Paragrafy, kůň a les

29. 06. 2011 05:00

Obrázky: 2

Autor: Markéta Peterková Foto: Dominika Švehlová Rubrika: Koně a zákon Počet přečtení: 19555 Počet komentářů: 18 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 1 krát

O ježdění v přírodě jsme mluvili téměř dva měsíce v kuse. Zatím jsme se však jen okrajově dotkli toho, kam vlastně smíme na koni vjet a co tam smíme dělat. Dovolte nám proto vsunout do programu Equichannelu pár "právnických" článků, které se tohoto tématu dotknou; věříme, že zároveň budou prvními díly našeho nového seriálu.

Každý, kdo vyráží s koněm na vyjížďku do terénu, si pokládá otázku - co vlastně můžu jako jezdec v otevřené krajině dělat? Můžu se řítit tryskem po polní cestě se širokým úsměvem od ucha k uchu a nachytanými muškami mezi předními zuby? Můžu skákat přes ten spadlý strom, který tady včera nebyl? Můžeme se přebrodit přes tenhle potok, co v něm žijí raci? A co to pole, můžeme ho projít krokem, po okraji nebo středem - ovšem za předpokladu, že se neztratíme ve vzrostlé kukuřici? A vlastně, když máme teď tu demokracii, není to tak, že si můžeme dělat, co chceme? A co je po právu (to bude nějaká nadávka, co?) a co není, případně jaký trest mě stihne, když mě někdo chytí ... (kdo je rychlejší - anglický plnokrevník nebo policejní Felicie?) nebo lépe, jestli má někdo šanci mě chytit, když dělám něco nedovoleného ... případně, na koho to svést?

Tak v prvé řadě, když jsme se myšlenkově zbavili toho totalitního státu (tam bychom toho koně asi ani mít nemohli), udělali jsme tlustou čáru za minulostí (proto se s pozůstatky totalitního odkazu potýkáme dodnes) a ustanovili jsme si tu svobodu. Někteří z nás pojali pojem svoboda velmi extenzivně, někteří z nás se adaptovali na jiný mechanismus chování. Nicméně platí pro fyzické osoby (tj. lidi), že každé chování, které není zákonem zakázané, je dovolené (čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod). A jsme u toho... abychom mohli vědět, jestli se chováme po právu, musíme vědět, co není po právu, tedy co je zakázané.

Kdo je rychlejší - anglický plnokrevník nebo policejní Felicie?

Co je zakázané?

Aby to nebylo tak jednoduché, právní řád zákazy různými způsoby maskuje tak, že laik v podstatě nemá možnost z dikce právního předpisu (právní normy) dovodit, jestli je to a to zakázáno, nebo jestli příkaz = zákaz chování jiným způsobem. Proto je třeba vyjít z obecných principů (na kterých je, resp. mělo by být, moderní právo postaveno). Tak třeba trestní zákon - postihuje to nejzávažnější lidské protiprávní jednání nebo nekonání, nejsou v něm zakomponovány příkazy (jak se chovat), ale jen popis toho, co se stane, když se dotyčný chová určitým způsobem a jaká sankce mu hrozí. Každý se musí chovat tak, aby předcházel vzniku škody - škody na zdraví, na majetku, na přírodě, na životním prostředí (ustanovení § 415 občanského zákoníku). Kapitola odpovědnosti za škodu by mohla být tématem pro samostatný seriál...

Vraťme se však k tématu - a to našim spanilým jízdám v krajině. Právní předpis, který nás dále bude zajímat, je zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Krajinou se podle zákonné definice rozumí část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem (Posázaví), tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů (les, potok, louka, bažina) a civilizačními prvky (třeba kaplička u cesty). Podle ust. § 63 odst. 2. citovaného zákona má každý právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti či sousedských práv. Je přitom povinen respektovat jiné oprávněné zájmy vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy. Pozemky ve vlastnictví fyzických osob jsou z tohoto režimu vyňaty, vlastník pozemku má právo na nerušenou držbu svého pozemku (tedy ne, aby mu tam někdo trajdal na koni). A pozor, zákon hovoří o právu průchodu (pěšmo), nikoliv průjezdu (na koni). Jestli se právem průchodu rozumí i právo průjezdu pro jezdce na koni, to zákon ani judikatura zatím neřešily. Pokud s koně slezete a vedete ho, je to průchod...

Takže tím se nám to všechno ztížilo. Sice si můžeme dělat, co chceme (Listina), ale toto právo nám výrazně omezují zákonné zákazy a zákonem uložené povinnosti. A to jsme teprve na začátku (!). Ve zvláštním právním režimu se nachází např. přístup do lesů a pozemků určených k plnění funkce lesa, do národních parků, národních přírodních rezervací atd. (tzv. zvláště chráněná území), do zemědělského půdního fondu, vodních toků, silnic, veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěná území.

Dotazy a odpovědi:

Jak poznám, že daný pozemek (například louka) má majitele? Nemá být řádně označený? Stačí cedule, nebo musí být i oplocený? Co soukromá cesta? Co věcná břemena, která dovolují užívání ostatními?

Každý pozemek má majitele. Žádný vlastník není povinen označit si pozemek „toto je soukromé vlastnictví". Soukromá cesta je tabu, pokud to není veřejně přístupná účelová komunikace nebo evidovaná stezka nebo silnice. To vše lze zjistit buď na katastrální mapě nebo na obci. Věcná břemena zatěžují jednotlivé pozemky nebo jednotlivé lidi - buď jsou zákonná (nezapisují se do katastru), nebo zřízená jinak (smlouvou, zákonem, soudním rozhodnutím, vydržením aj.). Tato ale svědčí buď vlastníku jiného pozemku (např. právo průjezdu) nebo konkrétní osobě (právo užívání darované nemovitosti). Rozhodně ale nesvědčí všem ostatním (tzn. když tudy může chodit Pepa, protože je to napsané v katastru, tak to neznamená, že tudy může chodit Mařka, Jarek a Ivan).

Takže před každým výletem zjišťovat, kudy smím jet?

Co se týče výletů - jezdec by měl vědět, kudy chce jet a jestli tudy smí jet. Může procházet po pozemcích (volně řečeno) obcí, státu, právnických osob. Ale pokud to je Pišty Hufnágla, tam by lézt neměl, pokud se s Pištou nedohodne, nebo pokud tudy nevede stezka nebo cesta. Abych řekla pravdu, já mimo cesty (a stezky) s koněm nejezdím, pokud jedu po louce, tak buď patří ke statku nebo je od statku pronajatá nebo je dohoda s vlastníkem pozemku, že tam smíme jezdit.

Přesuňme se ale k povídání o vybraných kategoriích a začneme:

1. Les a pozemky určené k plnění funkce lesa (zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon)

Lesem se rozumí lesní porost a k lesu (volně řečeno) patří zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, lesní pastviny, políčka pro zvěř atd. (při pochybnostech je toto vždy uvedeno v katastru nemovitostí). Lesy máme soukromé nebo ve vlastnictví státu (Lesy ČR). Nájem a podnájem státního lesa za účelem hospodaření v lese je zakázán.

A opět máme stanovenou povinnost, jak se v lese chovat: Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese (ust. § 11 odst. 1 citovaného zákona). Každý však má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka (případně nájemce). Přístup do lesa může být omezen pouze z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů, a to na dobu nejvýše 3 měsíců.

Pokud vyrážíme na koni do lesa, tak se smíme pohybovat jen na lesních cestách a vyznačených trasách (pokud nám vlastník lesa neudělil výjimku).

V ust. § 20 pak najdeme zákazy týkající se jezdů na koních. V lese je jezdci na koni zakázáno jezdit mimo lesní cesty a vyznačené trasy (ust. § 20 odst. 1 písm. j) cit. zák.). Vlastník lesa však může z tohoto zákazu povolit výjimku. Lesem (tzv. lesem zvláštního určení) je i les příměstský a tzv. další les se zvýšenou rekreační funkcí.

Krátce shrnuto, pokud vyrážíme na koni do lesa, tak se smíme pohybovat jen na lesních cestách a vyznačených trasách (pokud nám vlastník lesa neudělil výjimku). Můžeme se pohybovat krokem, klusem, cvalem, vždy však tak, abychom neohrozili ostatní návštěvníky lesa. Jinými slovy: jet jen tak rychle, abychom včas mohli zpomalit, resp. zastavit.

Dotazy a odpovědi:

Co je v lese způsobení škody? Když si ulomím větev, protože jsem zapomněla bič a kůň neleze, je to škoda? A co když vyplaším srnku, je to škoda?

Škoda v lese není taxativně vyjmenovaná, je nutno vycházet z toho, co je zakázáno obecně (tedy všem). V lesích je zakázáno:
a.. rušit klid a ticho,
b.. provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,
c.. vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,
d.. těžit stromy a keře nebo je poškozovat,
e.. sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
f.. sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,
g.. jezdit a stát s motorovými vozidly,
h.. vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
i.. vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
j.. mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,
k.. kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
l.. odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
m.. narušovat vodní režim a hrabat stelivo,
n.. pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,
o.. znečišťovat les odpady a odpadky.

Ulomí-li si jezdec větvičku místo biče, tak je to v pořádku, pokud je to opravdu větvička a neulomil ji ze stromu, který je zákonem chráněn. K vyplašení srnky: pokud se ruší klid a ticho, je to zakázané obecně všem.

Jak je to s cestami - to, že smíme chodit jen po cestách, víme všichni, ale co je ještě cesta? A co to jsou ony vyznačené trasy - jsou to turistické trasy? Nebo jen speciální stezky pro jezdce na koni?

Co se týče cest, lze po nich bez obav jet, pokud jsou zpevněné. Co se týče stezek a účelových komunikací, pak platí to stejné, ale musí být jako takové evidovány na obci.

Jak je to se soukromým lesem? Do toho se přece smí...

Soukromý les má stejnou ochranu jako státní les (ust. § 124 obč. zákoníku).

Kdo má právo mě zastavit, pokutovat nebo dokonce ohrožovat? Myslivec nebo příslušník policie nebo majitel pozemku? Musí se legitimovat? Jak ho poznám?

V lese vás může zastavit tzv. lesní stráž, musí mít služební odznak a průkaz lesní stráže. Pokud vás zadrží (zastaví), musí se prokázat odznakem a průkazem. Je oprávněna od vás vyžadovat občanský průkaz, dát pokutu, předvést na policii nebo policii zavolat. Vlastník lesa vás také může zadržet (to právo obecně přísluší všem za určitých podmínek, viz ust. § 6 obč. zák.), ale nemůže po vás chtít občanský průkaz. Policie vás může legitimovat vždycky.

Práva a povinnosti strážců v národních parcích jsou upravena jinde, pro každou chráněnou oblast.

Jak je to se vstupem do honitby? Pokud vím, honitba je něco jiného než les, stejně tak majitel honitby je často někdo jiný, než majitel lesa. Má majitel honitby právo mě vyhodit, znemožnit mi vstup do honitby, omezit můj pobyt v jeho honitbě (třeba při honu)?

Honitba je jenom prostor, kde se smí střílet (právo myslivosti). Volně řečeno, je to soubor pozemků - lesů, polí, luk. Vytváří se to účelově a spravuje se to zákonem o myslivosti (v případě zájmu lze toto téma rozvést v dalším článku). Neexistuje majitel honitby, existuje pouze vlastník nebo nájemce pozemků. Honitba není specifický objekt v právním smyslu - je to pouze soubor pozemků, na nichž je dovolen výkon myslivosti, přičemž původní režim pozemků zůstává zachován (tj. les bude pořád chráněn jako les, i když jeho část byla zahrnuta do honitby).

soukromý les... do toho se přece smí

2. Zvláště chráněná území (zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

Těmito se rozumí národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky. Na území národních parků je omezen vstup, vjezd a volný pohyb osob mimo zastavěné území, co je dovoleno a co je zakázáno, nalezneme v tzv. návštěvním řádu (ust. § 19 cit. zák.). Tento zákon však na jezdce na koních vůbec nepamatuje (shodný problém je v uzákonění práva průchodu viz výše). Režimy ochrany těchto tzv. zvláště chráněných území můžeme najít v právním předpisu, kterým se toto území prohlašuje zvláště chráněným územím. Lze tedy jen doporučit, že pokud nevím, zdali je dovoleno vjíždět na koni do konkrétního zvláště chráněného území, a případně pouze do jakých částí nebo po jakých komunikacích nebo stezkách, pak raději z důvodu opatrnostního do tohoto území na koni vůbec nevjíždím.

Bohužel při sestavování uvedeného zákona nikdo s jezdci na koních v krajině nepočítal, proto to není regulované. Na Wikipedii najdete přehledný seznam chráněných území v ČR, kde jsou uvedené i odkazy na správu příslušné oblasti.


V příští části budeme pokračovat pohybem po polích, loukách, cestách, brodech, silnicích, budeme se zabývat plavením koní (když už máme to právo obecného užívání vodních toků...) a uvidíme, jak to vlastně s těmi paragrafy je.

Ptejte se, pište komentáře pod článek - díky vašim postřehům a dotazům budeme moct postihnout co nejširší problematiku ježdění s koněm do české přírody ;-)

Připojené obrázky

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. snezenka

  jízda na koni a pes

  07:40 - 29. 06. 2011

  Velice pěkný a dosti potřebný článek! :-) Mě by velmi zajímalo jak je to se psem ve volnosti. Pokud jedu na vyjíďku do lesa, či po loukách, jaké právo mám já ( jako majitel ) a můj pes? Jezdit na koni a vést vedle koně psa na vodítku, je jaksi složité, že? :-) tudíš čím se mohu hájit, jak psa případně označit ( myslím třeba barevný obojek, jako používají myslivci pro své psy ) a co dělat, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům??

 • 2. Katka K.

  Obrázky a další dotazy :-)

  07:53 - 29. 06. 2011

  Domčo, to jsou čupr obrázky! :-)
  Další dotazy:
  Ad cesta nebo pozemek Pišty Hufnágla: ale jak to poznám, že je to jeho, když to na ní není napsané? Skutečně to funguje tak, že před výletem musím zajít na katastry příslušných obcí a tam se budu pídit po vlastníkovi každého kousku země v okolí? Skutečně nemůžu projít po okraji neoploceného a neoznačeného pole/louky (samozřejmě ne v zasetém), samozřejmě za předpokladu, že nenadělám žádnou škodu?
  Ad cesty a stezky - je rozdíl jednostopá pěšina, vyšlapaná po okraji pole nebo louky, ale většina zpevněných či značených komunikací je tvrdá a pro rychlejší chod koně nevhodná. Kdybych chtěla jezdit jen po nich, asi můžu chodit jen krokovat. Pouze vychozená jednostopá stezka je totéž jako když jdu mimo ni? Např, v lese?
  A prosím ještě o odpověď na ty závory, viz mail, to by mě opravdu zajímalo.
  Díky.

 • 3. jaja

  závory

  08:14 - 29. 06. 2011

  Katko, v tom kalupu jsem to už do textu zapomněla dodat!!!! Takže přidávám závoru sem pod článek, Markéta na to odpověděla.

  DOTAZ:
  Jaké právo má nevímkdo dát před vstupem do lesa, vlastněného Lesy ČR závoru tak, že se tam nedá projet nejen s autem (to je samozřejmé), ale ani na koni ani s kočárkem a i normální člověk se stěží protáhne? To je tady teď docela móda a IMHO se to trochu bije s povinností umožnit volný vstup do lesa.

  ODPOVĚĎ:
  Co se týče závory, že se tam nedá projet s kočárkem a téměř člobrda se neprotáhl ... tak to by protizákonné být mělo, na konci lesního zákona je přestupková část.

  DOTAZ:
  Veřejně přístupných je většina cest, když je závora nebo cedule, je to jasné. Já jen že zrovna včera mě sprdla jakasi paní, že lezu na soukromou cestu - procházela jsem po zpevněné cestě chatovou osadou, o poničení nemohlo být řeči a veřejně přístupná byla též.

  ODPOVĚĎ:
  Záleží po jaký cestě jsi šla, jestli po veřejný komunikaci, taks paní mohla poslat do 3 teček.

 • 4. ppindian

  :-)

  08:39 - 29. 06. 2011

  Bezva článek.

 • 5. mo007

  Cestou necestou

  08:59 - 29. 06. 2011

  Zajímalo by mne to samé, jako Katku. Máme v lese asfaltku, od ní vedou do lesa různé neoznačené vydupadné pěšiny (někdy 0,5m, někdy až 3mširoké). Smím užívat i je? V případě, že ne, pak opravdu nemá cenu do lesa ani chodit, abych krokovala po asfaltce. Jak je to s užíváním vyznačených stezek pro cyklisty? Smí na ně i kůň?

 • 6. naideen

  sady

  12:40 - 29. 06. 2011

  Mě by docela zajímalo jak je to se sady?Když je veřejně přístupný sad,kam si lidi chodí krást třešně,vede jím označená turistická stezka a mimo stezku tam jsou ještě různý pěšiny,kam můžu?A ještě k lesním cestám: můžu se v lese pohybovat po vyšlapané,ale neoznačené cestičce (pro svojí velikost jim řikám ,,pašerácké" :)),nebo můžu jenom po té větší?Díky,jinak super článek

 • 7. jaja

  cesty v lese - pro mo007 a neideen

  12:56 - 29. 06. 2011

  Určitě se vyjádří autorka, jak jí to čas dovolí.

  Já osobně ale vidím na vaše dotazy jasné odpovědi už ve článku: pokud ty stezky jsou označené jako stezky, cesty, účelové komunikace a nacházejí se na území lesa, pak po nich ze zákona smíte jezdit (pokud to nevylučuje nějaký zvláštní zákaz, který má být dle článku kratší než 3 měsíce). Vše se dozvíte na obci či katastru. Pokud ale tyto stezky nejsou nikde značené - vyšlapala je zvěř, houbaři, či dřevaři, pak po nich dle zákona chodit nesmíte.

  Osobně to pak vidím tak: pohybovat se po nich skutečně obezřetně, ať někde nedělám škodu včetně rozšlapání zeminy na stezce, pokud mě někdo oprávněný zastavovat zastaví, pak se rovnou slušně omluvit a domluvit, že sice tudy jedete, ale fakt neděláte škodu větší, než třeba ta zvěř či dřevaři... a pak je to dle mě na lidech, jestli se domluví nebo ne - nicméně vy v právu nebudete.

  Pokud nemám pravdu, opravte mě prosím :-) Já se tímto způsobem v lesích pohybuju roky ...

 • 8. Trdlik

  zase ty cesty a reakce lidí...

  11:17 - 30. 06. 2011

  Dobrý den, članek je fajn, už jsem měla i možnost se setkat s nějakým lesníkem či kdo to byl a upozorňoval že na tam a tamtu cestu nesmíme...
  Zajímá mě ale trochu jiné téma, jednou jsme takhle šly s dvěma hříbaty s jednou holkou projít se po okolí ať se okoukají, byly to ročci a znali jen výběh a pár okolních cest, chtěly jsme se projít po vzdálenějším okolí a tak jsme se dostaly k chatám a pár barákům kde vědlá, hrubší cesta s kamínky, v podstatě příjezdová cesta ke všem domům atd.. Nikde nebylo nic napsáno či upozorněno že by to byla něčí cesta apod... Jak to tak bývá, v okolí měli dva psy v kotci a byly jedny z dalších hovad co štěkají, když jsou zavření. Chvíli jsme tam stáli, až se psy i koně uklidnily tak pokračovaly, najednou nás v zatáčce zarazila nějaká "velice příjemná" paní a začla nám tvrdit že je to soukromý pozemek a že, kdyby tu měla psy, tak je na nás pustí psy, nevěděli jsme co, tak jsme se teda omluvily a netušíc se odebraly zpátky a celou dobu jsme nechápaly, jak může bejt cesta soukromá, když po ní projede poměrně hodně aut přes den...?

 • 9. Sovicka

  stezky

  11:36 - 30. 06. 2011

  Jenže právě stezky jsou myslím docela sporné, v zákoně to totiž myslím není přesně definované. Bylo by možná fajn to zde úvést rozsáhleji. Jinak celkoveě k článku, případně seriálu, by bylo dobré dát buď do článku, nebo pod článek odkazy na zmiňované části zákona a podobně.
  Jinak mě osobně by hodně zajímalo, jak je to se zaoranaými polními cestami, kterých je právě v katastru zaznačeno kupa, ale v reálu je jednolitý lán, jak pak postupovat, jak se dostat přes takové pole k lesu...

 • 10. jaja

  odkaz na zákony

  12:23 - 30. 06. 2011

  Reaguje na 9.

  V článku je uveden vždy odkaz na daný zákon (v nadpisu kapitoly je link na lesní zákon a z. ochrany přírody) - když si tam kliknete, můžete se dostat k jednotlivým paragrafům, které jsou uvedené také jako link. V textu nahoře je zase link na občanský zákoník a listinu práv.

 • 11. galmáda

  Setkání s blbcem myslivcem

  14:24 - 30. 06. 2011

  je to již několik let co jsme s přáteli jeli po svážní cestě a zastavil nás hajný ve škodovce z které přímo čůral olej a řval na nás co tam děláme, když je koním zakázáno chodit do lesa z důvodu "že nejsou ekologická". Tolik jen na pousmání. Vždy se nám vyplatilo, chovat se v lese slušně, každého pozdravit a bohužel s blbcema se nehádat, nemá to cenu. Přeji Vám všem mnoho krásných chvil po toulkách naší přírodou.

 • 12. Markéta P.

  Pes na vyjížďce

  19:42 - 30. 06. 2011

  Reaguje na 1.

  Po neděli by měla vyjít další část (ty honitby, pole aj.). Jak je to se psem na vyjížďce zkusím zpracovat jako samostatnou podkapitolu.

 • 13. Markéta P.

  Katastr nemovitostí online

  19:51 - 30. 06. 2011

  K tomu běhání po obci nebo na katastr - stačí jednoduše juknout přes internet http://www.cuzk.cz - katastr nemovitostí je veřejně přístupný (co do určité části - nedostanete se do sbírky listin a k rodným číslům), najdete tam i katastrální mapy a označení funkce pozemku, případně i jeho BPEJ a typ jeho ochrany (zemědelský půdní fond, pozemek určení k plnění funkce lesa, vodní plocha, aj.) Připomínám, že je to zadarmo. V katastrální mapě si můžete scrollovat jak chcete.

 • 14. Markéta P.

  Cesty a oplocení pozemků

  20:05 - 30. 06. 2011

  Turistické stezky, cyklostezky .. zpracuju v návazném díle. Co je ale problém, jsou tzv. soukromé cesty. Pokud je to jako účelová komunikace v katastru (nebo na obci) evidováno, paní nikoho vykázat nemůže. Pokud je to jen tak cesta, kterou si zřídila ke svýmu baráku na svým pozemku (asi jako cestička do garáže), tak vás vykázat může. Povinnost k oplocení pozemku v zásadě neexistuje, může to za specifických podmínek nařídit soud.

  Že by paní poštvala na někoho psy ... tak to se obávám, že by mohlo být kvalifikováno jako trestný čin.

 • 15. sagi

  kun v lese..

  01:00 - 05. 07. 2011

  Já jenom podotknu že v lese se může na procházku s koněm defakto kamkoliv, protože zákon zakazuje pouze jízdu na koní mimo vyznačené cesty, nikoliv jeho vodění...;)

 • 16. Ribi

  Zákaz vstupu do lesa - hrozba pokuty

  16:23 - 30. 09. 2011

  U ná v jedné části lesa umístili cedule se zákazem vstupu jezdcům na koních s tím, že tam budou měštští strážnici vybírat pokuty. Znamená to tedy, že je takovéto počínání nezákonné?

 • 17. wildsara

  Bobek na soukromé cestě

  09:16 - 10. 09. 2018

  Dobrý den, máme stáj na konci trampské osady v terénu, kde je jen jedna cesta trampskou osadou, kterou se dostaneme do přírody + se dá jít lesem po příkrém svahu, kde ze staršími chromými koňmi je to obtížné. Cestu potřebujeme . Jednomu osadníkovi velmi vadí, že má na cestě občas bobek. Stupňuje svoji agresi a o to více jsou koně ve stresu a nejčastěji bobí před jeho chatou. Pán nám brání průjezdu, nebo chce, abychom bobky sbírali a odnášeli. Muvit se s ním nedá, variantu, že bysme mu úklid bobku před domem finančně kompenzovali odmítá a vyhrožuje. Plaší koně, už jsem si odnesla úraz. Má právo po nás chtít na hliněné cestě v lese v trampské osadě, abychom tam nechodili nebo uklízeli bobky? Máte s tím nějaké zkušenosti? Předem díky za vaše nápady.

 • 18. Filip Tesař

  Bobky

  10:31 - 13. 09. 2018

  Ahoj, já jezdím převážně po lesních cestách. Bobky z cest sklízím vždy, minimálně je odházím. Mimo les, v zástavbě, je obvykle odnáším (stačí větší dětská plastová lopatička a pevnější igelitka - na vhodném místě ji pak vysypu). Mám ale jednoho koně a jezdím si podle vlastní chuti a času - což asi není váš případ. Osobně bych se vykašlal na "právo" a vyhnul se sporům jednoduše tím, že občasný bobek seberu. Nakonec pokud je to jeho jediná přístupová cesta, tak moc se mu nedivím. Právo na to, co chce, mít nemusí, to nevím. Ale spory s ním asi potrvají, pokud tam bobky budou, právo-neprávo, ne?

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 4 čtenářů. Celkový počet bodů: 19.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: