Nekonvenční léčba XII - kdo ji používá a na co?

17. 01. 2007 09:49

Autor: Tomáš Sychra Seriál: Nekonvenční léčba Počet přečtení: 7982 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

V minulých jedenácti dílech povídání o nekonvenčních terapiích jsme probrali ty nejpoužívanější metody. Vím, že bychom mohli pokračovat klastrovou medicínou, urinoterapií, reiki, shiatsu a mnoha dalšími; rozšiřování spektra léčebných metod by sice mohlo být zajímavé, ale mohlo by vést i k zmatení a zamlžení jejich účinku. Proto se v dnešním díle zmíníme u již popsaných o tom, co se kde používá, kdo to používá a na jaké zdravotní problémy se nekonvenční metody přednostně hodí.

Je řada metod, které ze sebe postupně vycházejí a vlastně nejsou již ničím zcela novým, ale jsou modifikací některé jiné metody. Jako příklad můžeme vzít již zmíněnou akupunkturu a na jejím základě vzniklou tradiční čínskou masáž nebo shiatsu. Těžko říci, co bylo dříve. V případě těchto metod jde vždy o regulaci toku čchi za použití akupunkturních bodů a drah. Léčebné účinky jsou proto odpovídající a liší jen rychlostí nástupu účinku.

Také by se mohlo zdát, že tyto metody přináší do světa koní jen Sychra, který o nich píše, ale není tomu tak, snad jen s výjimkou EAD a následně použitých extraktů z celých živých rostlin. Právě v tomto díle Nekonvenčních terapií se chci zmínit o tom, co se kde používá, kdo to používá a na jaké zdravotní problémy se nekonvenční metody přednostně hodí. Budou to nejen mé vlastní zkušenosti, ale budu čerpat i z materiálů jiných terapeutů a lékařů.

Jak jsem řekl již v úvodních dílech, nekonvenční terapie pracují na principu změny toku informace v organizmu. To je také důvod, proč jsou méně využívány lékaři, jejichž pojetí léčby je založeno na anatomii, fyziologii a patologii a léčba následně na farmakologii a chirurgii. Některé nekonvenční metody jsou medicínou odmítány jako nevědecké. Jsou to hlavně klastrová medicína, homeopatie, Bachova květová terapie a některé další. Medicína se neumí ztotožnit s léčbou vycházející z celostního chápání organizmu a s metodami, využívajícími řízení toku informací v těle. Tento jejich regulační mechanizmus je ale současně důvod, který vysvětluje, proč metody nerespektující celostní pohled v určitých případech selhávají. To platí hlavně u případů, kdy došlo k úrazu nebo k operaci jedince, kdy byly narušeny původní kanály přenášející informace. Nemyslím tím jen nervy, ale myslím systém drah, které jsme si navykli nazývat akupunkturní.

Jedním z prvních veterinářů, praktikujících u nás akupunkturu, kterého jsem poznal, byl MVDr. Jan Still. Byl asistentem na fakultě v Brně a tenkrát se zabýval analgesií a anestesií zvířat. V osmdesátých letech minulého století se přiženil do Belgie a odtud jej osud zavál do Johannesburgu a do Pretorie, kde je profesorem tamní veterinární university. Akupunkturu dělá ve své soukromé ordinaci dodnes. Nedávno navštívil Prahu a kupoval zde nejen akupunkturní jehly, ale zajímal se i o další metody, jako jsou například myofasciální techniky.

Další vyškolenou akupunkturistkou je i MVDr. Dominika Švehlová z Brna, kterou znáte jako Jáju a nedávno jsem potkal v Chomutově u jednoho případu MVDr. Kateřinu Bučkovou, jejíž doménou je podle jejích slov akupunktura v převážně ortopedických případech.

Nekonvenční metody používá celá řada dalších veterinářů a terapeutů. Existuje například veterinární sekce České lékařské homeopatické společnosti, jejímž předsedou je MVDr. Michal Jiřička z Českých Budějovic. Mezi známé koňařské homeopaty vedle něj patří i MVDr. Staněk působící na Praze Západ a pardubický MVDr. Nápravník a přes malá zvířata je skvělá MVDr.Eva Malcová.

Nekonvenční metody ve veterinární oblasti jsou i obsahem vědecké konference, pořádané každoročně Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity. Tato mezinárodní konference měla v roce 2006 již své šesté pokračování. Její celý název je Využití doplňkové a nekonvenční péče o zdraví zvířat. Organizátory jsou již zmíněný MVDr. Michal Jiřička, za Veterinární sekci České lékařské homeopatické společnosti a za Katedru anatomie a fyziologie hospodářských zvířat Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích to je Doc. Ing. Miloslav Šoch, CSc. Pokud Vás zajímá program takových konferencí, tak si dovolím odkázat na jejich abstrakta, která jsou vydávána a pro ilustraci uvádím program loňské konference :

OBSAH

strana

Angelovičová Mária, Bulla, J., Kmeť 1, V., Kačániová, M., Angelov, M.: Použitie tymianovej silice vo výžive výkrmových kurčiat ako náhrada za kŕmne antibiotikum. The use of Thymi aetheroleum in nutrition of broilers.

1

Čermák Bohuslav, Janota,V., Jílek, R.: Přídavek zchutňujících látek pro selata. Additives of prebiotic taste product in piglets diet.

10

Dolejš Jan, Toufar, O., Knížek, J.: Distanční management životních projevů dojnic. The distance management life activity of dairy cows.

14

Dolejš Jan, Toufar, O., Knížek, J.: Preference míst telení prvotelek ve volném ustájení. The preference of calving position of 1st lactation cows.

19

Fialkovičová Mária, Kozák, M., Sesztáková, E.; Húska, M.: Dysbalancia pohlavných hormónov u súk a jej homeopatické ovplyvnenie. The homeopathic influence of sex hormon dermatosis in intact female dogs.

28

Chmelničná Ludmila: Rast moriek pri prídavku probiotika l-200 s účinnou zložkou baktérií enterococcus faecium m-74 do pitnej vody. The growth of turkeys after probiotics l-200 addition to drinking water.

33

Kastnerová Markéta: Aviární influenza, prevence a léčba. Avian influenze, prevention and therapy.

40

Knížatová, Monika, Šottník, J., Karandušovská*, I., Orság, J., Palkovičová, Z., Mihina, Š.: Meranie koncentrácie amoniaku a skleníkových plynov v brojlerovom chove kurčiat a kvantitatívne stanovenie ich emisií.

50

Kroupová Petra, Šoch, M.: Posouzení vlivu vybraných parametrů stájového prostředí na výskyt průjmového onemocnění telat. The appreciation of influence of selected parameters of stable environment on the occurence of diarrhoea in calves.

55

Kukačka Vladislav: Diagnostika rychlých pohybů u koní. Diagnostic of horses speed movement.

60

Lukešová Daniela - Využití specifických druhů plisni s prokazatelnými insekticidními a antiparazitárními ucinky k prevenci infekčních chorob v tropech a subtropech.

64

Marcin Andrej: Niektoré fyziologické hodnoty v tráviacom trakte laboratórnych mikromamálií po perorálnom príjme vybraných rastlinných extraktor. Some physiological parameters of digestive apparatus of laboratory micromammals after the peroral intake of selected plant extracts.

65

Maruščáková Iva: Welfare farmově chovaných norků (Mustela vison) a lišek (Vulpes vulpes, Alopex lagopus). The welfare of farmed minks (Mustela vison) and foxes (Vulpes vulpes, Alopex lagopus).

74

Novák Pavel a kol.: Hygiena, zdraví a pohoda zvířat na ekologicky hospodařících farmách. Hygiene, health and welfare in organic farming systems.

81

Písek Lukáš, Trávníček, J., Šoch, M.: Změny vybraných imunitních ukazatelů u ovcí během podávání hnědých mořských řas. Changes in immunity of sheep through feeding brown seaweed.

87

Šilhavá Martina, Šoch, M.: Prevence výskytu zánětu mléčné žlázy skotu.

90

Toufar Oldřich, Dolejš, J.: Pozitivní vliv ionizace vzduchu v chovech hospodářských zvířat. A positive impact of air-ionisation on animal husbandry.

94

Tykalová Radka, Víchová2, J., Pavlišová, P.: Stereotypní chování u domestikovaných koní. Stereotypic Behaviour in Domestic Horses.

101

Vacková, M., Novák, P.: Probioticko enzymatické prostředky - alternativa úpravy vod. Probiotic - enzymatic agents – alternative in the Treatment of water.

102

Vašátková Lenka, Čermák, B., Fabiánová, R.: Kvalita krmiv pro skot ve vybraném zemědělském podniku. Quality of feed for milk cows on chosen farm.

107

Velíšek Josef, Svobodová, Z., Plačková, V.: Vliv anestetika 2-phenoxyethanolu na hematologický profil kapra obecného (cyprinus carpio) a pstruha duhového (oncorhynchus mykiss). Effects of 2-phenoxyethanol anaesthesia on hematological profil on common carp (cyprinus carpio) and rainbow trout (oncorhynchus mykiss).

115

Vondrášková Barbora, Čermák, B., Lád, F., Kadlec, J.: Nutriční hodnota vybraných bylin pro skot. Nutritive quality of chosen herbs for cattle.

120

Vostoupal Bohuslav, Jelínek, A., Plíva, P., Dědina, M., Gjurov, V.: Bioalgináty v roli významného detoxikačního média. Bioalginates as a meaningful detoxicants medium.

130

Vostoupal Bohuslav, Novák, P., Jelínek, A., Gjurov, V. Dědina, M.: Příznivé výsledky aplikace bioalginátů u psů. Advantageous results with using of bioalginates in dogs.

138

Vostoupal Bohuslav, Šoch, M., Jelínek, A., Dědina, M., Plíva, P., Gjurov, V.: Dílčí výsledky s aplikací bioalginátů u zvířat chovaných v zoologických zahradách. Partial results with application of bioalginates in animals from zoological gardens.

145

Hrubý Rudolf: Právní problematika týrání zvířat v ČR

149

Sychra Tomáš: Nekonvenční terapie a rekurentní uveitida u koní (ERU). Nonconventional therapy and Equine Recurrent Uveitis (ERU).

159

Není to jediná konference, která podobnou problematiku zařazuje do svého programu. Byl jsem například pozván jako VIP host na I.Priessznitzovu konferenci do Lázní Jeseník, kde jsem proslovil přednášku na téma Komunikace živých organizmů pomocí třírozměrných polí. Touto problematikou se zabývá ve světě například Henry Blake, jehož kniha „Jak mluvit s koňmi“ vyšla v nakladatelství Pragma v loňském roce.

Nekonvenční terapie najdete také v lékařských časopisech. Pravidelně je veterinární problematika zařazována v Homeopatických listech, vydávaných Českou lékařskou homeopatickou společností a objevuje se i v časopise Acupunctura Bohemoslovaca, vydávaného Českou akupunkturistickou společností JEP. Pokud na internetu použijete některý vyhledávač a zadáte heslo acupunctura, akupunktur, homeopatie, Herbs terapie a podobně, tak se vám objeví několik stránek odkazů na časopisy, pomůcky a pracoviště, která se touto léčbou zabývají.

Tato problematika je ve světě v poslední době velmi živá a přesto u nás v koňařské populaci jaksi zaostává. Že není zcela neznámá, je vidět v diskusi zde na Equichannelu. Chci na tomto místě připomenout, že mnohdy jsou prezentovány názory zcela laické a že i přesto, že některé metody nekonvenční terapie vycházejí z lidového léčitelství, tak to neznamená, že patří do rukou úplným laiků. I nekonvenční terapeut se musí jednotlivé metody učit, aby je mohl terapeuticky použít. Každé terapii musí předcházet diagnóza a ne jen zkusmo něco podat, či provést nějaký nekonvenční léčebný úkon. Jednotlivé případy nejsou stejné, i když navenek tak vypadají a proto radit bez znalosti stavu a provedení diagnózy je velmi nebezpečné.

Nekonvenční terapie neodstraňují jen povrchně viditelné příznaky nemocí, ale jdou ke kořenům zdravotních problémů. Jelikož podobné zdravotní potíže může vyvolávat řada naprosto odlišných vnitřních příčin, je třeba vždy provést speciální diagnostiku. Diagnostické způsoby ale bývají u jednotlivých terapeutických metod odlišné a tedy nelze jednoduše jednu diagnostickou metodu použít u různých terapií. Také každá léčebná metoda se hodí na jiný tip onemocnění.

Například akupunktura je skvělá tam, kde jde o poruchu funkce orgánu nebo jiné tělesné struktury. Ovlivňuje imunitu, výměnu látkovou a tím i alergické potíže. Méně účinná je tam, kde došlo k porušení struktury úrazem či operací. Její doménou jsou proto pohybový aparát, imunita, dýchací a kožní potíže, rehabilitace a regenerace a může být použita i k přirozenému zvýšení výkonnosti. Homeopatie a Bachova květová terapie je vhodná pro ta onemocnění, kde příčinou je psychika a zanesení organizmu cizorodými látkami. Masáže mohou pomoci jak při psychických, tak funkčních onemocněních a to podle způsobu masáže. Vhodné jsou i u problémů z přetížení svalové tkáně. Skvěle pomáhají i při rehabilitaci a regeneraci po zátěži. Byliny jsou vhodné u poruch v oblasti funkce orgánů a poruch výměny látkové, u alergií a u problémů s imunitou. Shiatsu upravuje tok informací podobně jako akupunktura. Magnetoterapie je vhodná zvláště u pohybových problémů a potíží s cirkulací krve a to hlavně v kůži. Tak bychom mohli pokračovat ještě hodně dlouho. Výsledek těchto úvah je ale jeden. Každá nekonvenční léčebná metoda je vhodná na něco jiného a její aplikace vyžaduje i speciální diagnostiku. Dejte proto pozor tam, kde vám někdo tvrdí, že pomůže u všech zdravotních potíží a že na to používá jednu „zázračnou“ léčebnou metodu. Nezapomeňte také na to, že existují i zdravotní potíže, které vyžadují vždy léčbu medicínskými metodami, tedy chemickými léky, antibiotiky, kortikoidy a podobně a nebo vyžadují chirurgické řešení.

To je jeden z důvodů, proč seriál o nekonvenčních léčebných metodách v tomto okamžiku ještě neskončíme, ale na praktických případech si ukážeme způsoby použití některých nekonvenčních léčebných postupů. Příklady budu čerpat z vašich příspěvků v diskusích na Equichannelu.

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: