Stáj jako sociální podnik

27. 07. 2016 11:00

Obrázky: 1

Autor: Draha Kovácsová Foto: archiv redakce Rubrika: Koně a zákon Počet přečtení: 7718 Počet komentářů: 3 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 1 krát

Každý z nás už jistě slyšel o různých dotacích, které je možné čerpat, ať již na pastviny nebo na stavbu či rekonstrukci stáje. Většina z nich je poskytovaná Ministerstvem zemědělství a dostupná pouze zemědělcům, ovšem existuje i jedna možnost pro nezemědělce. Přinášíme vám více informací.

Když se řekne dotace z EU na pořízení stáje, většina z vás si vybaví dotace poskytované Ministerstvem zemědělství z Operačního programu pro rozvoj venkova, konkrétně dotace přímo na podporu agroturistiky, kde je možné financovat stavební obnovu (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či novou výstavbu malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí) + doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, nákup zařízení, vybavení, hardware, software). Dále ze stejného programu je podpora pro začínající zemědělce - zde je možná výstavba nebo rekonstrukce ustajovacích prostor a chovatelských zařízení a skladovacích prostor pro krmiva a steliva pro přímou spotřebu v podniku. Bohužel v obou případech je tato podpora poskytovaná pouze zemědělcům.

A jaké jsou tedy možnosti dotací pro žadatele, kteří nejsou zemědělci, tzn. potencionální provozovatelé stájí podnikající na základě živnostenského oprávnění?

Jedna z mála možností (osobně jinou neznám, pokud někdo ze čtenářů ano, tak prosím o doplnění) se nabízí v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) poskytovaným Ministerstvem pro místní rozvoj. Nejedná se přímo o dotace na stáj, ale o podporu sociálního podnikání, kam by se stáj dala zařadit. O co vlastně jde?

Sociální podnikání je:
 • podnikání, jehož hlavním cílem není pouze tvorba zisku, ale zároveň sleduje obecně prospěšný cíl spočívající v pomoci začleňování (integrace) osob se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním,
 • podporuje ochranu životního prostředí (environmentální aspekt)
 • přednostně využívá místní zdroje a uspokojuje potřeby místa, ve kterém působí
 • zisk je z větší části použitý pro další rozvoj sociálního podniku
 • zaměstnanci se podílí na rozhodování o směřování podniku

Článek obsahuje základní informace o této konkrétní dotaci tak, abyste byli schopni posoudit, zdali byste v případě zájmu byli oprávněným žadatelem a částečně si udělat představu, co by vás čekalo a zdali vůbec jste ochotni něco takového podstoupit. Tedy jak projít procesem čerpání dotace a zároveň podnikat jako sociální podnik. Pokud dospějete k závěru, že ano, je třeba konkrétní představy konzultovat s odborníkem, který se dotacemi zabývá. Každý projekt je jedinečný a nelze ho zkopírovat odjinud.

IROP - Výzvy v oblasti podpory sociálního podnikání

Cílem je vznik a rozvoj sociálních podniků, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám, ohroženým sociálním vyloučením, vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. Žadatel se zaváže k vytvoření pracovních míst a k dodržování principů sociálního podnikání.

V praxi to znamená, že se jedná o budoucí podnik (stáj), kde žadatel (provozovatel stáje) vytvoří pracovní místa pro osoby z cílové skupiny (viz níže). Tyto osoby musí být v řádném zaměstnaneckém poměru a zároveň se zaváže k dodržování principů sociálního podnikání - obojí nejméně po dobu 5 let od doby, kdy je projekt zrealizován a uveden do provozu (doba udržitelnosti). Po celou dobu udržitelnosti je jak obsazenost pracovních míst, tak dodržování principů kontrolováno a za jejich nedodržení je dotace zpětně krácena.

Principy sociálního podnikání, které je třeba dodržovat:

Společensky prospěšný cíl
Společensky prospěšný cíl znamená zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

Sociální prospěch

a) Podmínky zaměstnávání a sociální začleňování osob z cílových skupin:

 • minimální podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 30 % z celkového počtu zaměstnanců;
 • se zaměstnancem z cílové skupiny musí být uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti (dále jen „DPČ");
 • minimální úvazek pro zaměstnance z cílových skupin je 0,4 vůči celému úvazku, který činí 40 hod. za týden, resp. 8 hod. za den;
 • zaměstnancům z cílových skupin zaměstnavatel poskytuje podporu zohledňující jejich specifické požadavky.

b) Účast zaměstnanců na směřování podniku

Zaměstnavatel informuje zaměstnance o chodu podniku, naplňování společensky prospěšných cílů. Zaměstnanci jsou maximálně zapojeni do jeho činnosti. Zaměstnanci mají právo vyjadřovat se k strategickým dokumentům týkajících se fungování sociálního podniku, svobodně mohou prezentovat své podněty, stížnosti či výhrady, a to v rámci individuálních či skupinových porad. Pracovní podmínky zaměstnanců jsou rovné, všichni zaměstnanci mají stejná práva a povinnosti. Sociální podnik vytváří pracovní prostředí, které zajišťuje všem zaměstnancům podporu, pracovní příležitosti a smyslnou práci.

Ekonomický prospěch
a) Případný zisk je využíván přednostně pro rozvoj sociálního podniku. Ze zisku bude sociální podnik minimálně 51 % reinvestovat do inovace, pracovních pomůcek, vybavení podniku, zkvalitňování prostředí pro zaměstnance.
b) Sociální podnik má minimálně 30 % výnosů zajištěno z prodeje svých výrobků nebo služeb.

Environmentální prospěch
a) Zohledňování environmentálních aspektů výroby a spotřeby
Podnik má formulované zásady podnikání šetrného k životnímu prostředí, např. využití recyklovaných tonerů, papírů, eko automobilů, čističek vody či vzduchu, recyklovatelných obalů, energeticky nenáročných budov a přístrojů.

Místní prospěch
a) Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky
Podnik se ve své činnosti orientuje na místní potřeby, odběratelé jsou ze stejného nebo sousedního kraje. Nabídka zboží a služeb vychází vstříc místním potřebám.

b) Využívání přednostně místních zdrojů
Podnik přednostně zaměstnává místní obyvatele nebo nakupuje od místních dodavatelů. V praxi - nakupujeme slámu, seno, krmení z místních zdrojů, upřednostňujeme zaměstnávání místních občanů.

Cílová skupina

1) Uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok.
2) Uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních dvou letech v součtu délky 12 měsíců.
3) Osoby, které opustily výkon trestu, do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu.
4) Osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, do 12 měsíců od opuštění zařízení.
5) Osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o:

 • osoby invalidní ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením) - dříve osoby plně invalidní,
 • osoby invalidní v prvním a druhém stupni - dříve osoby částečně invalidní,
 • osoby zdravotně znevýhodněné.
Kdo může žádat o poskytnutí dotace
 • OSVČ
 • Obchodní korporace
 • Neziskové organizace (zde je třeba mít na paměti, že se jedná o podnikatelskou činnost a příjem z projektu musí být nižší než příjmy z neziskové činnosti)
Jaká je výše dotace a kdy ji dostanu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 400 000 Kč, maximální 4 900 000 Kč, přičemž 85 % je míra podpory z EU, 15 % hradí žadatel z vlastních zdrojů. V praxi to znamená, že pokud požádáte o dotaci ve výši 1 milion - 850 000 tisíc proplatí EU, 150 000 budete platit z vlastních zdrojů. Projekt může být ve vyšší částce, než 4,9 milionů, ale vše nad tuto částku již budete hradit vy.

bsPeněžní prostředky jsou proplaceny ex post - tzn. až poté, co je projekt zrealizován. Je tedy třeba mít zajištěno financování celého projektu předem - vlastní zdroje, úvěr.

Co je způsobilý výdaj

Způsobilý výdaj je výdaj, který lze uhradit z prostředků dotace - musí být vynaložen v souladu s cíli programu a specifického cíle, musí přímo souviset s realizací projektu a musí být doložen průkaznými doklady. V našem případě se konkrétně jedná o vše, co bude souviset s vytvořením nového pracovního místa - nákup staveb a jejich technické zhodnocení, pozemek pouze 10 % celkových způsobilých výdajů, dlouhodobý i krátkodobý majetek, zabezpečení výstavby, projektová dokumentace, povinná publicita.

Co nelze financovat
 • Nelze financovat stávající aktivity, pokud se nejedná o již založený a fungující sociální podnik; tzn. pokud již stáj provozujete a nejste sociální podnik, nelze financovat rekonstrukci či nákup nového zařízení. Pokud však teprve realizujete projekt (byly podniknuty již právní úkony, např. zakoupení nemovitosti, ale přestavba není zatím ukončena a nebude do doby podání žádosti), lze o dotaci požádat.
 • komerční turistická zařízení: hotely, botely, motely, penziony, rekreační ubytování, ubytovny;
 • restaurace, hospody, pivnice, bary;
 • komerční volnočasová zařízení - provozovny heren, kasin a sázkových kanceláří, sportovní, zábavní a rekreační činnosti a činnosti fitcenter.

V případě stáje se musí jednat o poskytování komerčních služeb, tedy ustájení. Nelze podpořit sportovní jezdecké oddíly, stáje provozující dětské tábory či obdobné pobyty u koní, agroturistiku.

Jak podat žádost

Výzva k podávání žádostí o podporu je zveřejněna na webových stránkách poskytovatele dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj). Každá výzva obsahuje informace o podpoře, lhůty pro příjem žádostí o podporu a informace o postupech předkládání a hodnocení žádostí.
Výzva je dokument, který obsahuje veškeré základní informace o dotaci a podmínky jejího získání, včetně Pravidel a návody (např. jak zpracovat podnikatelský plán, jak žádost vložit do informačního systému), kterými se žadatel řídí. Dnem vyhlášení se rozumí den, kdy je zveřejněna na oficiálních stránkách strukturálních fondů.

Vyhlášení výzvy se připravuje na měsíc srpen, další výzva by měla být následující rok.

Typy výzev

Průběžná výzva

Hodnocení žádostí probíhá průběžně po jejich podání v MS2014+ (informační systém, prostřednictvím kterého probíhá veškerá komunikace mezi poskytovatelem dotace respektive jeho zprostředkujícím subjektem a žadatelem o dotaci). Žádosti musí splnit všechny podmínky stanovené výzvou a Pravidly, které jsou přílohou zveřejněné výzvy, a projít procesem hodnocení a výběru. Po splnění všech podmínek je příjemcům podpora poskytována v pořadí, v jakém žádost podali a to až do vyčerpání alokace výzvy.

Kolová výzva

Hodnocení probíhá až po skončení termínu pro předkládání žádostí v MS2014+. Žádost musí splnit všechny podmínky stanovené výzvou a Pravidly a projít procesem hodnocení a výběru. Podpora je poskytována podle výsledků věcného hodnocení projektům v pořadí od nejvyššího počtu získaných bodů až do vyčerpání alokace výzvy. Podmínkou je dosažení minimální bodové hranice.

U průběžné výzvy je výhoda v tom, že projekt je hodnocen bezprostředně po zaregistrování žádosti a v případě, že tato obsahuje nedostatky, které nelze odstranit, žadatel má možnost žádost stornovat a opravenou podat znovu.

Toto bohužel neplatí u kolové výzvy, což je náš případ, neboť výzvy v oblasti sociálního podnikání jsou zpravidla kolové - žádosti se podávají do stanoveného termínu, kdy je výzva uzavřena (obvykle 4-5 měsíců od vyhlášení výzvy), teprve poté se žádosti/projekty začnou hodnotit.

Hodnocení je poměrně přísné - hodnotí se formální stránka - tedy zdali žádost obsahuje všechny přílohy a zdali přílohy obsahují veškeré náležitosti. Tyto formální nedostatky lze napravit na základě výzvy k doplnění/upřesnění. Současně se projekt hodnotí po stránce přijatelnosti, tedy zda odpovídá pravidlům a cílům dané výzvy, zda je jeho realizace vůbec možná a hlavně, zdali je projekt udržitelný po dobu 5 let. Pokud v rámci této kontroly přijatelnosti projekt nesplňuje některé ze stanovených kritérií, je vyřazen bez možnosti doplnění/upřesnění. Opravený projekt je možné podat až v případné další výzvě.

Poté, co projekt projde kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí, následuje věcné hodnocení, v rámci kterého je projekt obodován. A to z toho důvodu, že se může stát, že projektů je víc, než je přidělená finanční alokace na danou výzvu, a tak se projekty řadí dle počtu dosažených bodů.

Pokud žádost projde všemi nástrahami a projekt je schválen, je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Podmínky, které definují povinnosti příjemce a pravidla, kterými se musí řídit po celou dobu realizace a pětileté udržitelnosti projektu.

Co musím strpět?

Projekt je jak v době realizace, tak v době udržitelnosti předmětem mnoha kontrol - od poskytovatele dotace, přes audit Ministerstva financí, kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu až po finanční úřad. Pokud je zjištěno porušení podmínek, bude dotace krácena či uložena sankce.

Po administrativní stránce se jedná o poměrně náročný proces a je vhodné mít k tomu určenou osobu - projektového manažera, která má stálý přístup do informačního systému a zároveň je ve spojení se všemi zainteresovanými stranami podílejícími se na realizaci projektu.

Co je důležité!

Pokud se rozhodnete pro podání žádosti o podporu, počítejte a jednejte vždy s vědomím, že žádost nemusí být schválena. Nemáte-li zkušenosti s podáváním žádostí o dotaci, sami se do toho rozhodně nepouštějte. Na trhu působí poměrně mnoho agentur poskytující tyto služby, pravda však je, že ne každá na dostatečné profesionální úrovni. Oslovujte agentury nejlépe na doporučení, pokud nemáte doporučení, hledejte dle referencí a komplexností poskytovaných služeb - nejedná se pouze o podání žádosti, ale provedení výběrového řízení a stavební části projektu. Realizace výběrových řízení je stěžejním bodem projektu - zde dochází k nejčastějším pochybením a s tím souvisejícím krácením dotace.

Nechte si vše podrobně vysvětlit, seznámit se s dokumenty, které pro vás agentura připraví, a hlavně, chtějte záruky pro případ, že dojde ze strany agentury k pochybení, na základě kterých bude žádost zamítnuta či krácena dotace.

A nezapomeňte - jedná se o váš projekt, tak by měl v první řadě prezentovat vaše myšlenky a představy, které budete muset udržet 5 let. Nejde tedy jen o to, aby byl projekt napsán tak, aby byl schválen, ale aby fungoval!!! Je to právě doba udržitelnosti, která je pro projekt v oblasti sociálního podnikání rozhodující.

Připojené obrázky

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. HelaS

  Za tento článek moc díky!

  20:45 - 27. 07. 2016

  ... co dodat :-)

 • 2. ppindian

  1*

  08:04 - 29. 07. 2016

  Ten článek dostává jedničku s hvězdičkou.

 • 3. Draha Kovácsová

  Děkuji

  21:44 - 29. 07. 2016

  Jen bych upřesnila ty kontroly - napsala jsem to celkem brutálně. Kontroly NKU nebo audit MF není běžná kontrola, pouze v rámci auditu operačního programu, v jehož rámci si audit vybírá vzorek projektů napříč celým operákem.

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 2 čtenářů. Celkový počet bodů: 10.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: