Stížnost na MČR 2017 v Humpolci

20. 10. 2017 20:00

Obrázky: 4

Autor: Jaroslav Marvan Foto: Hanka Vyhnánková Rubrika: Sport chladnokrevníků Počet přečtení: 9929 Počet komentářů: 2 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Po letošním mistrovství České republiky v kombinované soutěži chladnokrevných koní se objevily hlasy upozorňující na nekorektnost průběhu soutěže. Stížnost pana Jaroslava Marvana adresovaná ASCHK ČR koluje na internetu a o zveřejnění k diskuzi byl požádán i EQUICHANNEL. Doufáme, že jakkoliv nepříjemné je téma, dokáží kočí a zodpovědné organizace najít rozumné řešení.

13. 10. 2017

Jaroslav Marvan
Květná - Luková
56301 Lanškroun

k rukám

Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z.s.
U hřebčince 479
39701 Písek

Ing. Roman Klos
klosroman@seznam.cz


Vážené vedení kompetentních organizací,
tímto dopisem bych chtěl upozornit na nekorektnost MČR v kombinovaných soutěžích chladnokrevných koní v Humpolci.

Mám pocit, že pokud jsou takovéto akce podporovány státními organizacemi, tak by měly mít také adekvátní úroveň. Byla zde ve velké míře porušována komplexní pravidla pro chladnokrevné soutěže. Jak ze strany kočích, tak i rozhodčích.
Jsem velmi zklamán úrovní tohoto mistrovství a chováním údajně kvalifikovaných funkcionářů. Bohužel tato záležitost se netýká pouze mistrovství, ale všech kvalifikačních závodů. Z tohoto důvodu vznikla tato stížnost.

Tato stížnost se týká především těchto funkcionářů z MČR:
hlavní rozhodčí: Jan Louda
členové sboru rozhodčích: Jan Louda, Petr Novák, František Nedbálek, Jaroslav Straka

Teď bych rád poukázal na konkrétní porušení pravidel a nekorektnost rozhodčích:

CELKOVÁ POCHYBENÍ

1. V pátek se konala informační schůzka, kde bylo závodníkům sděleno, že prohlídka trati začíná v sobotu v 9:00. Tato prohlídka se ve skutečnosti konala o cca 15 minut dříve, takže polovina kočích i pomocníků nestihla dojít na prohlídku trati včas. Stejná situace se opakovala i v neděli, ale tentokrát byla prohlídka o 30 minut dříve a závodníci byli informováni o této skutečnosti pouze formou nějaké „tiché pošty".

FORMANSKÁ JÍZDA JEDNOSPŘEŽÍ

2. Závodník František Durda byl 2x napomenut za nadměrné použití biče a po třetí byl penalizován 10 trestnými sekund.

 • V PRAVIDLECH: ... bez nadměrného pobízení koně bičem nebo opratěmi. První porušení - napomenutí, druhé porušení - 20 trestných sekund a třetí porušení - vyloučení.

3. Já, Jaroslav Marvan, jsem odjel formanskou jízdu dle výsledkové tabule (umístěna na závodišti) s časem 170 sekund (2 minuty 50 sekund). Po dotázání mi byl sdělen čas 2 minuty 57 sekund. V tomto případě jsem vznášel protest, který mi byl na místě rozmluven všemi funkcionáři. Po následném prozkoumání záznamu soutěže jsem zjistil, že bylo opravdu připočteno 7 sekund neoprávněně, čímž jsem byl posunut o 2 umístění dozadu v celkových výsledcích MČR jednospřeží.

 OVLADATELNOST V KLÁDĚ

4. Byla vybrána na soutěž neadekvátně těžká kláda. Na jednospřeží měla kláda objem přes 0,5 m3. Na dvojspřeží měla kláda objem okolo 1,3 m3, což potvrdili i samotní rozhodčí. Nehledě na to, že byly tyto klády ze syrového dřeva. Tímto byli velmi znevýhodněni koně s menší hmotností a mladí koně.

 • V PRAVIDLECH: Kláda pro jednospřeží v délce 8 m a objemu do 0,4 m3, kláda pro dvojspřeží v délce 10 m o objemu 0,8 - 1 m3.

5. Jako chod koně byl neadekvátně povolen cval.

 • V PRAVIDLECH: Chod koně je povolen krok a klus.

6. Ve dvojspřeží závodník Pavol Kitaš ze SR si při couvání najel opětovně do součásti překážky, ale hned se s koňmi otočil a vycouváním z překážky si svůj omyl opravil a pokračoval do cíle. Byl neprávem vyloučen za najetí do jiné překážky. Nehledě na to, že překážkou při absolvování prošel i Jan Blizňák, ale již bez koní.

 • V PRAVIDLECH: Neopravený omyl na trati - vyloučení.
TĚŽKÝ TAH DVOJSPŘEŽÍ

7. Na opracovišti byli koně tzv. „vylaďováni" bičem před samotným tahem. Viditelně se provinili kočí: Marian Fizek, Pavel Reichel a Jan Blizňák. Rozhodčí byli na tuto skutečnost upozorněni i diváky a nebylo použito potrestání dle pravidel, ani penalizace. Pouze se to přehlédlo. Nehledě na možnost označit toto jednání za týrání koní !

 • V PRAVIDLECH: Diskvalifikace - jakákoli cizí pomoc, hrubé chování soutěžícího vůči koni (i na opracovišti).

8. Závodník Dušan Turčan byl s koňmi v obdélníku pro těžký tah rozhodčím (p. Strakou) ponechán 1 minutu a 52 sekund, než se sáněmi koně pohnuli pár metrů, čímž se posunul před další 3 závodníky (Miroslav Ježek, Jaroslav Marvan a Josef Anderle - váha 2 600 kg v celé dráze) ve výsledcích těžkého tahu dvojspřeží. Koně se do postrojů v zápřahu dvakrát zamotali, evidentně odmítali odtáhnout tuto váhu (2 800 kg). Rozhodčí byl i komentátorem upozorněn větou: „Bylo by rozumné rozhodčím ukončit tuto soutěž pro daného závodníka."

 • V PRAVIDLECH: Soutěžící má 1 minutu a 20 sekund na přetažení saní včetně zapřažení.

Pokud někdo není schopen dodržovat pouze 3 listy pravidel, nemá v tomto sportu co dělat. Nehledě na to, že mi pravidla přijdou velmi strohá a zdaleka nepopisují situace, které již přivedly v předchozích letech několik rozhodčích do nevědomosti. A přitom byla na začátku roku pravidla aktualizována Svazem chovatelů chladnokrevných koní, ale pouze několika málo větami. Dále mne velmi pobuřuje, že neexistuje nic, jak by se rozhodčí mohl kvalifikovat na tuto pozici a není nijak postižitelný za jím provedenou chybu (podvod).

A nakonec bych rád podotknul, že z hlediska organizačního byla tato soutěž katastrofální, což potvrzuje i velmi slabá až nulová účast diváků. Kdejaká strnišťová liga chladnokrevníků má tak 5x větší diváckou účast. Plakáty na tuto akci byly uveřejněny s předstihem pouze 10 dnů před akcí. Občerstvení bylo formou dvou stánků a celý areál musel návštěvník složitě hledat.

 Abych Vám objasnil důvod, proč se vůbec zabývám touto kauzou, bych chtěl sdělit, že jsem již 13 let kočím v lesní těžbě. Své koně jsem si připravoval na takovouto akci poměrně hodně dlouho a toto jednání mě zklamalo z důvodu poškození mých koní, kterým se člověk snaží zvýšit sportovní výkonnost, aby se zvýšila kvalita potomstva, které jsem chtěl odchovat. Ale také mě velmi rozhořčilo toto chování, i když vím, že koně momentálně neměli kondici na přední příčky, cítím se být poškozen.

Veškeré kompletní záznamy z mistrovství jsou ke zhlédnutí na youtube. Doporučuji zhlédnout a samostatně zhodnotit situaci dle přiložených „všeobecných pravidel pro kombinované soutěže chladnokrevných koní" platných od roku 2015 s aktualizací začátkem roku 2017. V příloze naleznete také diskuzi, která byla vedená na stránkách SCHCHK, kde je vidět, že nejsem pohoršen touto úrovní MČR v Humpolci sám. Mimochodem, zmiňovaná vlajka naší republiky opravdu nebyla, protože v sobotu jsem ji zapůjčil já, byli jsme na slovenských závodech a náhodou jsem ji měl s sebou.

Závěrem bych chtěl požádat o nápravu těchto skutečností a sjednání pořádku, především mezi rozhodčími, kteří nejen na mistrovství nadržují určitým závodníkům a maří výkony ostatních závodníků. Zde vyjmenované prohřešky jsou pouze ty, které byly až do očí bijící.

Tuto stížnost zasílám nejen na ASCHK, SCHCHK, Ministerstvo zemědělství, Výzkumný ústav živočišné výroby a Lesy ČR, ale zveřejňují ji i sociální sítě a www stránky. Všechny reakce později také zašlu.

Děkuji za zdárné řešení těchto problémů.
S pozdravem
Jaroslav Marvan

Dne 13. 10. 2017 v Květná - Luková

PŘÍLOHY:

1. Všeobecná pravidla pro kombinované soutěže chladnokrevných koní platná od roku 2015 (aktualizována začátkem roku 2017)
2. Diskuze na Svazu chovatelů chladnokrevných koní

PŘÍLOHA Č.1:
Všeobecná pravidla pro kombinované soutěže chladnokrevných koní platná od roku 2015

1. Kombinovaná soutěž pro chladnokrevné koně se skládá ze tří disciplín:
A - vozatajská jízda
B - ovladatelnost s kládou
C - těžký tah

2. Všechny kvalifikační kombinované soutěže a MČR musí být nahlášeny v kalendáři akcí.

3. Kvalifikačních kompletních soutěží a MČR se můžou zúčastnit chladnokrevné koně, které v daném roce dovrší tří let a starší.Kočí a přísedící starší 18 let. Od 16 let mohou startovat soutěžící v doprovodu přísedícího staršího 18 let se souhlasem zákonného zástupce (podepsaný souhlas na přihlášce)

4. Každá kvalifikace je omezena v disciplíně C - těžkém tahu pěti koly.

5. Pokud bude vypsána samostatná soutěž těžký tah a bude se závodit do konečného pořadí, platí, že se můžou zúčastnit koně pětileté a starší.

6. MČR se může zúčastnit kůň, který dokončil 2 kompletní kvalifikační soutěže. V samostatných soutěžích ovladatelnosti v kládě a těžkém tahu se na MČR kvalifikují první dva umístění v jednotlivých disciplínách v příslušné oblasti, podmínkou jsou dvě odjetá kvalifikační kola v příslušné oblasti. V případě, že v dané oblasti není pořádána ani jedna nebo jen jedna kvalifikace, řeší tuto situaci předsednictvo SCHCHK.

7. Kvalifikuje se dvojice kočí +kůň (koně)

8. Každý zúčastněný kůň musí mít provedeny zdravotní zkoušky a vakcinaci koní dle aktuálně platných předpisů a musí být okován minimálně na předních končetinách.

9. Soutěží se ve dvojspřeží nebo jednospřeží. Není omezeno, s kolika spřeženími kočí startuje, bodování se počítá na každé spřežení zvlášť (body kočím nelze sčítat).

10. Kůň může během jednoho dne startovat jedenkrát v jednospřežní a jedenkrát ve dvojspřeží.

11. Ze zdravotních důvodů (na základě potvrzení veterináře) může ve dvojspřeží dojít pouze k výměně jednoho koně v sezóně. Změna smí být provedena pouze mezi jednotlivými závody, nikoli mezi jednotlivými disciplínami.

12. Koně s vyjetou kvalifikací v jednospřežní na MR, mohou startovat na MR i ve dvojspřeží kombinovaných soutěží a obráceně.

13. Pořadí startujících se určí losováním nebo dohodou, které platí pro všechny tři disciplíny.

14. V každé disciplíně může soutěžící získat 1 - x bodů dle počtu startujících (1. místo - 1 bod, 2. místo - 2 body, ...).

 15. Body se sčítají ze všech tří disciplín, zvítězí soutěžící s nejnižším počtem bodů. V případě rovnosti bodů, rozhoduje umístění v disciplíně B.

16. V případě, že soutěžící odstoupí nebo je z nějakého důvodů hlavním rozhodčím vyloučen z disciplíny A nebo B, získá nejvyšší počet bodů a může v kombinované soutěži pokračovat.

17. Trať před každou soutěží odsouhlasí hlavní rozhodčí.

18. S bičem v ruce se jezdí pouze disciplína A.

19. Soutěžící musí být korektně oblečeni - košile jednobarevná,triko s límečkem popř. doplněny vestou, dlouhé kalhoty tmavé, mohou být i rifle (ne tepláky, šusťáky apod.), musí mít pokrývku hlavy - klobouk, kšiltovku (ne obrácenou kšiltem dozadu) a na nohou mít pevnou uzavřenou obuv. Pro vozatajskou jízdu musí mít kočí pokrývku kolen - zástěra, deka v délce zakrývající kolena.

20. Postroj na koně je stanoven chomoutový, odpovídající tělesné stavbě koně a povaze výkonu. Pobočnice jsou povolené celokožené, gumové, nebo zčásti kožené a zčásti řetízkové. Zakázány jsou celořetězové pobočnice. Postroj musí být bezpečný a v dobrém stavu. K chomoutovým postrojům je předepsán bič s řemínkem.

21. Při poruše postroje nebo výstroje koně může soutěžící po opravě pokračovat ve stejném kole.

22. Pokud se během soutěže dostane noha koně za postraněk, kočí musí zastavit a nohu dát zpátky, jinak je ze soutěže vyloučen.

23. Rozhodčí ukončí pokračování v soutěži, jestliže podle jeho názoru nejsou koně nebo soutěžící způsobilí v soutěži pokračovat.

24. Proti výroku rozhodčích může být kočím do 15 minut po ukončení soutěže podán pořadateli písemný protest se složením zálohy 1000 Kč. V případě neuznání protestu propadá záloha ve prospěch pořadatele.

25. Trať musí být na ohrazeném a dostatečně velkém prostoru, aby byla zajištěna bezpečnost diváků.

26. Trať soutěže musí být pořadatelem předána hlavnímu rozhodčímu před prohlídkou startujícími. Trať nesmí být po celou dobu soutěže měněna - zodpovídá hlavní rozhodčí.

27. Prohlídka trati pro startující není povinná. Prohlídku vyhlásí hlavní rozhodčí.

28. Způsob průjezdu překážkami musí být upřesněn hlavním rozhodčím během prohlídky trati.

29. Žádná překážka nesmí být projeta před soutěží (při nástupu, představování atd.), pokud to neumožní hlavní rozhodčí.

30. Pokud nastanou okolnosti, které nejsou zahrnuty v pravidlech, rozhodne hlavní rozhodčí.

31. Rozhodčí je povinen diskvalifikovat soutěžícího pro hrubost ke koním, pro nesportovní a vulgární chování a pro zjevné známky opilosti.

32. Pokud je soutěžící diskvalifikován, nepokračuje v žádné soutěži.

33. Vyloučením se rozumí přesun soutěžícího na poslední místo v dané dílčí soutěži.

34. Každá jakákoli cizí pomoc ve všech disciplínách bude trestána vyloučením.

35. V dílčí soutěži těžký tah jednospřežní je limitováno stáří koně nejméně 5 let.

36. Kočí má možnost kdykoli v průběhu soutěže dle vlastního uvážení odstoupit zvednutím ruky nebo smeknutím pokrývky hlavy.

37. V případě neopraveného omylu na trati , nebo vyloučení musí být soutěžícímu bezprostředně odzvoněno.

38. Kočí se spřežením se účastní soutěží na vlastní riziko a zodpovídá za škody, které se svým spřežením způsobí

 

Kombinovaná soutěž A - vozatajská jízda

1. Soutěží se s potahovým vozem na pneumatikách vybaveným pevně zakotvenou přední i zadní sedačkou. Minimální rozteč mezi přední a zadní nápravou je 150 cm. Vůz je pevný, neodpružený.

2. Během soutěže musí být kočí korektně oblečen včetně pokrývky hlavy a kolen. Přísedící musí během soutěže sedět na sedačce a mít pokrývku hlavy.

3. Způsob startu a chod koní po trati určí hlavní rozhodčí před závodem.

4. Délka trati 400-600 metrů.

5. První překážka musí být minimálně 20 m a maximálně 40m od startovní čáry.

6. Vzdálenost cíle od poslední překážky musí být minimálně 20 m, maximálně 40 m.

7. Počet překážek je minimálně 10, maximálně 14.

8. Šířka překážek je minimálně 190 cm. Všechny překážky musí být shoditelné nebo obsahovat shoditelné prvky.

9. Sankce:

 • a. Porušení každého dílu překážky bude penalizováno 10 trestnými vteřinami.
 • b. Při ztrátě biče nebo pokrývky hlavy, musí soutěžící zastavit a upravit se, pokud projede cílem bez biče nebo pokrývky hlavy - sankce 60 trestných vteřin
 • c. Neopravený omyl na trati - vyloučení.
 • d. Každé nedodržení stanoveného chodu, pokud nebude zřejmé korigování koní do předepsané penalizace 10 trestných vteřin
 • e. Soutěžící je povinen předvádět koně v korektním sedu a bez nadměrného pobízení koně (koní) bičem nebo opratěmi.
 • první porušení - napomenutí
 • druhé porušení - 20 trestných vteřin
 • třetí porušení - vyloučení
 • e. Hrubost, nesportovní chování, zjevné známky opilosti - diskvalifikace.
Kombinovaná soutěž B - ovladatelnost s kládou

1. Soutěžní výkon spočívá v absolvování předepsané trasy, po které kůň táhne pořadatelem připravenou kládu:

 • pro jednospřeží v délce 8 m a objemu do 0,4 m3
 • pro dvojspřeží v délce 10 m o objemu 0,8 - 1,0

2. Čas každého soutěžícího bude měřen stopkami, a to od okamžiku pokynu startéra, nebo elektronickou časomírou.

3. Délka trati do 400 metrů maximálně 10 překážek.

4. Startovní čára je umístěna nejméně 15 metrů před první a cílová čára nejméně 15 metrů za poslední překážkou.

5. Překážky jsou vyznačeny tyčemi o minimální výšce 160 cm nad zemí nebo kužely. Na vrcholu každé tyče (kuželu) je uložen dřevěný špalík nebo míček, který je shoditelný.

6. Trať se skládá minimálně ze 4 technicky náročnějších překážek, simulujících reálné situace při přibližování dřeva (např. couvání, začelení, rampování, přepřažení, svazkování, ...) a dalších překážek volitelných dle místních podmínek, celkem maximálně 10.

7. Povinně jízda bez biče v ruce.

8. Šířka průjezdových překážek:

 • jednospřeží 2 m
 • dvojspřeží 3 m

9. V průběhu soutěže musí kočí jít krokem. Chod koně je povolen krok a klus.

10. Disciplína se jede bez pomocníka (přísedícího).

11. Stanovený čas pro trať určuje hlavní rozhodčí ve spolupráci se stavitelem trati

12. Při MČR bude určen navíc maximální čas (dvojnásobek stanoveného času),při jeho překročení bude soutěžící vyloučen.

13. Pořadí v soutěži určuje počet trestných bodů, při totožném počtu trestných bodů rozhoduje čas.

14. Sankce:

 • a. Každé porušení překážky znamená 5 trestných bodů
 • b. Při překročení stanoveného času se připočítávají 5 trestné body za každý započatých 30 sekund
 • c. První porušení chůze kočího napomenutí, druhé 5 trestných bodů s, třetí vyloučení.
 • d. Porušení chodu koně:
 • první nacválání - napomenutí
 • druhé nacválání - 5 trestných bodů
 • třetí nacválání - vyloučení
 • e. Neopravený omyl na trati - vyloučení.
 • f. Vyloučení ze soutěže:
 • v případě, že jakákoli část spřežení opustí při průjezdu trati kolbiště
 • dorovná-li kočí kládu osobně (pomocí rukou, nohou)
 • rozhodčí může ze soutěže vyloučit dvojici, jestliže podle jeho názoru není soutěžící nebo kůň způsobilý v soutěži pokračovat
 • kočí vede koně u hlavy
Kombinovaná soutěž C - těžký tah

1. Pro těžký tah jsou určeny zvážené saně a závaží po 50 kg.

2. Rozměry dráhy pro absolutní tah jsou 20 x 5 m pro jednospřeží + délka saní a 20 x 10 m pro dvojspřeží + délka saní s vymezením bočních stran trati na zemi. Startovní a cílová čára musí být zřetelně a viditelně označena.

3. Saně budou umístěny čelem saní na startovní čáru a musí být přetaženy zadní částí saní na cílovou čáru. Podle místních podmínek je možné tahat saně jedním či oběma směry.

4. Soutěžící má 1 minutu a 20 vteřin na přetažení saní včetně zapřažení. Čas se začíná měřit od okamžiku, kdy nos koně protne pomyslnou spojnici na začátku obdélníku.

5. Pro jednospřeží: Základní váha je 700 kg. v samostatné soutěži v těžkém tahu. Od 700 kg do 1 100 kg se závaží přidává po 100 kg, nad 1 100 kg hmotnosti se přidává závaží po 50 kg do rozhodnutí soutěže.

 • Základní váha při kvalifikačních soutěžích jednospřeží je 500 kg a dále se přikládá závaží na 600 kg, 700 kg, 800 kg a 900 kg , na MČR do rozhodnutí soutěže a je možno přikládat vyšší hmotnost - po dohodě sboru rozhodčích.
 • Pro pár: Základní váha je 1500 kg a dále se přidává závaží na 1700 kg, 1900 kg, 2100 kg a 2300 kg v kvalifikačních kolech, na MČR do rozhodnutí soutěže a je možné přikládat vyšší hmotnost - po dohodě sboru rozhodčích.

6. Všichni soutěžící musí absolvovat každé zvyšování hmotnosti, pokud neskončili v předešlých kolech.

7. Jízda bez biče. Kůň je veden na jedné nebo dvou opratích pouze za použití hlasových pomůcek kočího.

8. Při překonávání dráhy se koně pohybují volným stylem, kočí se pohybuje pouze krokem.

9. V případě více umístěných soutěžících ve stejné hmotnosti rozhoduje o jejich pořadí vzdálenost měřená od startu po konec saní v nedokončeném kole. Při dosažení stejné vzdálenosti rozhodují rozhodčí dle stylu tahu. Měří se každému soutěžícímu, který končí v soutěži.

10. U zapřahání a vypřahání může asistovat 1 pomocník, který po zapřažení musí opustit vyznačený prostor.

11. Rozhodčí může soutěžícího vyloučit, pokud zhodnotí, že chování koně při zapřahání je pro soutěžícího nebo jeho pomocníka nebezpečné.

12. Rozhodčí má právo soutěžícího vyloučit v daném kole, pokud zhodnotí, že dochází k přetěžování koně nebo způsob jakým jsou saně přesunovány, neodpovídá korektnímu předvedení (např. trhání, škubání, skákání). Započítává se výsledek z předchozího kola.

13. Sankce

 • a. Vyloučení - vykročení i jednou nohou koně nebo kočího z trati, porušení chůze kočího.
 • b. Diskvalifikace - jakákoli cizí pomoc, hrubé chování soutěžícího vůči koni (i na opracovišti).
Pořadatelé:

1. Uzávěrka závazných přihlášek dle propozic pořadatele.
2. Startovné a ceny dle propozic pořadatele.
3. Pořadatel je povinen vytvořit seznam soutěžících, který bude obsahovat celé jméno soutěžícího, adresu, telefonní číslo a E-mail, jméno koně dle průkazu koně a číslo v registrační knize (výžeh),majitele a předat hlavnímu rozhodčímu ( na oficiálních tiskopisech).
4. Pořadatel je povinen zajistit kvalifikovaného rozhodčího a dostatečný počet pomocníků.
5. Pořadatelé Mistrovství republiky a Mistrovství Evropy zajistí časomíru a videozáznam o průběhu soutěže pro případně řešení protestů.

Rozhodčí a rozhodování

1. Soutěže rozhoduje sbor rozhodčích ve složení minimálně, proškolený hlavní rozhodčí a minimálně jeden asistent poučený hlavním rozhodčím.

2. Dosažený čas v soutěži musí být měřen dvojími stopkami nebo elektronickou časomírou a stopkami. Startér je povinen dávat pokyn v okamžiku, kdy nos koně přetne startovní nebo cílovou čáru, pokud nebude hlavním rozhodčím stanoveno jinak.

3. Povinnosti rozhodčího:

 • a) Znát a správně aplikovat pravidla
 • b) Objektivně a spravedlivě rozhodovat
 • c) Vyžadovat striktní dodržování pravidel
 • d) Zaslat do 7 dnů kopii originálů výsledkových listin (originál zůstává pořadateli) + celkovou výsledkovou listinu v oficiální tabulce
 • e) Absolvovat školení rozhodčích

4. Hlavní rozhodčí má právo na odměnu 1000,- Kč na den + cestovní náklady (dle dohody s pořadatelem), pomocný rozhodčí má právo na odměnu 800,-Kč + cestovní náklady (dle dohody s pořadatelem)

Výsledky ze závodů, včetně seznamu soutěžích a koní zasílá hlavní rozhodčí do 7 dnů po závodech v elektronické podobě panu Františku Nedbálkovi na jananedbalkova@seznam.cz.
Pro zveřejnění na webu www.schchk.cz pak na witi.misicka@seznam.cz.

PŘÍLOHA Č.2:

DISKUZE NA SCHCHK:

humpolec
(David, 2. 10. 2017 20:56)
jedna velka komedie tech starych dedku co to tam měli na povel.kteri mají pravidla jak se jim to hodi a ne jak jsou stanoveny a preferuji hřebčíny a soukromnici mají smulu.Divaci nikde,vlajky zadne a vyhrymizerne,fakt pekna republika.

Re: humpolec
(Petra, 11. 10. 2017 13:00)
Mě by zajímalo, kdo vymýšlí pravidla. Docela mě překvapilo a pozastavila jsem se nad tím, jaktože v těžkém tahu na váze 1800 kg soutěží teprve čtyřletá klisna. Bez ohledu na to, odkud byla a kdo s ní jel, mi to přijde nevhodné, vzhledem ke stáří koně a plemeni, které je pozdnější. Přijde mi nanejvýš nevhodné takto mladé zvíře zatěžovat v takovéhle soutěži. Měla jsem za to, že v těžkém taho může soutěžit kůň starší 5 let.

Re: Re: humpolec
(Míša, 11. 10. 2017 13:11)
Máte pravdu - ale 5tiletá hranice věku je v TT jednospřeží. Ve dvojspřeží je to koně v daném roce tříleté a starší.Vše je na úvaze kočího.

Re: Re: Re: humpolec
(petra, 13. 10. 2017 10:14)
hranice 5 let v těžkém tahu je jen v samostané soutěži v těžkém tahu( finále v Pardubicích) v kombinované soutěži je přístupná i pro koně od 3 let a jen na uvážení kočího na jaké váze bude končit

Připojené obrázky

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. radulkav

  Konečně se někdo ozval!

  09:31 - 21. 10. 2017

  Pod vše bych se podepsala.Děje se to na většině soutěží podobného typu u nás.Hnus.Slušný kočí nemá šanci!Jenže lidi se bojí ozvat.Mohli by pak mít problém s uchovnění svých koní.Svět chladnokrevníků je malý a "ruka ruku myje"

 • 3. svejk

  8cyb za vikend??

  00:55 - 25. 01. 2018

  no tak asi naka chyba bude dicinky ne a jestli se nekde sekli se stopkama smutny ale uvědomme si kolik mereni za den ci vykend vykonají.a urcite to není na nikoho cileny, skouk sem video tahu místo nocni a soustredil se na opracoviste a za celou dobu nezahlid ani bic natos nake lazeni třeba menovani fizkovo lordo s buntkem klido drimaj vpravem dolnim rohu obrazovky. s velkou kladou asi rozhodci zmuze kulovy asi nevozi hoblik aby ji stah na rozmer . a znaceni cesty k zavodisti muzu osobne dolozit od d1 bylo a provedlo nas přes humpolec bez chybycky.a na zaver jestliže se citite ukrivden divim se ze si nechate rozmluvit protest na to ma každý pravo .a ne po 14dnech zacit bekat po internetu

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 2 čtenářů. Celkový počet bodů: 10.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: