jo...

  22:37 - 24. 05. 2006

  Reaguje na 4.

  Mívám pocit, že jsem na jiné planetě.. To skutečně musíte vždycky všechno stavět do konfrontace a začít se hádat?? Nemůžete si prostě z článku vzít, co vám dá, případně se uvtrdit v tom, že vám nic nedal (čistě filozoficky vzato i to je ale blbost - minimálně vám dá další kus sebevědomí...).. ale proč se pod každým článkem musíte napadat? Kdo vás nutí něco měnit? Jde jen o položení jiného názoru.

  Přijdete mi někdy, lidi, jak malé děti :-( Hádky, dupání nožkou. Tohle ale není diskuze, to je štvanice.

  Nevím, proč pořád v redakci obhajuji názor "debaty pod články nerušit, neustupovat hulvátům". Vážně už nevím.

 • 6.

  23:17 - 24. 05. 2006

  Sleduji články pana Sychry a v mnohém s ním souhlasím, souhlasím také s názory těch, kteří tvrdí, že kůn má ve 21. století místo právě pro své sportovní a pracovní využití, málokdo si může dovolit chovat koně jen tak, jako třeba kocoura nebo psa. Právě tyto nároky na koně nutí člověka k tomu, aby přírodě trochu pomohl, protože chce po koni něco, na co není od přírody vybaven. Ovšem všeho s mírou. Člověk nesmí zapomínat, že jedná s živou, citlivou a cítící bytostí a nechovat se ke koni jako nějakému sportovnímu nebo pracovnímu nářadí a pro maximální sportovní nebo pracovní výkon koně zlomit a potlačit jeho duši. Na druhou stranu pokud nutíme koně k častému pohybu po tvrdém podkladu, je třeba jeho kopyta chránit podkovami, pokud po něm chceme, aby při parkurech pořádně říznul oblouk i na mokré trávě, musíme mu podkovy vybavit ozoubky, jinak sebou plácne. Pokud chováme například anglického plnokrevníka v horských oblastech, musíme mu v zimě na noc nabídnout zateplenou stáj, ač je zvyklý na celodenní pobyt v ohradě. Pokud má koník vrozenou vadu postoje, je třeba chránit jeho klouby od okopávání kamašemi. Právě proto, že milujeme své čtyřnohé svěřence, pomáháme jim moderními metodami ke štastnějšímu životu, někdy dokonce dáme šanci žít jedinci, který by v přírodě neměl šanci. Například kůn s vážnou vrozenou vadou chrupu by v přírodě neměl šanci na přežití, jednoduchým zákrokem veterináře mu však můžeme dopřát plnohodnotný a dlouhý život. Stále věřím tomu, že jde najít kompromis, aby kůn žil štastný život, a přitom sloužil člověku k práci nebo zábavě. Je to jen otázka chtít pro koně opravdu to nejlepší a stále mít na mysli jeho potřeby, nejen materiální, jako dobré krmení v dostatečném množství a kvalitní ustájení, ale také citové a sociální, jako je volný pohyb ve výběhu nebo na pastvině po vykonané práci, kontakt se stádem a pod.

 • 7.

  Re:

  08:03 - 25. 05. 2006

  Reaguje na 6.

  HOwgh:-)). vladka

 • 8.

  Re:

  08:19 - 25. 05. 2006

  Reaguje na 2.

  Ono to nebude v okování, spíš bych hledala příčinu v jejich jezdcích - pro upřesnění týká se to špatného stavu pohybového aparátu, já zase viděla spoustu naprosto zdravých koní, okovaných, ve vysokém sportu a do vysokého věku, takže pokud kůň nepotřebuje být okován ať je bos, pokud intenzivně pracuje a okování potřebuje tak nechť se kove.

 • 9.

  Re:

  09:10 - 25. 05. 2006

  Reaguje na 6.

  ja poznam strasne vela ludi ktori chcu pre svoje kone len to najlepsie.
  a v tych konoobchodoch maju tolko krasnych udelatok. a urcite su vsetky skvele, ked ich tam predavaju, ved su to odbornici. a tak konici stoja v boxe 22-23 hodin zabaleni pomaly od kopyt po usi, maju krasne na cierno napatlane kopytka, leskle podkovicky minimalne na 2 nohy, na vychadzky krasne snurovacky, lebo su taki veseli z toho dobreho jadierka ktore im panici dopraju dosyta, aby neboli hladni ked uz sena krmia malo. no musi im byt sveta zit. no a predstavte si, na jednej krasnej vychadzke ti hajzli tak hnusne zhodia svojho milujuceho panika, ved oni si nic nevazia! potom chodia uz len na jazdiaren ci do haly, lebo panicek stratil guraz. a az ich este par krat obucha konicek o lambriny ci ohradu, sup s nim prec!
  a kolotoc zacina na novo, ved tento bude urcite lepsi. tamten bol len posahany zmetek....

 • 10.

  Re:

  09:31 - 25. 05. 2006

  Reaguje na 9.

  Howg.

 • 11.

  Re: Hobíci

  10:19 - 25. 05. 2006

  Reaguje na 4.

  Proč mám Trolle mám z tvých příspěvků pocit, že normální člověk vlastnící koně = sporťák a ten kdo má koně jako relax (tebou zvaný hobista) je pseudohumanista, sektář a hlupák ???
  Píšeš: "Ale nevnucujte mi to ! Já Vás taky nenutím sportovat." Kdo tě nutí tyhle články číst a nebo se podle toho nedejbože řídit ? Také nepíšu pod články na téma "Jak líp trénovat" (např. na parkury) aby mi nikdo nevnucoval sportovní přípravu ...
  Opravdu nevím, co je podle tebe tak špatného na zamyšlení, jak udělat našim koním život lepší a spokojenější ?
  Připadá mi, že si myslíš, že tzv. kulturního koně je třeba od zadekovat, zabandážovat a pustit tak maximálně na kolotoč ?
  Nemám v úmyslu se s tebou hádat, chápu, že máš prostě jiné priority, ale sport (tím myslím jezdecké soutěže na vyšší úrovni) asi v současnosti není tím hlavním využitím koní. Když se tak rozhlédnu kolem sebe, převážnou část majitelů soukromých koní tvoří hobby jezdci, kteří berou ježdění jako způsob odpočinku, mají nějakého bubíka na špacíry po okolí a nemají ambice startovat na ničem větším než Hubert nebo veřejný trénink.

 • 12.

  Chjo... :-(

  10:30 - 25. 05. 2006

  Kdokoliv, kdykoliv, kdekoliv přijde s čímkoliv "novým", co už bylo i dávno objeveno a používáno, jen se teď prezentuje v novém, trochu jinak marketingově střiženém kabátě ... srocuje kolem sebe logicky a zákonitě davy příznivců, jimž káže s planoucím zrakem o své jediné pravdě + evokuje názorové disbalance s představiteli jiných "náboženství" ( čtěnář si laskavě všimne těch uvozovek, děkuji ) hlásajících tu jejich a jedinou pravdu.
  Bože lidi - PROČ tak málo z nás je schopno přečíst, sestudovat, udělat si svůj názor a vybrat si co jeho jest s tím, že NENÍ NUTNO přistupovat na JEDINÉ "náboženství", ale lze kombinovat metody více či všech k tomu jedinému, o co nám asi všem jde - blahu našich koní. Naše vlastní podmínky a podmínky ivota a určení našich koní jsou tak různé !!! Proč chceme pořád všechno rvát do škatulek DOBŘE / ŠPATNĚ ? Než trocha rozumu a tolerance, raději se začneme pošťuchovat, hádat, přít. Vizionář se vrhne do "svaté války", aby nepřišel o slávu a občas i o výdělek ( ad samp. věčné téma "parelisti / neparelisti / versus "dobří koňáci" ... a točíme se v kruhu. :-(((
  Faktem je, že někteří z guru si svým jednáním a způsobem podání svých názorů o podobnou reakci doslova říkají.
  Co takhle "Díky za Vaše názory a závěry pane XY. Obohatily mne, neb oprášily stará, dnes často zapomenutá moudra. Obohacuje nás ale skutečně i doby a jiné ( tj. NE nezbytně špatné ) metody. Mám vlastní mozek, semelu si sám."
  Proč hned někoho za jeho soukromý názor stavět na pranýř či naopak na piedestal ? Smutné je, že tahle permanentní viróza "HRRR nebo PRRR" je prorostlá celou naší společností, nejen koňáctvem. :-(((


 • 13.

  Re:

  10:53 - 25. 05. 2006

  Reaguje na 8.

  Tedy, nevim, ale rekla bych, ze chyba nebude v jezdci... Mam doma bose kone, kteri chodi denne minimalne 20km po prevazne velmi tvrdych povrsich (asfalt, polni cesty pokryte kamenim (vsude mame bridlici)) a svete div se, vubec nekulhaji a ani nemaji kopyta obrousena do krve, jak tvrdi jini lide... Mam spis pocit, ze chyba bude v ustajeni, ne? My kuprikladu zadne nemame. Kone jsou cely 24h/365dni v roce venku.

 • 14.

  Re:

  11:38 - 25. 05. 2006

  Reaguje na 13.

  Terezo pokud je kůň okován správně nemůže být příčinou zchromnutí koně samotný fakt, že je kůň okován, mnohem častější příčinou zchromnutí koně je jezdec, který neumí s koněm správně pracovat, no a občas i to, že ho chce mít za každou cenu bosého, protože kdosi tvrdí, že bosí kůň je jediná správná cesta, broboha buďte už objektivní a sundejte si klapky z očí ať vidíte všemi směry, ne jen tím jedním.

 • 15.

  Re: Hobíci

  11:47 - 25. 05. 2006

  Reaguje na 11.

  Ono jde o to, že si tyto články čtou ve velké míře nezkušení jezdci a když jim někdo předloží jako dogma, že bosí kůň je to absolutně nejlepší, mohou svému koni velmi ublížit, prostě z neznalosti, protože je nikdo neupozornil, že ten jejich kůň třeba zrovna bos chodit z nějakého důvodu nemůže. No a bohužel mnozí hoby jezdci přírodního rázu nechodí na špacíry, nýbrž nekontrolovatelným tryskem, bez sedla, po dvou na jednom koni, na pareli ohlávce a nejlépe po cizích polích. Takže snažme se býti objektivní a upozornit ty, kteří si ještě svůj vlastní úsudek udělat nedokáží na všechna pro i proti.

 • 16.

  Re: Hobíci

  12:00 - 25. 05. 2006

  Reaguje na 4.

  ahoj, chtěla bych odpovědět na dvě věci.První z nich je, že ano, opravdu už jen samotné okutí (nedej bože ještě špatné) koni ničí pohybový aparát.Pro představu si zkuste s takovým kouskem železa chodit?Po tvrdém jsou zde vibrace způsobující problémy od artrozy po krvácení z plic. a po měkkém znemožňují přizpůsobení povrchu=přetěžování kloubů.A to nemluvím otom, když ještě lidé špatně jezdí a na okutém koni například cválají po asfaltce, kamenech (to je tak na zvrtnutí kloubu) atd...tím nechci říct, že na bosém koni to není stejně špatné - jen že ten okutý je na tom o 60% hůř.a druhá věc se týče neokutých koní ve sportu ato že tvrdíte, že tam nejsou značí jen vaše nedostatečné (pardon ale nevím jak jinak) vzdělání v této věci.Když už tedy tak brojíte proti tomu do čeho vás nikdo nenutí, alespoň si zjistěte fakta (btw o bosých koních ve sportu byly články i zde).

 • 17.

  13:07 - 25. 05. 2006

  Zdravím všechny, chtěla bych souhlasit s výše psaným příspěvkem o vlastním názoru na věc. Myšlenky pana Sychry se mi líbí a v mnohém s ním souhlasím, ale z pratických důvodů není vše dost dobře v reálném příapdě proveditelné. Sama mám koně celoročně venku ( vyšlapaný výběh, na pastvu chodí denně tak na 5 hodin), nedekuji, nekovu...a nesportuji. je mi jasné, že sporťáci mají speciální péči aby podávali dobré výkony ale chci říct - VŠEHO S MÍROU! Kůň je pořád jen kůň ať chodí TT nebo vyjížďky do lesa. Vposlení době se mi zdá, že lidé se snaží zvířata polidšťovat. Oblékáme koně, psy... Ale nikdo nemůže vedět, jesli jim to opravdu pomáhá, protože ještě jsem nepotkala koně který by mi řekl "je mi zima, chci deku" nebo naopak "sundej mi to, potím se". Přeji krásný den. Katka

 • 18.

  Re:

  15:16 - 25. 05. 2006

  Reaguje na 8.

  Co znamená spoustu? deset? A co vysoký věk? 15let? Kůň by měl být funkční ještě ve 30ti letech, kolik takových existuje v ČR? Co znamená intenzivně? 1hod jízdárny denně, jako všichni sposťáci? Co teda moje koně pracující až 3hod denně, 5dní v týdnu a nejsou okovaní a nevadí jim to(špatně řečeno, prospívá jim to) jsou výjimka?

 • 19.

  Re: Ach jo...

  18:24 - 25. 05. 2006

  Reaguje na 5.

  Protože to je demokracie :o) Chceš se snad vrátit k cenzuře?

 • 20.

  18:34 - 25. 05. 2006

  Mně to připadá spíš jako vnucování toho, čemu má člověk věřit. Asi nebudu příliš populární, když řeknu, že celostní medicína mě neoslovila a názory prezentované v daném článku také ne. Podle mě je důležité, aby byl kůň "v pohodě" a cítil se dobře, a je jedno, jestli věříte v taoismus, komunismus, kapitalismus nebo na anděly.
  Důležité je, abyste dokázali poznat, že Váš kůň je v pohodě a cítí se dobře ... a asi bych spíš uvítala články typu "jak bezpečně poznat, že se váš kůň má fajn" než sdělováním zobecnělých rad, které nereflektují koně jako individuální bytost s jedinečnou osobností.

 • 21.

  Re: sporťák

  18:48 - 25. 05. 2006

  Reaguje na 9.

  Dávám sem link na fotku (mobilem) sporťáka, kterého mám v tolik odsuzovaném "boxovém" režimu. Kůň se před prací na volno opohybuje, pak se odpracuje, a když je hezky, jde na hoďku ven nebo na ruku napást, pak vykoupat, namasírovat, dát pusu na čelíčko a rozloučit se. Když je opravdu hezky, tak si venku lehne a vyhřívá se.... nevšimla jsem si, že by se tvářil nějak deprivovaně.

  http://sweb.cz/grand.chessplay/duvalier%20sunbathing.jpg

 • 22.

  Re: Ach jo...

  19:36 - 25. 05. 2006

  Reaguje na 19.

  To zrovna vůči mě asi nemyslíš vážně, viď.

  Ne. Nemluvím o cenzuře (zase ty extrémy.. anarchie x cenzura). Proč hned o ní. Já mluvím o úplně normálním slušném chování.

 • 23.

  Re:

  19:52 - 25. 05. 2006

  Reaguje na 20.

  No právě, já myslím, že kůň v boxe se mít fajn prostě nemůže. Stejně jako pes na řetěze u boudy.

 • 24.

  Re:

  22:01 - 25. 05. 2006

  Reaguje na 20.

  Mám koně, který celý život (je mu 16) strávil v boxu, většinou nechodil do výběhu vůbec, někdy jednou týdně na hodinu, než jsem ho koupila, tak snad i párkrát týdně. Nikdy se netvářil, že by ho to nějak obtěžovalo, byl relativně zdráv, psychicky vyrovnaný, do stáje se těšil, protože ho tam čekalo žrádlo, na práci se taky těšíl, protože ho vytáhla z nudy. Když trenér vešel do stáje, zařehtal na pozdrav. Po 3 měsících, co ho mám a chodí ven (teď už 24/7), do stáje chodí s velkou neoblibou, párkrát jsme dokonce museli "bojovat", kdo z koho. Když přijdu k výběhu, tak už na mě neřehtá (pokud nenesu žrádlo), ale já to přežiju. Protože v něm začínám vidět něco, co jsem před tím neviděla. Spokojené zvíře ve svém živlu. Jo - a kromě koukání do jeho veselých očí a hřívy na něm i jezdím - pro rýpavé.

 • 25.

  Re: Hobíci

  22:04 - 25. 05. 2006

  Reaguje na 15.

  Nikdo tu nenabádá, aby si laikové dělali korektury sami. Tak jako si pozvete kováře na podkovy, tak je vhodné k bosému koni zvát zkušeného kopytáře. To snad dá rozum i člověku, který je u koní teprve chvíli. Auto přece taky povezete do profesionální autoopravny, když ho neumíte opravit sami, ne? Jo a že někteří se ke koním chovají jako rasi - ti tu budou vždycky a pochybuju, že tyhle články vůbec čtou.

 • 26.

  Re:

  22:11 - 25. 05. 2006

  Reaguje na 23.

  Když kůň v boxe a pes u boudy nic jiného neznaj,tak jim nezbyde nic jiného,než to brát tak,že to tak prostě je. Sice můžou mít pocit,že něco není v pořádku, ale vědí,že teď bude krmení,teď práce...a tak si myslím,že to i berou.
  Jinak se řadím k těm,co maj koně venku a bez podkov.

 • 27.

  Re:

  22:13 - 25. 05. 2006

  Reaguje na 24.

  přesně tak jsem to myslela

 • 28.

  Re: Ach jo...

  22:38 - 25. 05. 2006

  Reaguje na 22.

  To asi patří k jevu zvaném internet. Když se koukneš na diskusi pod článkama na idnes.cz nebo jinde, tak dospěješ k názoru, že koňáci jsou velmi slušní lidé ... a to myslím zcela vážně.

  A to,že si z Tebe střílím ... za to se omlouvám. Seš zlatíčko a každej to o Tobě ví :o)

 • 29.

  Re:

  22:49 - 25. 05. 2006

  Reaguje na 24.

  Neexistuje jedna univerzální pravda. Dějiny lidstva jsou o tom, jak se jedna skupina lidí, co si myslela, že má pravdu, snažila o své pravdě přesvědčit tu druhou skupinu. A když ta druhá skupina na to nereflektovala, tak ta první sáhla k donucovacím prostředkům....

  Přečetla jsem si i minulé články a diskuse po nimi, a připadalo mi to tak, že autor je fanatik a všechny, co s ním nesouhlasí, musí tou či onou cestou obrátit na svou víru.

  Jak bys reagovala, kdyby přišel někdo k Tobě domů, a řekl Ti, že se musíš přestat stýkat s Tvým partnerem, že s ním nesmíš mít žádné děti, protože z genetického hlediska je pro Tvoje děti zdravější tamhleten člověk ... a trval na tom, aby ses řídila jeho názory (vírou)?

 • 30.

  Re:

  08:29 - 26. 05. 2006

  Reaguje na 29.

  Řekla bych "děkuju, nechci" a prostě zavřela dveře. Nemám totiž potřebu ho hned zkopat za to, že mi nutí to svoje. Má na to právo, říct svůj názor. A já mám snad vlastní mozek a právo jeho názor prostě nevzít :))

  A přesně tak to je v životě. Dokud se nechová jako extremista, nestřílí, nevraždí, neubližuje a nenutí k tomu druhé.. (atd. - čili neomezuje svobodu druhých).. tak ho nechme vyslovit názor. Naštěstí u článku je to ještě jednodušší, než s Jehovistou u dveří. Prostě ho nemusim číst.

 • 31.

  Re: Ach jo...

  10:00 - 26. 05. 2006

  Reaguje na 22.

  A tak to já bych o cenzůře i mluvila, protože všechny moje příspěvky byly vymázány, kromě toho co citoval pan Sychra v nadpisu tohoto článku :o), pane Sychro děkuji za medializaci mého výroku, polichotilo mě to :o))) Hobíkům zdar :o))))!!!!!

 • 32.

  Re: Ach jo...

  10:02 - 26. 05. 2006

  Reaguje na 31.

  Adélko, za domácí úkol si nastuduj rozdíl mezi PRAVIDLY a CENZUROU. Já o voze, ty o koze, promiň.

 • 33.

  Re:

  10:12 - 26. 05. 2006

  Reaguje na 18.

  Všichni koně kteří prošli našim oddílem, vysoký věk 20 let a více a ten nejlepší z nich (olympijské úrovně) se dožil ve zdraví minimálně 30 let, no jestli pracuješ s koňmi 3 hodiny denně tak jak mi s těma koňma makali hodinu denně tak si povíme za x let jak dopadnou jestli v jejich 20 letech budou naprosto zdraví.

 • 34.

  Sporťák co nevidí denní světlo a hobíci

  10:24 - 26. 05. 2006

  Můj "sporťák" nemá chlapa :o), ale jinak se má dobře. Je teda okovaný a v zimě dekovaný, ale teď co už to jde chodí na půl dne do výběhu. Pak ho tedy chudinku malého zavřu na oběd do boxu, aby se napapal odporných nezdravých granulí a pak, když si tak dvě hoďky zažije ten blaf co jsem mu naordinovala k obědu, už na něj hodím všechny ty bandáže a sedlo a třeba PÁKU - HRŮZA a bezoohledně na něm hodinu rajtuju - chudák :o( no a pak ho chudáčka dám zase do výběhu, až do večera než je zase večerní krmení, zase ten hnus co musel žrát k obědu a k tomu ještě sladovej květ a melasa se spoustou přírodních vitamínů a kapiček od pana Sychry, a tak to má chudák každý den. Takže rozdíl u mě od hobíka je akorát v tom, jak toho koně jednu hodinu denně jezdím... chudák musí pracovat zádama a dělat ze sebe kašpara (cupitat do strany dozadu a zase rychle dopředu :o))) - chudáček :o()Já vím mám ho jen jako cvičební nářadí a nevážím si ho jako živého tvora - jsem nevychovanej 26 let starej parchant a nerozumím koním já vím, vždyť jsem u koní jen 16 let!

 • 35.

  Re:

  10:48 - 26. 05. 2006

  Reaguje na 6.

  No konečně objektivní názor, který radikálně neodsuzuje ani jeden z pohledů!!! Naprosto s touhle pisatelkou souhlasím!!!

 • 36.

  Re: Hobíci

  12:08 - 26. 05. 2006

  Reaguje na 16.

  Zuzko to, že někdo nepřijímá všechna dogmata a informace od pí. Strasser či jejích následovníků neznamená, že se o dané téma nezajímá a nic o něm neví. Neokutí koně jsou i ve sportu, otázka je v jakých úrovních. Jsou dokonce v takovém sportu, který opravdu kopyta a celý pohybový aparát silně zatěžuje. Ale je na každém z nás, abychom znali svého koně, jeho zátěž, případně požadavky discipliny, stav jeho kopyt, rychlost jejich růstu, atd. a pak rozhodli, jestli je vhodné okovat či neokovat, čím okovat, jaký kovář atd. Vlaďka

 • 37.

  Re: Hobíci

  12:23 - 26. 05. 2006

  Reaguje na 25.

  No leckde jsem se už dočetla, že proč si nedělat kopyta sám, jinak já žádného kopytáře nepotřebuji, bohatě mi stačí kovář s kterým spolupracuji již 10 let a zvládne oba koně - jeden je okován na všechny čtyři, protože jezdit chci a druhý je bos a možná zůstane bos celý život protože okovat nepotřebuje, hlavně protože nic nedělá.

 • 38.

  Re: Ach jo...

  12:41 - 26. 05. 2006

  Reaguje na 32.

  Helčo, záleží na názoru a jak slovo "Cenzura" pojmeš v daném případě. Vlastně tomu nemusím říkat cenzůra, ale všichni víme své... :o) Je to jedno, doufám jen, že můj příspěvek zase nebude smazán... :o)?!

 • 39.

  Re: Ach jo...

  12:47 - 26. 05. 2006

  Reaguje na 38.

  Ne, Adélo, záleží na tom, co děláš fakticky, ne co jak si vykládáš. Teď nic neporušuješ (PRAVIDLA), tak proč byhcom mazali.

  Končím ale tyhle rozbory, protože jsou, bohužel, evidentně jen ztrátou času, kterým nerada plýtvám.

 • 40.

  Re: Hobíci

  13:03 - 26. 05. 2006

  Reaguje na 15.

  Ja si myslím, že ľudia z kategórie, o ktorej píšeš, nečítajú vôbec žiadne články o koňoch (maximálne nejakú beletriu), takže podobné články ich svetonázorom určite nepohnú.

 • 41.

  Re: Sporťák co nevidí denní světlo a hobíci

  22:29 - 26. 05. 2006

  Reaguje na 34.

  Adelo, 16 let u koni a je ti 26? To mozna vysvetluje horlivost, s jakou si tady vehemetne branis svou metodiku. Je treba si ale uvedomit, ze z tech 16ti let zivota u koni jsi byla decko, a deti jsou ovlivnitelni. Vlastni nazory se tvori pomalu a kriticke mysleni casto az po 40ti. To co jsi tady napsala o menezmentu koni je standard. Vytiskni si to, a za takovych 10+ let znovu precti. Budes se divit, jak moc se zmeni tvoje nazory. Totiz okoli se meni, a to co je dnes normalni, bude absurdni zitra. Pokud mohu prediktovat vyvoj, potom za 10 let nebudes pysna na obrazky svych zahackovanych koni s masivne osvalenym krkem a neumerne povadlou zadi. Dnes standard, zitra ostuda.

  A ne, Tomas Sychra nebude vest tento vyvoj. On zcela jiste vydela, tak jak vydelali mnozi na zacatcich nejakeho hnuti. Tomas Sychra patri do extremisticke rady, ktera vyvoj ponekud zpomaluje, neb zcela zbytecne odrazuje racionalne ladenou verejnost. Ale i takovi jsou soucasti nejakeho vyvoje.

 • 42.

  zažitky

  22:45 - 26. 05. 2006

  Ahoj všichni,
  když si tady tak pročítám ty vaše reakce, musím říct, že když normálně slušně napíšu stručná fakta a každý si z toho vyberete co chcete a co vám vyhovuje nebude to vulgární a(vzhledem k vám z pohledu mého vzdělání-či spíše nevzdělání)urážející, či drzé.

  Přečetla jsem si knihu Život se zdravými kopyty a musím říct, že mě nadchla.
  Vím o případech, kdy 15-letým koním, kovaným, dekovaným, se vší možnou"klasickou" péčí najednou zničeho nic, ze dne na den selhalo srdce-bylo mi poté sděleno, že bylo puklé-z druhé ruky=ověřenost 50%.
  Jednoho z těch koní jsem den předtím viděla, nejevil žádné známky nemoci, byl čilý, jak jen může kůň být, nepotil se .
  Příští rok oslaví má klisna A1/1 krásné třicáté narozeniny,je nekovaná, nedekovaná, ráno ji vodím na pastvu, večer do boxu.Velmi čilá, trochu trhlá.Zimní srst-délka chlupu=16,5cm.
  Asi před třemi dny byla krásná noc tak jsem ji a její dva kamarády vyvedla na noc ven,když jsem je ve 22:00+-5 min.kontrolovala, spokojeně se pásli.
  Ráno jsem je šla odvést na snídani-nadšeně se netvářili nehnali se.
  Po hodině šli zase na pastvu- velice nadšeně.
  Po tom dnu přišel déšť-koně jsou teď přes noc doma.
  Při nejbližší příležitosti začnu rodinu psychicky nahlodávat možností přestupu na přirozený odchov.

  K podkovám a tvrdému povrchu-existují botičky, před ježděním nandáte, po ježdění sundáte,účel jest splněn.

  Děkuju všem, kdo si uvědomují, jak důležité je dopřát koním dobrý život za služby, jež nám prokazují.V tomhle ohledu je jedno, jak to děláte, jestli svého koně držíte jako v bavlnce, nebo místo deky a podkov zvolíte přístub bližší Matičce Přírodě.Důležitá je snaha, ta se cení.

  Ne že by to bylo "plně vedlejší, ale existují lidé, kteří koně přes všechno své odbozné vzdělání trápí, to by se možná mělo řešit předněji.Jinak si z tech článků vezměte alespoň to, že existuje jiný názor, který by nemusel být ůplně zcestný.

  Dík moc tomu, kdo si to přečte a zamyslí se
  Dobby

 • 43.

  Komerce ovlivnuje nase nazory

  22:45 - 26. 05. 2006

  Reaguje na 34.

  Adela uhodila hrebicek na hlavicku kdyz vyjmenovala veskere komercni prostredky ovlivnujici nase nazory na spravny menezment. Do toho patri dnes i holistika (nevyhybajic se ani Adele s jejima kapickama), nebot i ta se stala soucasti komerce, a ma tedy silny potencial ovlivnit nazory na to, co je a co neni pro nas a nase kone spravne. Bohuzel, komerce je dnes hlavni silou ovlivnujici vkus, moralku, chovani, ba i volebni preference. Protivahu tomuto tvori nekomercni racionalita. Ta se stava vzacnou popelkou, a dokonce ji nelze nekdy ani dobre rozpoznat v bludisti korporativne finacovane vedy. Osveta dnes neni neziskova. A tak namisto znalosti o picninarstvi a entomologii (prvorada znalost, pokud chce clovek mit racionalni pristup ke konskemu menezmentu) si lidi plni hlavy znalostmi o kapickach a zivych vodach. Presne tak, jak to po nich chce osviceny prodejce :-(

 • 44.

  Re: Komerce ovlivnuje nase nazory

  23:01 - 26. 05. 2006

  Reaguje na 43.

  Nechci být hnidopich - v tomto případě doslova:-), ale znalost entomologie asi nebude to nejzásadnější, co člověk snažící se racionálně chovat své koně potřebuje:-) Etologie se nám ale jistě hodí. Předpokládám, že šlo jen o překlep..

 • 45.

  Re: sporťák

  11:22 - 27. 05. 2006

  Reaguje na 21.

  Mám pocit,že pohodu svého koně posuzujete podle toho jak si jí představujete pro sebe.Po ježdění,nebo jiné aktivitě přijít domů a už se jen tak válet.To je pro člověka jistě příjemné.Jsen si jistá,že kůn sežere seno a celé nekonečné hodiny se v boxe nudí.A to že se vyhřívá na slunci když ho na chvíli pustíte? No,aby ne, musí si to chudák užít co to jde když už se mu naskytla příležitost.Je mi vašeho a podobných koní líto,nedokážu si představit,že bych svoje koně takhle věznila a ještě na to byla pyšná.Kůn má určitě své přirozené potřeby a ty by se měl každý majitel snažit uspokojit podle svých možností a ne zahrnovat koně opičí láskou která je mu jen ke škodě.

 • 46.

  Re: taky zážitek :-(

  14:08 - 27. 05. 2006

  Reaguje na 42.

  Znala jsem klisnu, žila v teplé stáji, dekována byla snad už v říjnu. Pak byla koupena do stáje, kde koníci chodí ven od rána do večera. Nejdříve ji nový majitel nechával doma, bylo mu jasné že není zvyklá a mohla by nastydnout. Ale ona nechtěla být ve stáji sama, když všichni odešli. Tak ji po postupném otužování začal pouštět s ostatními. Ale nastydla, a už se z toho nikdy nevzpamatovala. Začala být dušná, její stav se zhoršoval i přes tolik opěvovaný pobyt na pastvinách se stádem i přes všechnu léčbu bylinkami, kapičkami, tuším od p. Sychry, až po kortikoidy. Na noc byla v boxe s možností malého výběhu (zajištění přísunu vzduchu, mohla kdykoliv ven na čerstvý), po třech letech utrpení, kdy bojovala o každé nadechnutí, zemřela. A můj závěr: kdyby zůstala v teplé stáji dekovaná snad již od října, jěště by žila. tak si myslím, co je dobré pro jednoho, nemusí být dobré pro druhého. Svého koně mám celý den ve výběhu, nedekuji, sportuji. Ale znám taky koně, kteří samy dobrovolně po chvilce co byli puštěni, vyskočili z výběhu a zaparkovali se doma ve stáji a byly ochotni tento rituál opakovat do doby než ošetřovatel rezignoval a nechal je doma. Ostatní koňské kamarády přitom nechali klidně ve výběhu. S komunikací neměli také problém, nikdo za stáda je neodstrkoval, pastvy taky dostatek, příjemný chládek pod stromy, rybníček uprostřed pastviny a oni stejně mazali raději domů! Tak to jsou zase moje zážitky ze světa koní, ten první je smutný, ještě mi vhání slzy do očí, ten druhý je taky pro zamyšlení, jak víme, kdy bude náš kůň 100% spokojen.

 • 47.

  Re: taky zážitek :-(

  17:01 - 27. 05. 2006

  Reaguje na 46.

  To je přesně to, co mnozí nechtějí nijak pochopit. Přeci nejde o to, že některý názor je zcela správný a ten druhý zcela špatný. Na prvním místě by vždycky měl být kůn a my se máme hlavně snažit, aby byl štastný. A to je o individuálním přístupu, o vnímání koně jako živé a citlivé bytosti a o snaze mu vyhovět. Trochu to srovnam s vlasním zážitkem. Moji rodiče se snažili pro mě a mého bratra jen o to nejlepší. Vedli nás taky trochu ke sportu, já byla nadšená a hnala jsem se radostně do všech sportovních kroužků a ještě si trénovala ve volném čase místo čtení nebo sledování televize, zatímco pro mého bratra již jen slovo sport znělo jako týrání. Tak to je i s konmi. Některého baví sportovat, rád pracuje a miluje úspěch a je ochoten pro to něco dělat, jiný je spíš línější a pohodlnější, zato se výborně hodí jako hobby koník do rodiny. Můj vlastní A1/1 po roce ukončil svoji dostihovou kariéru (měl štěstí na bývalého majitele - do dostihů si prostě koupil jiného), protože neměl srdce bojovníka. Dnes ve svých 13-ti letech žije svůj báječný život rodinného mazlíka, s celodenní možností výběru mezi pobytem ve stáji nebo ve výběhu. Jednoduše vrata do stáje nechávám otevřené a je na něm, zda si jde lehnout do nastlaného boxu nebo zůstane venku, zda se vyhřívá na slunci nebo se schová v chládku, zda si ochladí tělo letním deštíkem nebo dá přednost suché stáji. Seno má založeno stále, také nechávám na něm, kdy na něj dostane chut nebo ne. V zimě nedekuji, taky to zvíře vypadá ne jako anglický plnokrevník, ale angorák, zato neznáme pojem kašel, rýma, dušnost, nachlazení. Od května do prvního sněhu je kován, protože jeho velmi měkká kopyta nejsou schopna zvládnout časté a dlouhé vyjíždky v přírodě. Jezdím na něm téměř denně, podle počasí a času od krátké, o to ostřejší projíždky po okolních loukách až po dlouhé klidné výlety. Za 9 let, kdy mám tohoto koně ustájeného doma neznám problém s otoky nohou. Také nemám potřebu užívat kamaše, bandáže, strouhačky a pod., protože kůn má pravidelný, správný postoj, dobré a čisté chody a i v nerovném terénu si ví dobře rady, tak to považuji za zbytečné. Protože hodně jezdíme, kromě dostatečného množství sena dostává i koncentrované krmení, a to oves (spíš mín, on je hodně temperamentní), granule, sladový květ, otruby ... rozdělené do 3 nebo 4 denních dávek, záleží na okolnostech. Protože i já sama občas vylepším svůj jídelníček různými doplnky stravy v podobě kapslí a pilulek, dopřávám i svému koni různé vitamínové doplnky. Za těch 9 let jsem mnoho věcí změnila, prostě jsem se snažila sledovat, jak to či ono koni vyhovuje nebo ne. Kdo svého koně má opravdu rád, neni problém poznat, kdy je a kdy neni spokojen, co mu prospívá a co ne. Pochopitelně mu nejde v některých věcech ustupovat do nekonečna, ostatně ona ani příliš liberální výchova u dětí není to pravé. Ale nyní jsem přesvědčena, že my dva jsme příklad harmonického soužití koně a člověka. Kdybych však měla dnes nějaké sportovní ambice, určitě tento kůn by je nesplnoval, nebo pod tlakem, který by nepřinášel radost jemu ani mně. Ale v mém okolí je řada koní, kteří jsou stvořeni pro sport, nadšení skokani, rádi a ochotně pracující na jízdárně a s radostí a chutí trénující. Je to tedy také o volbě správného koně pro správné účely, hlavně však o tom citu a o porozumění jednotlivým koním jako individualitám s různými předpoklady.

 • 48.

  Trochu oleje do ohně.

  23:17 - 27. 05. 2006

  Po přečtení všech příspěvků se mi začíná vnucovat myšlenka a to, skalní zastánci venkovního ustájení napadají majitele koní, že je z pohodlnosti vězní doma, a že by si koně neměli pořizovat! A teď ta záludná myšlenka, neříkám, že vždy, ale určitě nejsem daleko od pravdy když tady nadnesu, že někteří majitelé celoročně ustájených koní si prostě ustájení ve stáji nemohou finančně dovolit. Přesto sobecky chtějí koně vlastnit a tak ho nechají strádat na pastvině a statečně se bijí v prsa, že je to vlastě pro koně přirozené! Předem upozoňuji, že toto není dogma, jen taková vtíravá neodbytná myšlenka. Nechci nikoho urazit, ale stejně jako bych nenechala venku na mrazu století šlechtěného psíka, nepřežil by to!(jiné plemeno, století šlechtěné třeba na ostrahu stád, by zase strádalo zavřené v teploučkém pokoji) Tak bych nevystrčila na noc svého koně, jedná se o plemeno jezdeckého koně po léta chované ve stáji, strádal by! Stejně jako bych asi já nepřežila v jeskyni, i když mí dávní předci tam žili! Myslím, že i koně prošli za ta léta určitým vývojem a chtít je všechny násilně a hned vrátit zpět, tak jak žili na počátku je asi utopie! Podotýkám, můj kůň je venku celý den, nedekuji ani v největších mrazech, na noc je ve stáji, ale stáj je prostorná a větraná. Jen v boxe, celý den (krom ježdění) bych ho nenechala ani za nic!
  Jěště jednou chci připomenout, že tento příspěvek není namířen proti všem co mají koně venku! Stejně jako byli utýráni koně, zavření celý život ve stáji bez vody a krmení, bylo i mnoho koní utýráno venku, necháni sami sobě a přírodě napospas.


 • 49.

  Tomáš Sychra

  23:28 - 27. 05. 2006

  Dnes jsem se vrátila z kurzu/H. Bláha) kde jsem měla možnost s panem Sychrou strávit týden a moc na mě zapůsobil a taky nám ukazoval po večerech různé případy. Sama tomu moc nerozumím, ale on má v hodně věcech opravdu recht... My jsme možná v 21. století, ale koně si zvykli jenom protože musí.

 • 50.

  Re: Tomáš Sychra

  08:43 - 28. 05. 2006

  Reaguje na 49.

  Já bych si dovolila trochu oponovat, koně se přizpůsobili vlivem jejich chovu po staletí na stájový odchov a né všichni jsou podle mě schopni ze dne na den toto vymazat a být štastni venku, jen proto,že si někdo myslí, že to tak má být!
  Na jiných kontinentech sice dodnes žijí koně volně, ale viděla jsem několik dokumentů a nebyla to štastná a zdravá zviřada.

 • 51.

  14:24 - 28. 05. 2006

  Som zástanca chovu koní nonstop vonku. Len ľutujem, že môj kôň nie...
  Skúšala som ho dať na pastviny s celodenným pobytom vonku. A nie raz, ale trikrát (vždy iné miesto, keďže to predtým nevyhovovalo). A nie na pár dní, ale na pár mesiacov... Prvý krát to skončilo s podvýživeným koňom (pritom pastvy bolo dosť, dokonca bol dokrmovaný), druhý krát sme už dávali infúzie, aby sa rýchlejšie pozbieral a tretíkrát som ho už po troch dňoch musela vziať do stajne s !opuchnutými nohami! (samozrejme nebol kutý) a bez akéhokoľvek záujmu o okolie... A odvtedy ho už s takýmto chovom netýram.
  Teraz je na noc v boxe, kde môže oddychovať a cez deň je vo výbehu. V takýchto podmienkach nemá žiadne zdravotné problémy. V živote som poznala niekoľko koní, ktorý boli celý život športovo využívaní približne do dvadsiatky a dožili sa od 25 do 33 (zatiaľ, ešte stále žije) rokov. A žili v stajni.
  Aj keď nemám takýto spôsob chovu rada, ale nič iné mi nezostalo, ako si na to zvyknúť..

 • 52.

  Re: sporťák

  18:11 - 28. 05. 2006

  Reaguje na 45.

  Je smutné, že jste si jistá něčím, co jste vlastně neviděla.... a těžko změníte názor, když hodina či dvě je u Vás "chvilka" ... když "příležitost" ve skutečnosti znamená skoro každý den ... Já jsem šťastná, že po 7 měsících trpělivé práce se ten kůň dostal do takové pohody, že si venku ve výběhu lehne.

  Setkala jsem se se spoustou lidí, co si přečetlo články o "přirozených" potřebách koně, kteří mají stejně jako Vy pásku přes oči a když se jim kůň z celodenní pastvy vrací domů pološílený - do krve rozkousaný od ovádů a podobných okřídlených potvor - tak si řeknou, přece ten kůň musí být šťastný a spokojený ... jak jinak, že?

  Taky už jsem zažila stádo koní, které se splašilo, a staří a nemocní členové se snažili stačit tempu utíkajícího stáda ... a jak myslíte, že to dopadlo? Já vím, je to přece přirozené, kůň je stádové zvíře, to že je se stádem venku, je pro něj to nejlepší ...

  A co uděláte s plemennými hřebci v připouštěcí sezóně? Taky budete uspokojovat jejich přirozené potřeby tím, že je pustíte do stáda? Aby mohli obskakovat své roční dcery? Nebo je pustíte do výběhu a budete se modlit, aby okolo nešla nějaká nezodpovědná osoba s říjící se klisnou?

  Vaše názory jsou fanatické. Když dám na web odkaz na fotografii spokojeného sportovního koně v "boxovým" režimu, označíte ho za "chudáka". Jakpak se asi mají vaše koně? A jsou tak spokojení, že si dokážou na sluníčku lehnout a vyhřívat se?

 • 53.

  Re: dusnost a headshaking syndrom

  12:29 - 29. 05. 2006

  Reaguje na 3.

  Paní Kateřino, takhle je těžké určit příčinu. Podle toho, co píšete se mi zdá, že jde o alergii. Příčinou nemusejí být jen podmínky ustájení, které popisujete a zdají se být bez problému ale i krmivo nebo očkování, které způsobilo senzibilizaci. Kašel a svědění nozder bývá průvodním jevem alergické rýmy. Kašel se může spouštět i z nosní sliznice. Může ale jít i o dva rozdílné problémy. Doporučuji celostní vyšetření, které odhalí příčinu. Kortikoidy potlačují pouze příznaky, takže kůň přestane kašlat, ale vlasní alergii neléčí. Po odeznění jejich účinku se potíže objeví znovu a trvají tak dlouho, dokud je kůň vystaven vlivu alegénů. Léčba bylinami a homeopatiky je možná, ale je tu také akupunktura. Shiatsu mi připadá vhodnější až pro rekonvalescenci a regulaci po léčbě. Můj mail máte pod jménem a telefon je 603245117.Tom Sychra

 • 54.

  Re: Sporťák co nevidí denní světlo a hobíci

  12:38 - 29. 05. 2006

  Reaguje na 41.

  Moje koně nemají zaháčkované krky a nemají povadlou záď!!! Jinak ano je možné, že za dalších 10 let změním svůj názor to je pravda a uznávám, že ve stáří je moudrost, které si u vybraných lidí velice vážím a bez nich a jejich moudrosti by mladí lidé nic neuměli a nebyli by vzdělaní. To je pravda!!!

 • 55.

  Re: sporťák

  13:02 - 29. 05. 2006

  Reaguje na 21.

  Jasně, nemá přece mimické svaly, nemůže se tvářit po lidsku. To, že nevidíte, co si myslí, ještě neznamená, že je spokojený. Ale to je přesně to, co nám chybí. Vžít se do pocitů takto chovaných koní. Nesrovnávejte se s koňmi. Teď myslím všechny diskutující. Je zajímavé, že debata se vždy sveze k tématu kopyt a podkování. Já přece nikomu nevnucuji, že má mít koně bosého či okovaného. Já píši, co to v organizmu koně udělá, když mu dáme podkovy, když ho dáme do boxu, když do zadekujeme, když má málo pohybu atd. Jsou koně, kteří se dokáží adaptovat a koně, kteří se nedokáží adaptovat. Nic víc a nic míň. Každý má právo na svůj názor a pro příklad vyberu trolla. Jestliže je někdo arogantní a jednostraně zaměřený jako troll, je to jeho věc. Jestli ale chce nějak působit na veřejnost, je nejlepší napsat vlasní článek. Ono dělat hrdinu a do někoho kopat v diskusi, je sice pohodlné, ale každý kdo to dělá ztrácí postupně své příznivce. Křičet mohutným hlasem vede k tomu, že okolí ohluchne. Píši o nekonvenčních metodách pro ty, kteří chtějí poznávat nové možnosti a nové postupy. Ti, kteří jsou konzervativní ať si konzervativní zůstanou.

 • 56.

  Re: sporťák

  15:19 - 29. 05. 2006

  Reaguje na 55.

  "...Já píši, co to v organizmu koně udělá, když mu dáme podkovy, když ho dáme do boxu, když do zadekujeme, když má málo pohybu atd..."

  Omlouvam se, ale "to, co to v organismu udela" bych radeji slysela od nekoho, kdo ma adekvatni vzdelani dane problematiky se tykajici (MVDr.?). Nic proti "alternativnim metodam", ale pokud neni jasne vysvetleno "JAK", "PROC" a "JAKYM zpusobem", overeno a zdokumentovano tak, jak nabizi "klasicka medicina", nedokazu tyto metody prijmout jako neco vic, nez navrh opatreni nebo cizi nazor.

 • 57.

  Re: Tomáš Sychra

  17:03 - 29. 05. 2006

  Reaguje na 50.

  Já neřekla, že ze dne na den. Ale kdyby byl kůň zvyklej odmalička být venku, ve stádě s přístřeškem, rozhodně by byl šťastnější než za mřížema, nehledě na zdraví toho koně. Jasně, ne každému to vyhovuje, ale taky ne každému vyhovuje vevnitř. Já měla loni na podzim dilema, jestli mám klisnu zavřít na noc do boxu, nebo jí nechat venku. I když věděla, že na ní v boxe čeká oves, dala jsem jí na výběr aby si šla sama kam chtěla a ona se rozklusala do stáda ven. Tak dostala baštu venku.
  A ty si myslíš, že mají být koně zavření?
  Mluvíš o jiných kontinentech, ale já ne. Já mluvím o pastevním ustájení, kde mají koně přístřešek, dohled, vodu na dosah, přikrmování senem a slámou, sůl a podle potřeby i obiloviny. Sama tak klisnu mám a vypadá velmi šťastně a je zdravá.

 • 58.

  Re: Tomáš Sychra

  14:24 - 30. 05. 2006

  Reaguje na 57.

  Ja netvrdím, že mají být koně zavření. Jen se mi nelíbí, že když má někdo opačný názor, tak je hned kamenován jako tyran.
  Od hříběte měla moje kamarádka klisnu na pastvě. Přišel podzim, klisna jako hříbě nastydla, onemocněla a dodnes je dušná. Její vrstevník paint se těší dobrému zdraví, ale naše ČT to holt nezvládlo a jestli je štastná, když nemůže dýchat to nevím :-(.
  Můj kůň je snad spokojen s tím, že je celý den ve výběhu a na noc doma. Když ho chci jít večer po krmení ještě ostříkat, tak ho musim přemlouvat, aby laskavě vyšel.
  Taky si nejsem jistá jestli tvoje klisna byla tak nadšená z toho, že může být na noc venku, nebo jen nechtěla být ve stáji sama.

 • 59.

  Re: Tomáš Sychra

  20:19 - 30. 05. 2006

  Reaguje na 58.

  Myslím, že dušnost si koník nevybuduje z pobytu na pastvě, ale spíš z pobytu v prašném prostředí. Nebo taky dědičně. Jinak-moje klisna je venku rozhodně šťastnější, a ne proto že by byla v boxu sama. Měla tam baštu, a dva koně byli vedle ní taky vevnitř. A ona přesto šla ven a tak jsem to zkoušela déle a někdy šla do boxu, tak se nažrala a už kopala do dveří že chce ven. A to měla koně vedle sebe. Ale jestliže nemá koník dispozice, je to hříbě atd, tak je jasný že v zimě aspoň na noc dovnitř může. Když jste viděli, že to špatně nese, zavřela bych jí taky. Ale já viděla na mojí kobylce, že je jako balon tlustá a chlupatá. Ve veliký zimě, a když mělo sněžit a mrznout, dostala nepromokavou lehkou deku. Zakašlala za zimu tak dvakrát a to když se napila hodně studený vody.

 • 60.

  Re: Tomáš Sychra

  20:53 - 31. 05. 2006

  Reaguje na 50.

  Šlechtění koní lidmi sice probíhá několik století, ale miliony let předtím koně šlechtil mnohem moudřejší šlechtitel-Příroda.
  Myslím, že během několika málo tisíciletí se nemůže ztratit šlechtitelská práce trvyjící miliony let.Dík

 • 61.

  Re: Tomáš Sychra

  07:39 - 01. 06. 2006

  Reaguje na 60.

  Tak to by se mělo asi vysvětlit těm koním, co venkonví ustájení celoročně nezvládli. Vy snad opravdu vidíte jen to co vidět chcete!
  Copak jste necětl ostatní příspěvky! Nerozumím!
  Miliony let? To myslíte i dinosaury.

 • 62.

  Re: Tomáš Sychra

  10:41 - 01. 06. 2006

  Reaguje na 61.

  Zvířata se dají šlechtěním (chovem jedinců v určitých podmínkách s pečlivým výběrem rodičů) ovlivnit velmi rychle, to pozná asi každý, když se podívá na škálu plemen a ras koní, koček, psů, krav... A je docela zarážející, že to, čím například toho koně příroda vybavila, může v jiném prostředí velmi rychle ztratit. Jako příklad uvedu chundelaté koníky ze severu, kteří při přestěhování na jih již při druhé generaci chundelatost ztratili. Jak si můžeme být jisti, že kůň chovaný v odlišných podmínkách bude stejný, jako jeho předkové? Bude mít v dalších generacích stejnou vybavenost, jako zbytek populace na druhém konci světa?

 • 63.

  Re: Tomáš Sychra

  14:24 - 01. 06. 2006

  Reaguje na 62.

  Díky :-)

 • 64.

  Re:

  21:51 - 02. 06. 2006

  Reaguje na 51.

  přijde mi že se každý zbytečně bijete za svojí pravdu a nejste (někteří) schopni pohlédnout na věc z druhé stránky. Můj případ je ten, že mám tedy chudáka okovaného koně, neb měl měkkou nekvalitní rohovinu a pískový povrch jízdárny mu ubral kopyt trochu přespříliš...Do výběhu chodí denně, pokud je k dispozici hlídací osoba, protože i přes rozlehlost výběhu a dostatek pastvy prostě rád zdrhá. Je dekován, protože kůn který se připravuje přes zimu na sezonu prostě nemůže být jak medvěd, aby pak schnul tři hodiny a nastydla mu záda. Dokonce jsem ho i ostříhala, nebožáka. A k tomu pouštění do výběhu, holt když máte koně za hodně peněz v intenzivním treninku a přípravě na sezonu a on e vám při šťastném lítání po výběhu natáhne šlachu, tak pak spokojeně stojí šest neděl nehnutě v boxe a to teprv září štěstím. Takže, kdo chce po lese, necht jezdí, s chlupáčem bez podkov, kdo chce sportovat, necht kove a dekuje, ale proboha, necpěte pořád všem tu vaši jedinou a opravdouvou pravdu, protože tu nenajde asi nikdo.

 • 65.

  Re:

  14:08 - 05. 06. 2006

  Reaguje na 64.

  Vždy když čtu podobné debaty, tak mě napadá, o jakém sportování je tu řeč? Možná mám smůlu, ale prakticky všichni "sportovci", které znám (a kteří dekují, stříhají, nepouští koně do výběhu, kovou na ozuby), se od hobíků liší jen tím, že se sami za sportovce považují. Nebavíme se tu teď o koních s výkonností ST a výše, dostizích ani ničem podobném, ale dejme tomu o jezdci, který má 8-10letého koně s výkonností stabilně již 4 roky sotva ZL, možná i L )rozuměj přešel už jeden parkur "L", sice měl 8 trestných bodů a nestihl zajet v čase, ale zúčastnil se :-), ustájeného v nájemní stáji, krmeného 8 litry jádra denně, ježděného (sem tam i na různých udělátkách typu průvlečky, pelhelm, gumy) převážně na jízdárně( abych nekřivdila, tak občas i s trenérem - je to drahé, takže ne vždy). Na závody vyrazí párkrát do roka (5krát ?), odjedou za sezónu třeba s jednou mašlí z regionálního "zetka". A kůň je kvůli tomu odsouzen ke "sportovnímu manegementu" se vším všudy (deka, žádný výběh, bandáže, stříhání, terén jen občas...). vždyť to tak dělají němečtí profijezdci! Vážně mě vždycky pobaví, když někdo tvrdí, že má doma koně-"sporťáka". A když se zeptáte na výsledky, tak se dozvíte, že loni byli na dvou drezurách "L3" a měli ohodnocení pod 40 % (ono to lépe vypadá, když koně přihlásíte výš, takový ten styl "jel jsem S a nedojel", je určitě přitažlivější, než "shodil všechny překážky v Z"). Kůň je dušný, ale do výběhu nesmí (co kdyby se zranil), překrmovaný ovsem (je to přece sporťák!), dekovaný (v boxu táhne a on přece kašle!). Ale není to žádný hobíkovský hucul chlupatý jako orangután na courání po lese. Fuj, to teda ne, já mám doma něco lepšího!
  Každá mince má dvě stránky - i rekreační jezdec může leckdy chtít po svém srstí obrostlém pastevně drženém bosonožci požadovat větší výkon než "rádobysporťák", třeba i na těch vandrech, "houbyzávodech", hubertech apod. Takže dělení na hobíky a sportovce mi nepřijde dost fér. Rozhlédněte se kolem sebe. Kolik je ve Vaší stáji "sportovních" jezdců, kteří nemají dosud ani licenci?

 • 66.

  Re:

  19:32 - 05. 06. 2006

  Reaguje na 65.

  Máš úplnú pravdu, ono to tak super vyzerá, keď niekto povie: mám šporťáka, jazdíme na závody..kým sa niekto na to nejde pozrieť..z mojej skúsenosti viem, že je oveľa väčšia sranda tváriť sa ako hobby jazdec a ísť ST drezúru ;o) neviete si predstaviť, čo to s tými "športovcami" robí, keď si niekto jazdí len tak pre radosť a potom vyrazí na preteky, pretože si práve na víkend nemá čo začať, non stop vyškerený, (veď jazdí pre radosť) a odíde s mašlou z S alebo ST :)))

 • 67.

  Re:

  23:07 - 05. 06. 2006

  Reaguje na 65.

  Tak tenhle příspěvek je boží. Super. Znám paní(30 let) co má ve stáji koně bosky, ve výběhu nonstop, jenom maminu plňasku v zimě na noc zavírala, aby si odpočinula a nabaštila pořádně. Ale na té nezávodí. Dosahuje v parkuru stejných výsledků jako velcí koně. Jenom upozornuji, že závodí 135cm vysoká ponička a 12letá holčina co jezdí čtvrtým rokem. Trénují občas, jezdí bez sedla ven, hrajou si v kruhovce. kobylka když skáče, tak s chutí a moc dobře. Naopak velcí koně, co jsou v boxech a dekováni, kováni a krmeni nějakými speciálními granulemi, skočí možná tolik co ta ponička a i víc, ale nejsou šťastní a hlavně-kolik let to vydrží? Kobyly jsou po sportu na chov, hřebci ti lepší pouštět a valaši jsou prodáni na rekreačku, s tím že je takový jaký je díky rádoby sporťákům. Sama mám klisnu pořád venku a chlupatá jako medvěd rozhodně není. A v zimě to taky nebylo tak žhavý, ž ebych se za ní musela stydět. Ty delší chloupky jsou pěkný a když koně kartáčujete a maká pravidelně, nemá je tak hrozný že by nemohl makat.

 • 68.

  Re: sporťák

  10:53 - 06. 06. 2006

  Reaguje na 56.

  Viz kniha od pane Lechnera, armadniho veterinare, rok vydani 1923. Popisuje tam totez, jakoz i zminuje, ze pro armadni potreby je nutne kone podkovati, nebot napr. Napoleonova 100 000 armada musela po 3 tydnech zastavit, nebot kone meli po tazeni osoupana kopyta, ktera nestihala dorust. Jakoz i pise, ze podkova ma tendenci kopyto zuzovat v patkach, protoze omezuje kopyto v jeho normalnim pohybu, a proto se kone maji kovat jen je-li to nutne. Atd., atp., atd. atp.

  Ach jo, lidi. To potrebujete ke vsemu seznam literatury, doneseny az pod nos? To nemate ty knihy doma? To si to nejste schopni sami vzadu najit? V kazde i te blbe popularni encyklopedii vydavane na sto zpusobu jsou minimalne dve strany plne bibliografickych anotaci, tak nebudte lini a kouknete se tam.

 • 69.

  Re:

  14:50 - 06. 06. 2006

  Reaguje na 67.

  A já znám koně, kteří jsou díky celoročnímu ustájení na pastvě po smrti!!!!

 • 70.

  Re:

  01:11 - 07. 06. 2006

  Reaguje na 67.

  no tak to mně opravdu baví, jak si představuju hobbv jezdce (proti kterým rozhodně nechovám tolik záště jako oni ke sporťákům) který rok courá po lese a pak hodí přes záda bílou dečku a jede ST. A to má být jako pro toho koně větší sranda než když pravidelně trénuje? Je pak šťastnější? Kdybych se válela celej rok na zahradě u knížky a pak šla zaběhnout maraton tak asi budu míˇb happy než když budu celý rok trénovat. Který celoročně pastevně chvaný kůň je jen tak z courání na pastvě nasvalen na kvalitní práci? Nebuďte slepí. Já se za sportovního jezdce považuji, ačkoliv můj kůň je mladý a chodí jen ty blbý L, tak je předvedu jen když vím že na to má a pak si hrdě na dekorování oblíknu ty bílý bandáže. Nikoho neosočuji, neurážim a necpu mu svůj management koně, do výběhu pouštím, až když má uschlá záda, je vypucovaný až se blýská a má namazaná svá okovaná kopýtka.....

 • 71.

  Re:

  09:10 - 08. 06. 2006

  Reaguje na 70.

  no a teraz si predstav, že by si pri tomto managemente povedala, ze si hobby jazdec, to by tych "aportakov" a tiez "klasickych" hobby jazdcov šlak trafeil ;o)
  ono sa da cuorat po lese aj na dvoch stopách alebo cvalat po luke so sériou preskokov dva-dva, na konci polpiruetka a poďme naspäť. Je to úžasný pocit.
  Veď aj hobby jazdec by sa mal snažiť, aby jeho kôň bol čo najzdravší a najspokojneší a napr. taká bola pôvodná myšlienka drezúry...povedať, že ja som hobby jazdec a preto môžem chodiť s vyvráteným koňom je dosť blbé a tykých fakt nemusím..
  Inak, poznám jedného žrebca, podielový arab (čiže výška cca do 160cm aj so podkovami), ktorý chodí celoročne do výbehu (ale zase tam lieta, je dosť temperamentný), majiteľka ho vezme pod sedlo asi tak dva dni pred pretekmi a potom ide S parkúr tak s jednou - dvomi chybami, občas aj vyhrá. Má 17 rokov.

 • 72.

  Re:

  22:52 - 08. 06. 2006

  Reaguje na 71.

  já netvrdím že kůň který chodí na špacíry není schopen udělat cviky z vyšších drezur nebo skočit vysoké překážky,jen si prostě stojím za tím že jako každý sportovec i kůň musí být pro kvalitní sport trénován a ne vytažen z výběhu přímo na závody, ať si ve výběhu lítá jak chce.Zároveň jako každý jiný sportovec potřebuje relaxaci a fyzioterapii, ale všeho s mírou...

 • 73.

  Re: Hobíci

  13:45 - 10. 07. 2006

  Reaguje na 11.

  Moje řeč, taky mi naopak Troll připadá jaksi agresivní.

 • 74.

  Re:Eva

  12:40 - 25. 07. 2006

  Reaguje na 69.

  A já koně, kteří jsou na pastvě nebo v blízkosti stáda hlavně díky svým majitelům, kteří zkusili vše ... až po kapičky, jejichž poslední lahvičku obdrželi s komentářem, jestli nechtějí pořídit raději jiného zdravého koně (netaktní jak k majiteli, tak vážně nemocnému koni, a překvapivé od vyznavače harmonie s přírodou). Tací majitelé mají svůj názor nehledě na svůj věk, spokojené koně s podkovami i bez nich podle jejich využití a rad zkušeného podkováře (který si však těžko poradí s proraženým kopytem vyřezaným učedníky paní Dr. Strasserové) jak v boxu, tak ve výběhu a při práci. Ti se trpělivě učí rozumět a s pokorou vyrovnávat se vším, co život přináší včetně úkolu nejtěžšího, pokud se rozhodli svůj život propojit s životy koní. Je dobré nebýt pohodlný, nekrnět a učit se všemu novému, ale hlavně tomu ovládnout sebe, když zrovna kůň není k tomu, co jsem od něj očekával a pak není tolik potřeba prostředníků v hledání cesty. Již Marcus T. Cicero (3.1.106 - 7.12.43 př.n.l.) pravil: "Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybit" a svobodomyslný Jean Cocteau ve 20. století vhodně doplnil: "Vždycky bychom měli vědět, jak až daleko můžeme zajít". To se hodí i pro život s lidmi.

 • 75. HelenaG

  Smazáno..

  11:24 - 15. 11. 2006

  Reaguje na 62.

  Tento příspěvek byl správci konference smazán z důvodu nevhodnosti nebo neslušnosti obsahu.

 • 76. dobby

  Re: Tomáš Sychra

  22:20 - 01. 12. 2006

  Reaguje na 61.

  ano protože i v té době byli předkové koně jejichž vyvoj směřoval tam kde(jak můžete sama vidět)jsou dnes, ti co nevyhovovali prostě nepřežili,nejdlouhodobější šlechtitelský program na světě!s nejlepšímy výsledky! od prvního prvobuněčného živočicha ze kterého se odvíjí i vše ostatní živé, přes známé prapředky koně jak se na ně můžete podívat v učebnicích až po to obrovské množství plemen které máme!kdokoli může mít námitky proti šlechtitelskému programu který sepíší lidé, ale nikdo(bez toho že by přiznal že by tady neměl být)nemůže mít negaci proti tomu co stvořila příroda a jít proti tomu mi připadá přinejmenším tak trochu nevděčné

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: