Odčervím i vaše koně

19. 04. 2012 05:00

Obrázky: 1

Autor: Dominika Švehlová Spoluautoři: MVDr. Jan Kožíšek Foto: archiv autorky Rubrika: Koně a zákon Počet přečtení: 26625 Počet komentářů: 26 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Máme tady start do pastevní sezóny a s ním i myšlenky na odčervení koní. Na internetu se neustále objevují nabídky různých odčervovacích past, kamarádi ze stáje se skládají dohromady na zaplacení zásilky těchto přípravků ze zámoří ve snaze vypláznout za pastu poloviční cenu, než kolik stojí v Čechách. A bystří podnikavci rovnou své „přebytky“ prodávají v inzerci dále...

A v hlavách mnohých majitelů koní se rojí různé otázky: Proč jsou u nás ty pasty tak drahé? Proč je u nás nekoupím v koňoobchodě nebo si je neobjednám přes internet? Proč u nás nejsou k sehnání všechny existující účinné látky sloužící k odčervení koní? A vůbec - můžu vlastně kupovat pasty ze zámoří nebo je dokonce prodávat dále?

Nás tyto otázky také zajímaly, takže jsme se informovali přímo v řadách pracovníků Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) Brno, konkrétně u MVDr. Jana Kožíška ze Sekce inspekce ÚSKVBL Brno.

odčervení ze světaV první řadě by nás zajímalo, jaké zákony a jak se dívají na problematiku výroby, šíření a podávání léků?

Jedná se o zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, a případně s ním související prováděcí vyhlášky, které problematiku distribuce, výdeje, předepisování a používání léčiv řeší. Jedná se o vyhlášky č. 229/2008 Sb. o výrobě a distribuci, vyhlášku č. 54/2008 Sb. o předepisování léčiv a vyhlášku č. 344/2008 Sb. o používání léčiv. Tato legislativa reguluje oblasti, které se týkají zacházení s léčivy.

V § 5 zákona č. 378/2007 Sb. je rozvedeno, co se rozumí pod zacházením s léčivy, patří sem výzkum, příprava, úprava, kontrola, výroba, distribuce, skladování a uchovávání, dodávání a přeprava, nabízení za účelem prodeje (to činí ti, kteří nabízejí veterinární léčiva po internetu), dále pak výdej, prodej (pouze v případě vyhrazených léčiv, jiná léčiva není možné prodávat, ale pouze vydávat) a také používání veterinárních léčiv. V § 5 odst. 8 je uvedeno, co se rozumí pod pojmem používání léčiv (pozn. red.: při poskytování veterinární péče se rozumí jejich poskytování chovatelům za účelem následného podání zvířatům nebo jejich přímé podávání zvířatům, a to za podmínek stanovených tímto zákonem a právními předpisy). V § 7 je rozvedeno, co jsou povinny dodržovat osoby zacházející s léčivy. V odst. 2 je řečeno, kdo může činnosti uvedené v § 5 provádět (pozn. red.: Činnosti spočívající v zacházení s léčivy mohou provádět jen osoby oprávněné k dané činnosti na základě tohoto zákona.).

V § 9 zákona o léčivech jsou pak stanoveny podmínky pro používání veterinárních léčiv, je stanoveno kdo a za jakých okolností může vydávat, předepisovat a používat léčivé přípravky a jaké (viz zde). S tímto je spjat také zákon 166/1999 Sb. o veterinární péči, kde je rozvedeno, kdo může veterinární péči a v jakém rozsahu zajišťovat. Na podávání léčiv chovatelem pamatuje i zákon č. 246/1992 Sb. proti týrání zvířat, který stanovuje, v jakých případech je oprávněn léčiva aplikovat chovatel (ne injekční aplikace a v případě léčiv na předpis pouze v součinnosti s veterinárním lékařem).

Jaká jsou kritéria pro zařazení určitého výrobku mezi léčiva?

Zda musí být přípravek registrován či nikoliv, je dáno tím, jakou účinnou látku daný produkt obsahuje (zda má farmakologický efekt), jakým způsobem má být používán (způsob aplikace) a k čemu má sloužit (léčba nebo prevence onemocnění). O tom se rozhoduje pro každý léčivý přípravek na základě postupu uvedeného v § 40 zákona o léčivech. Bližší požadavky na jednotlivé léčivé přípravky jsou v zákonu o léčivech stanoveny v části o registraci léčiv. Podle § 25 zákona o léčivech ty produkty, které odpovídají definici léčiva, musí být zaregistrovány státní kompetentní autoritou, což je v případě veterinárních léčiv ÚSKVBL (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv). Pravidla registrace platí pro veterinární léčiva po celém území EU a také na různých úrovních ve státech celého světa, léčivý přípravek musí být registrován autoritou státu, kde má být používán.

Jsou odčervovací přípravky léčiva?

V případě, že daný přípravek obsahuje chemické látky klasifikované jako endoparazitika (hubí vnitřní parazity a jejich vývojová stádia), vyžaduje takový přípravek v České republice zařazení mezi veterinární léčivé přípravky. Obdobná pravidla platí v celé Evropské unii.

Jaké je zařazení odčervovacích léčivých přípravků?

Veterinární léčivé přípravky (VLP) určené pro odčervení všech u nás chovaných zvířat jsou zařazeny v režimu buď volně prodejné, nebo na předpis veterinárního lékaře. Zařazení VLP do kategorie „volně prodejné" znamená, že je chovatel může získat v lékárně, aniž by musel předložit veterinární předpis vystavený veterinárním lékařem, případně je může získat u veterinárního lékaře. Tyto léčivé přípravky je chovatel oprávněn aplikovat svým zvířatům, avšak za dodržení podmínek stanovených v rámci registrace daného přípravku a uvedeným v jeho příbalové informaci. Volně prodejné neznamená, že je možné s danými přípravky volně obchodovat, nabízet je přes internet jiným chovatelům nebo prodávat na burzách apod. Toto zařazení pouze umožňuje, aby je chovatel získal v lékárně bez předložení receptu. Pro lékárnu to ještě znamená, že je oprávněna je nabízet zasilatelským způsobem, pokud jí byla tato činnost schválena Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Pokud je přípravek zařazen do režimu „na předpis veterinárního lékaře", může být VLP vydán v lékárně pouze na základě předložení předpisu, případně přímo ošetřujícím veterinárním lékařem při výkonu léčebné a preventivní činnosti. Veterinární lékař je povinen vést záznamy o výdeji, případně použití VLP (viz vyhl. 344/2008 Sb.). Pokud chovatel tento typ přípravku získá nelegálně a následně ho aplikuje svým zvířatům, nejedná se jen o porušení zákona o léčivech, ale také o porušení zákona proti týrání zvířat, který zakazuje chovatelům podávat léčiva vázaná na předpis bez součinnosti s veterinárním lékařem.

Je legální používat v ČR neregistrované odčervovací pasty?

V § 9 zákona č. 378/2007 Sb. je uvedeno, jaké léčivé přípravky lze v ČR používat. Podle odst. 1 písm. a) to mohou být jen veterinární léčivé přípravky registrované v souladu s § 25, pokud není k dispozici registrovaný léčivý přípravek, je možné použít neregistrovaná léčiva, ale vždy na základě výjimky, o kterou může požádat pouze veterinární lékař. Výjimka z registrace se může vydat pouze v případě, že v ČR není dostupný registrovaný léčivý přípravek vhodný pro danou indikaci.

Jakýkoli dovoz neregistrovaných léčiv, např. z USA, ať už ho zajišťuje chovatel, nebo ho zajišťuje veterinární lékař (aniž by k tomu měl příslušnou výjimku z registrace), je tak porušením zákona o léčivech.

Je legální, když chovatel dále obchoduje s léčivy?

Oblast léčiv (humánních i veterinárních) je velmi regulovanou oblastí, jsou stanovena striktní pravidla pro pohyb léčiva od výrobce, přes distributory až ke konečnému uživateli. Pravidla jsou nastavena proto, aby se bránilo vstupu nelegálních, falšovaných a jinak nebezpečných léčiv do distribučního řetězce a byla zachována důvěra veřejnosti ve vysokou kvalitu léčiv. Podle zákona o léčivech (§ 77) mohou distributoři dodávat léčiva pouze stanoveným odběratelům. Kdokoli, kdo chce léčiva dodávat, musí mít povolení k distribuci. Kdokoli, kdo chce léčiva vydávat, musí být v pozici veterinárního lékaře nebo lékárny. V případě specifických léčiv (např. desinfekce) může distributor dodávat léčiva přímo chovatelům.

Z výše uvedeného vyplývá, že chovatel není oprávněn jakkoli dále obchodovat s veterinárními léčivy, která získal v lékárně (volně prodejné) nebo mu byly vydány veterinárním lékařem. S ohledem na to, že není legální dovážet neregistrovaná léčiva ze zahraničí, není ani legální s nimi dále v ČR obchodovat.

Jaká jsou rizika při používání nelegálních léčiv?

Jakákoli nelegální aktivita s sebou nese vysoká rizika související s kvalitou a následně s ohrožením zdraví zvířat. Rizika souvisí jednak s kvalitou léčiv, jednak s jejich přepravou a podmínkami zacházení. Nezanedbatelné je i riziko postihu ze strany státních autorit.

Nákup léčivých přípravků přes různé zahraniční internetové portály představuje velké riziko nákupu falšovaných léčiv, léčiv s pochybnou kvalitou nebo s jiným složením, než je uvedeno na obalu. Je potřeba si uvědomit, že obvykle tyto servery a zprostředkovatelé sídlí v zemích, kde není daná činnost regulována, tudíž nikdo nemůže garantovat kvalitu takto nakoupených léčiv, jejich používání představuje přímé a vědomé ohrožení zdraví zvířat i životního prostředí.

Kvalita léčiv je dána jednak kvalitou vstupních surovin, jednak podmínkami během jejich výroby, jednak úrovní testování při propouštění na trh. V oblasti léčiv jsou nastaveny vysoké standardy, které zajišťují, že registrovaná léčiva nepředstavují nepřiměřené riziko pro zvířata, garantují, že údaje na obalu odpovídají skutečnému obsahu účinných látek, garantují, že nejsou používány vstupní suroviny nevhodné pro zvířata (např. tzv. „technical grade" některých surovin znamená, že nejsou vhodné pro vnitřní použití, ale pouze např. k ošetření prostředí).

Rizika jsou spojena i s nesprávným zacházením s léčivy. Léčiva obsahují látky, které jsou většinou nestabilní a při nesprávném zacházení dochází k jejich degradaci. Při přepravě léčiv je tak distributor povinen zajistit příslušné podmínky skladování, tyto podmínky sledovat a vyhodnocovat, každý distributor je pravidelně ze strany kompetentní autority inspektován a kontrolován. Při dodávce od nelegálního dodavatele nikdo podmínky skladování nesleduje, pravděpodobnost, že byl léčivý přípravek během přepravy (např. z USA) vystaven nevhodným podmínkám, je velmi vysoká. Při nákupu takových léčiv např. na burzách, na českých internetových portálech od jiných chovatelů, na různých výstavách tak si chovatel nikdy nemůže být jistý, jestli bylo s daným přípravkem odpovídajícím způsobem zacházeno, zda např. někde nezmrzl, nebo naopak nebyl skladován na slunci, jaký je skutečný důvod, že se ho chce prodávající zbavit.

Nezanedbatelné je i riziko sankce ze strany kompetentní autority. V momentu kdy se např. prokáže nelegální dovoz z USA, je možno jej sankcionovat jako neoprávněné provozování výroby - dovozu ze třetích zemí nebo distribuce VLP bez povolení k těmto činnostem. Tímto se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopouští správního deliktu dle § 103, odst. 1, za což je pokuta až do 3.000.000,- Kč.

Jaký je správný postup v případě potřeby provedení odčervení u koní?

Jediný správný postup provádění odčervení koní je následující. Provedení koprologického vyšetření, tzn. rozbor trusu na vyšetření a potvrzení přítomnosti jednotlivých cizopasníků. Na základě výsledků vyšetření je potřeba zvolit vhodný přípravek, který bude vůči daným parazitům účinný. Je vhodná konzultace s veterinářem, který zvolí vhodný léčivý přípravek, který je pro druh a kategorii zvířete nejvhodnější (tablety, granulát, pastu, suspenzi, injekční formu). Pokud je daný léčivý přípravek vázán na předpis veterinárního lékaře, pak je jediná legální cesta k jeho získání přes veterinárního lékaře (vydání nebo vystavení předpisu). V závislosti na aplikační formě může chovatel léčivý přípravek aplikovat (v případě injekční aplikace musí přípravek aplikovat osoba k tomu odborně způsobilá - rizika anafylaktické reakce a nežádoucích účinků). U jiných lékových forem může aplikací přípravku provést i chovatel, např. lékové formy pasta, tableta, suspense, granulát.

Z pohledu ÚSKVBL je důležité správné používání odčervovacích přípravků také z pohledu vzniku rezistence parazitů vůči používaným látkám. Při zjednodušení lze říct, že nesprávným používáním (dávka, potřeba použití, frekvence) dochází k situaci, kdy si paraziti vytvářejí obranné mechanismy vůči používaným látkám a důsledkem je, že dané látky přestávají být účinné. Následkem je pak obtížnější zvládání napadení parazity, potřeba volby agresivnějších látek, případně látek, které jsou pro zvířata nebezpečnější nebo vyvolávají více nežádoucích účinků.

Časté odčervování zvířat jen na základě rady „zkušenějšího" chovatele určitě není správný přístup, každé podání léčiv je zátěží pro organismus, s každým použitím léčivého přípravku existuje riziko vzniku vedlejších účinků. Samozřejmě je potřeba si uvědomit i dopad na životní prostředí.

Proč se liší zařazení v jednotlivých zemích?

Pro oblast léčiv v rámci EU platí příslušné směrnice a nařízení EU, proto jsou pravidla pro registraci léčiv stejná ve všech zemích EU, není proto možné, aby v jedné zemi byl daný produkt registrován jako léčivo a v jiné byl na trh uváděn jako např. doplněk výživy. Jednotlivé země EU se mohou lišit pouze tím, že jsou léčiva zařazena mezi „volně prodejná" nebo „vázaná na předpis" podle zvyklostí a zkušeností dané země.

Rozdílně však přistupují k dané problematice jiné regiony, např. USA, kde platí jiná legislativa a kde mohou být odčervovací přípravky zařazeny jinak, než jako léčiva. Pro zařazení v EU mezi léčiva jsou rozhodující následující faktory:

 • charakter přípravku a způsob jeho použití (odpovídá definice léčiva ve směrnici EU)
 • rizika spojená s nárůstem rezistence parazitů při nesprávném používání (nesprávná dávka, nesprávná frekvence, nadužívání atd.)
 • kvalita přípravku - zařazením mezi léčiva musí být při výrobě používány prověřené vstupní suroviny vysoké kvality, během výroby dodržovány standardy správné výrobní praxe, při propouštění na trh každá šarže testována.

Proč nejsou pro koně registrovány přípravky s obsahem účinné látky pyrantel pamoát/emboát?

K otázce, proč nejsou v ČR oficiálně pro koně dostupné přípravky s obsahem účinné látky pyrantel pamoát, je možné říct pouze tolik, že záleží na požadavcích trhu a aktivitě výrobců a držitelů registrace veterinárních léčiv. V současné době jsou léčivé přípravky s obsahem této látky registrovány pouze pro psy a kočky, v současné době 24 registrací.

Děkujeme za rozhovor a poskytnuté informace.

Připojené obrázky

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. megera

  to mě baví

  08:42 - 19. 04. 2012

  ano, je dobré vědět, co nám zákon povoluje a co ne. Na druhou stranu jak ona ta pasta pozná, že je v těle koně amerického na území Ameriky nebo v těle koně v EU... Byrokracie až na půdu, co? Registrace je otázka nejen nabídky a poptávky, ale hlavně peněz... stát chce platit, za všechno.... vždy.... jsou lidé, kteří si nechávají posílat odčervovací pasty ze zahraničí a leta jimi odčervují (stejně jako obyvatelé těch zemí) ku zdraví koní. Jenže naší státní správně tím utíkají peníze... takže ono o peníze jde až v první řadě, o zdraví koní a další proklamované morální souvstažnosti směrem k havěti ovšem až tak ne.... ostatně paralelní zkušenosti máme z humánní medicíny.... Děkuji za článek, po ránu se fodí rozproudit si krev....

 • 2. atik

  Pekny clanek, ale...

  09:07 - 19. 04. 2012

  1. Moje zkusenost ze zahranici - odcerveni pro kone bylo v kazdem obchode s konskymi potrebami a cena byla velmi prizniva x cena u ceskeho veterinare (jakysi monopol na cenu)
  2. V cesku je registrovana pouze chemicka skupina Avermectiny (ivermectin, moxidectin- neni na tasemnice), fenbendazoly (fenbendazol, albendazol....ale rezistence na male strongylidy) a praziquantel (v kombinaci s avermectiny - cena je nehorazna). Na trhu neexistuje ucinna latka pyrantel jako registrovana. Tim se vyber zuzuje na rotaci 2 chemiskych skupin, kdy jedna neucinkuje x nejvice zastoupenym parazitem jsou mali strongylidi, neco malo skrkavek a roupu a vyjimecne tasemnic....import ze zahranici je nutnosti
  3. rezistence - rezistenci je velky problem, ale rezistenci na fenbendazoly tady byla uz v 80 letech, protoze nic jineho na trhu nebylo, podle meho nazoru rezistentni kmeny na pyrantel byly dovezeny ze zahranici, kde se sypal tento prasek konim kazdy den do krmne davky (byl levny, USA), proto vznika obrovsky tlak na posledni zachranu a nejmladsi lek, coz je avermectin a tim tlakem se vyviji rezistence i na nej
  4. koprologie - rekne, co se v dane chvili nachazelo v bobku, ale ne dynamiku a druhy a procentualni zastoupeni druhu. Jen jedna samice maleho strongylida naklade az 2500 vajicek a generacni obrat je pritom 1 mesic. Koprologie muze ukazat vyskyt vajicek roupu, tasemnic nebo skrkavek, ale take se muze stat, ze kun ma v sobe prave jen tuhle jednu samici maleho strongylida, ktera vypusti sva vajicka a dojde k mylnemu nazoru, ze kun je zacerveny a pritom na druhy den muze byt v trusu uplne neco jineho..

  Podtrzeno a secteno, dovoz ze zahranici je nutnosti (viz pyrantel, aby bylo vubec co rotovat) , poradit se se zkusenou osobou v oboru (a hlavne se i vzdelavat), co na co a jak a kdy, koprologii, a hlavne dat si pozor na prodejce, kteri prodavaji pasty z dovozu ala Ivermektin USA bez znacky od kdo vi od koho a to nemluvim o obsahu v tube za 150 kc i s postovnym :(

 • 3. Strip

  Souhlas

  11:01 - 19. 04. 2012

  Reaguje na 1.

  Souhlasím s Megerou. Po prvním přečtení jsem ihned chtěla dát reakci typu "a komu je co do toho, kde si koupím pastu. Ať jde náš stát s tímhle do háje". Raději jsem ale zavřela stránky a šla si uvařit první pracovní kafe.

  Já své koně odčervuji jen pastami z USA. Teď máme bobky na rozboru, tak jsem sama zvědavá, jaké potvory na nás bafnou.

 • 4. jaja

  Odčervování

  11:27 - 19. 04. 2012

  Reaguje na 2.

  Co se týče prodeje odčervovačů v zahraničí v koňoobchodech, nejspíš je to právě to, že v jiných státech to může být volně prodejné a ne vázané na předpis.

  Jinak osobně se mi nelíbí ani trochu, že nelze vlastně legálně kupovat pyrantel a používat ho. To je něco, co mi je velmi proti srsti. Jinak bohužel i na pyrantel je velmi plošná rezistence, takže ať si kdo chce co chce říká, rotovat moc skupin přípravků se nedá a je nutné řešit parazity i z té druhé strany: péčí o management koní apastviny, což mnoho lidí nechce slyšet, Je to tak, diskutuju o tom na nejendom semináři, kde je mnoha lidem velký problém rotovat pastviny, uklízet bobky, řešit sanaci atd atd a raději koupí přípravek různé kvality a vesele si vyrábí rezistenci, kterou si odskáčeme dá se říct všichni.

  Já tímto apeluji na všechny lidi: hlídejte si kontrolu parazitů i tu nechemickou, uklízejte výběhy dělejte rozboru trusu, odčervujte dle potřeby ne dle zvyklostí, studujte (viz články zde na Eqch)! Chápúu, že ohnout záda pro sebrání hromádky bobků bolí více, než napsaní objednávky pro pastu do USA, kterou dostanete až pod nos (skoro i ten koňský). A pak nemusíte brblat na registrace (nojo, to se to brblá a obchází pravidla, to je to čecháčství), protože vám bude jedno, když budete své koně díky managementu odčervovat jednou ročně a s úspěchem a dáte za to českou cenu místo americké!

 • 5. rumba07

  Čecháčství

  12:30 - 19. 04. 2012

  Reaguje na 4.

  Za čecháčství především (hned po krutých předpisech ohledně veterinárních léků, kdy si chovatel zvířete pomalu nemůže ani "uprdnout" bez veterináře) považuju nestydatě vyšponované ceny odčervovačů.
  Loni jsem svému veterináři nadhodila, že si pro své stádo opatřím pasty ze zahraničí, ten se toho chytil a začal vyjednávat se svým dodavatelem (vím i jméno firmy, ale nebudu je zde uvádět, není to podstatné, protože to je všude stejné ať je to firma ta či ona) ohledně odčervení a cen, zdůraznil to, že spousta jeho klientů si pasty obstarává tímto způsobem - a ejhle, dodavatel připustil, že o této konkurenci ví a snížil veterináři cenu tak, že jsem byla spokojená ve finále i já a tak jsem pasty odebrala legálně od veterináře...
  Tak někde něco smrdí, řekla bych, dodavatel jistě, ani po snížení cen, nedodává za dumpingové ceny, to by s tím mohl rovnou seknout.

 • 6. atik

  holt Cesko je jine :)

  12:30 - 19. 04. 2012

  Reaguje na 4.

  Osobne si myslim, ze je to otazka casu, kdy se sber bobku zavede. Ted to spis narazi na to, ze se o tom nejen moc nevi, ale na to neni cas nebo je to ztrata casu. Za me se razilo, o parazitech nikdo moc nevedel (frcely jen skrkavky), ze bobek slouzi k prohnojeni a zlepsi kvalitu travy a vybehu jako celku.
  Kdyz jsem delala u koni v Anglii jako osetrovatel, nesetkala jsem se se staji, kde by se povinne minimalne 1x/ tyden neslo s koleckama do vybehu a nesabraly se vsechny bobky. Nez se stane larva infekcni, trva to prave ten tyden. Tam to byla bezna soucast denni prace u koni.
  Jenze u nas je praktika takova, ze se vezme traktor a brany a dilo je dokonano, a nejlepsi je, kdyz se z tohoto vybehu jeste tezi seno :(

  Hodne staji je ve vystavbe a jako zdroj ma prave prijem penez z ustajeni, personal vetsinou tvori clovek, ktery na tuto zbytecnost uz nema cas nebo jsou vybehy plne koni, male pozemky a neni mozne rotovat. Tady vznikly staje jak houby po desti a na tohle se proste nemyslelo. Navic, cena, kterou si veti rekli a reknou za jednu tubu, je vysoka (ale takova je uz v meziskladech) a chovatel ma potom dojem, ze kdyz tuto drahou zalezitost koni venuje, musi byt preci vsemocna a a spasna, s tim jsem se take setkala.
  Sranda je taky chov, kde maji treba tasemnice (s tim se neda uz nic delat, je to v pude), ktery musi aspon 1x za mesic odcervovat po dobu nekolika let, vytvori si i rezistenci, prodavava kone do vsech koutu CR (nikde se o tom nepise). Nejen, ze si ti kone sebou muzou tyto potvurky vzit, oni si jeste dotahnou jine rezistentni druhy. Jak se proti tomu da branit?

  Myslim si, ze jednou bude toto docela zajimavym oborem :) Bylo by lepsi to chytit ze zacatku, ale tady to jde vzdy slozite a cas ukaze :)
  Proto take kupuju pasty v zahranici, kde mam na vyber a dobrou cenu a tim i vicekrat behem roku odcervuju. Akorat me desi, jak jsem psala vyse, ty pasty za 70 kc, ktere vy finale maji cenu na ceskem trhu 150 kc.

 • 7. atik

  pravda pravdouci

  12:32 - 19. 04. 2012

  Reaguje na 5.

  nerada to rikam, ale je to jedina cena, jak srazit cenu dolu

 • 8. jaja

  na výběr?

  12:42 - 19. 04. 2012

  Reaguje na 6.

  Atik, jak máš v zahraničí na výběr? Těch účinných látek je pár, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. A ty látky, na které zatím nejsou tolik rezistentní parazitů, jsou jen dvě. Já osobně vidím jako jednu z možností skutečně sem dotáhnout pyrantel (a v jisté situaci vidím smysl i v podávání pyrantel tartrátu = denně do krmení) - a jaké jiné látky jsou? Občas najdeš oxibendazol (zkřížená rezistence mezi všemi benzimidazoly dává naději, že rezistantní čeští parazité budou i na něj rezistentní) a oxfendazol, takže je to taky sázka (čili zjistit při prvním použití, zda je skutečně pro parazity tvých koní účinný a možné bude, že jsi vyplázla peníze zbytečně, ale to je už holt riziko). No a pak abamectin, z Austrálie co vím :-) Ale nevidím důvod kupovat abamectin přes inet, když u nás jsou stále (snad ještě) ivermectin a moxidectin... Důvod? No třeba to, jak se k tomu zachová pošta či jiná zásilková prganizace :-) mráz, horko...
  Osobně pokud překračovat zdejší zákony o léčivech, pak opravdu jen kvůli pyrantelu z Němdc, Rakous či Slovenska (tuším, že tam taky je registrovaný). Jinak nevidím důvod. Pak ještě to ušetření na velkém počtu koní, ale to jde i jinými způsoby, viz výše já (management) nebo rumba :-)

 • 9. atik

  porad lepsi vyber nez v CR

  13:05 - 19. 04. 2012

  Reaguje na 8.

  v prizpevku c.2 jsem psala o trech chemickych skupinach, ktere se pouzivaji na odcerveni koni + praziquantel (tasemnice), o krizove rezistenci pochopitelne vim, proto jen ty tri skupiny+P. V CZ mam na vyber pouze 2 - 1. duvod, proc mam na vyber, mozna se pletu, ale v zahranici se da koupit samostatny praziquantel- 2. duvod, 3. duvod- cena.
  Ja vozim pasty z Anglie (kratsi cas pro transport, klima), uz mam sveho dodavatele(hodnotim i kvalitu zabaleneho produktu, nenakupuji v holomrazech a zajimam se o to, s kym posilaji zasilku).
  Vzdalenost Nemecko a Slovensko postovni cestou neni zas az takovy rozdil s porovnanim z Anglie. Mam velice spatnou zkusenost s Ceskou postou a pres ni by tato zasilka do Ceska z techto zemi nejspis sla.
  Slysela jsem, ze Bioveta chysta na trh pyrantel jako pastu, tak snad k tomu dojde a cena bude prizniva. Dokonce jeden vyrobce v Anglii se dusoval, ze je v procesu v CR schvalovani pyrantelu v podobe pasty, ale uz je to aspon rok, takze z toho asi seslo nebo u nas trva vsechno prilis dlouhou dobu.

  Kdyby bylo na me, tak po vybehu ty bobky sbiram, ale jak jsem uz psala, zatim to neni v kurzu, byt sirim take osvetu a nutim odcervovat nove prichozi kone a izolaci aspon na 2-3 dny.

 • 10. Darling d`Agua

  odčervování

  13:27 - 19. 04. 2012

  Známá - u koní celkem začátečník, od prosince má svého koně, tak se učí a zjišťuje si všechno možné, co a jak.. no a nedávno se prý ptala jednoho veterináře, jak s odčervováním. Veterinář jí řekl, že rozbor trusu je vlastně nanic, že má prostě odčervit na jaře a na podzim.
  K nám jezdí jiný veterinář, schávlně se chci informovat i u něj, co si o tom myslí.
  My jsme zatím vždy odčervovali cca 3x do roka, přičemž jsme přípravky střídali, rozbory jsme nedělali. Pastviny se nemístovaly, doposud mi celé okolí tvrdilo, že je to zbytečné, až tam toho bude moc, tak ať to nechám povláčet a nestarám se.
  Okolí to tvrdí dál, ale já jsem začala místovat, myslím, že to k něčemu je. Tak teď v jednom člověku vybírám bobky na cca osmi hektarech po třech koních :D. Když už se to vybírá pravidelně, zabere to míň času, než místování boxů. Ale vybrat všechno to, co se tam nahromadilo za poslední tři sezóny, to bylo něco... Ale je to krásný, vždycky u toho na pastvině pozoruju koně... pasou se, lítají, pak příjdou kontrolovat, co dělám, pak chrápou :D, nějak mě to i začalo bavit.

 • 11. jaja

  praziquantel

  13:30 - 19. 04. 2012

  Reaguje na 9.

  Pokud vím, praziquantel pro koně je pouze v kombinaci i ve světě, a to s mykrocyklickými laktony (ivermectin a moxidectin). Tak je tomu i u nás a protože právě tyto přípravky jsou s nejmenším výskytem rezistencí, nevidím důvod, proč prodávat praziquantel zvlášť, aspoň ne v této situaci. Naopak kombinace je dle mě lepší než dávat dva přípravky každý zvlášť.

  Jinak s těmi pyrantely u nás je to aspoň trochu potěšující zpráva, snad to klapne!!!

 • 12. myšák

  ceny

  13:50 - 19. 04. 2012

  já teda svůj bolavý hřbet ohýbám a bobky sbírám...o výběhy se staráme celkem pravidelně, ale zase jich nemám tolik, abych je mohla jo nějak střídat...odčervuju 4x do roka. Veterinář, který k nám jezdil dřív mi vždycky rád prodal dvě pasty, jelikož mám poníka, tak jemu vydržela ještě jednou. Nový veterinář si nechává posílat odčervení z Anglie a při posledním odčervení mi dával pastu pro koně o hmotnosti 750kg, takže mi to dalo jak na velkého, tak i malého. A cena byla taky přijatelná. Pořád lepší než kdybych musela platit pasty dvě, což se samozřejmě líbilo prvnímu veterináři. Já si myslím, že dneska je všechno o cenách. A ne jenom dneska, ale jak to tak vidím, tak i do budoucna. Proč platit víc, když nemusím...Majitel jednoho nebo dvou koní to asi neřeší, ale větší stáje už můžou ušetřit hodně a dneska se prostě každá koruna počítá. A na trhu by měly být dostupné snad všechny přípravky, které lze na odčervení použít, ať už jsou z Anglie, USA nebo vyrobené u nás

 • 13. jaja

  ušetřit...

  13:58 - 19. 04. 2012

  Reaguje na 12.

  No, kdo se šetřit, nebude odčervovat naslepo 4x ročně ;-) Ušetří nejen své peníze, ale i krajinu a koně chemikálií... (byť některé z nich jsou přírodní).

 • 14. atik

  oblibene slovo - povlacet :)

  14:30 - 19. 04. 2012

  Reaguje na 10.

  Jestli ti okoli tvrdi, ze mas povlacet, tak ti radi spatne. Tim se ty vajicka, potazmo infekcni larvy, roznosi po celem vybehu. Kun se podvedome mistum, kde kalel, vyhyba a snazi se past jinde (zavisi na mnozstvi koni ve vybehu, prostori a zatravneni). Pokud se to povlaci, pak kun nema na vyber.
  Vydrz a sbirej dal :)
  Nebo by pomohlo nasadit do vybehu ovce, ty sezerou vsechno i s larvami a prerusi tak cyklus. Byla na to studie, kdy se pasly ovce s kravama a doslo to az tak daleko, ze stacilo odcervovat jen ovce :)

 • 15. rumba07

  dobytek

  14:46 - 19. 04. 2012

  Reaguje na 14.

  tak pokud je mi známo podle mně dostupných doporočení, které jsem vyštudovala, tak nestačí pást koně s dobytkem/ovcemi, dokonce nestačí ani pást v jednu pastevní sezonu na střídačku (koně a pak dobytek a střídat to), doporučení zní: pást koně, poté je z pastvy přemístit jinam, na původní pastvinu klidně pustit dobytek, avšak koně se nesmí vrátit minimálně rok na tuto pastvinu (dokonce se tam doporučovalo i koně nevpustit dvě pastevní sezony), jedině tak se prý spolehlivě zbavíme koňských parazitů na inkriminované pastvině. Což předpokládá, že bychom těch pastvin museli mít opravdu hodně hektarů, kor my, co máme větší stáda koní.

 • 16. atik

  praziquantel

  15:01 - 19. 04. 2012

  Reaguje na 11.

  Praziquantel se vyrabi zvlast v tube, ted jsem se na to divala. Je to znackovy vyrobek. Nevyhodou kombinace je to, ze zbytecne kone odcervuji na ostatni parazity, byt me zajimaji pouze tasemnice. Ivermectin je ATB, jeho zbytecne podavani zatezuje travici trakt. Kdybych mela dlouhodoby potvrzeny problem s tasemnicemi, vzala bych cisty praziquantel, ne kombinaci. Pochopitelne, je tu take skupina fenbendazolu a dvojta davka pyrantelu ucinnych proti tasemnicim.

 • 17. jaja

  praziquantel

  15:58 - 19. 04. 2012

  Reaguje na 16.

  Jak se jmenuje ten přípravek? Je pro koně? Nějak jsem zatím nikde nenašla, že by byl samostatně pro koně. Díky.

 • 18. Darling d`Agua

  ovce

  17:55 - 19. 04. 2012

  Reaguje na 14.

  Sbírám sbírám... Ovce tam s koňmi byly dva roky, od loňska ale chodili přes den spásat vřesoviště a na noc byly na jiných pastvinách, blíž vřesovišť. Letos s koňmi nejspíš opět nebudou...
  Je pravda, že jsou místa, kde není bobek, a tam se pasou. A pak místa, která jsou zarostlá a plná bobků, a tam se nepasou vůbec. Ale to je tím, že mají asi 8 hektarů a jsou jen tři, na menším prostoru by si vybírat nemohli.

 • 19. atik

  praziquantel

  07:38 - 20. 04. 2012

  Reaguje na 17.

  Equitape

 • 20. jaja

  praziquantel

  08:30 - 20. 04. 2012

  Reaguje na 19.

  Nojo, jasně :-) Děkuji!

 • 21. Elba13

  SK

  19:14 - 21. 04. 2012

  Reaguje na 9.

  pyrantel na SK tiez nie je registrovany :(

 • 22. EvaM

  SK

  21:35 - 21. 04. 2012

  Reaguje na 21.

  Si si istá, že nie je? Náš "obvodný" vet mi ponúkal Pyrantel v prášku, úplne legálne. :-)

 • 23. Elba13

  SK

  05:32 - 22. 04. 2012

  Reaguje na 22.

  neviem najst ziaden registrovany pripravok s pyrantelom pre kone;) len pre macky...my tahame odcervovaky (BANMINTH) z Holandska... teda pyrantel na SK registrovany bude, ale nie pre kone...a ten v prasku som nenasla vobec, nemas nazov?

 • 24. Ondřej POSEJPAL

  re místa

  07:20 - 23. 04. 2012

  Reaguje na 18.

  To se asi pleteš. Vybírají. Místa kde v trávě bují plísně - tráva je tmavá, se chodí a napase. Možnost je to vláčet a tak plísně v trávě eliminovat. Tam kde je plíseň všude, trpí koně obtížemi. A na kyselých pastvách,je to problém obecně a i s vodou je-li zdroj tamtéž. Kyselá voda je pro koně až nebezpečná, pro zvýšený obsah řady bakterii, které v krajním případě působí až smrtelně. Například dát koni pít ze studánky kde roste kapradí je téměř sebevražda.

 • 25. Ondřej POSEJPAL

  re oprava

  07:21 - 23. 04. 2012

  ....se chodí a NEpase.

 • 26. Barbuch

  kapradí

  17:00 - 18. 05. 2012

  můžete mi to s tou studánkou osvětlit? kapradí neni fajn, ale co to dělá s vodou?

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: