Konference o hiporehabilitaci je téměř za rohem!

12. 01. 2018 07:00

Obrázky: 6

Autor: Michaela Burdová Spoluautoři: Tisková informace Foto: ČHS, archiv EQUICHANNELu Rubrika: Pozvánky Počet přečtení: 1003 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Už po dvanácté se mohou odborníci i veřejnost seznámit s aktuální podobou „léčby koněm“, která v České republice kráčí mílovými kroky vpřed. Česká hiporehabilitační společnost velmi dbá na odbornost všech pracovníků i dobrovolníků provozujících hiporehabilitaci – ovšem koně nevyjímaje. Ale pozor, konference však není určena jen odborníkům, kteří hiporehabilitaci provozují!

Rodiče zdravotně postižených dětí, speciální pedagogové, kteří doprovázejí své žáky na hiporehabilitaci do některého střediska, nebo zájemci o práci v tomto oboru, ti všichni na konferenci mohu získat mnoho zajímavých poznatků a inspirace.

Když jsme u inspirace ‒ program začne příběhem z historie  ‒ velkým jménem Lis Hartelová, která prodělala obrnu a přesto stála na stupních vítězů na olympiádě (nikoliv paralympiádě), a opravdu inspirovala národy, aby si unikátních účinků jízdy na koni všimli a začali to také cíleně zkoušet. 

Na minulé konferenci (článek zde) se mohli účastníci podívat na „dřevní“, ale sympatickou podobu začátků hiporehabilitace v Čechách, a historie se možná stane tradičním zahájením, protože mimo jiné ukazuje, jak velký kus cesty tato metoda do dnešních dnů urazila.

Koně jsou pořád koně – ale jejich využití jak u pohybových postižení, tak v psychiatrii, pedagogice nebo sociální práci se stále vyvíjí. Jak – to se zájemce nejlépe dozví právě na zajímavých přednáškách na konferenci, a jak už je pravidlem, na akademické půdě Mendelovy Univerzity.

Česká hiporehabilitační společnost (ČHS), ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, pořádá ve dnech 16. ‒ 17. 2. 2018 již 12. ročník konference o hiporehabilitaci.

Akce je přístupná všem, kteří se hiporehabilitací zabývají či mají hlubší zájem o tuto problematiku. Pro účast na konferenci není nutné být členem ČHS.

Přihlášky, registrace a více informací o připravované konferenci naleznete na webu České hiporehabilitační společnosti v této sekci.

Program

Pátek 16. 2. 2018

11.00   Prezence účastníků                                                                                                       

13.00   Zahájení - Doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D., Mendelova univerzita

13.10   Lis Hartelová ‒ Inspirace legendou -  Ing. et Bc. Vladimíra Casková,  Michaela Burdová 

Lis Hartelová a její kůň Jubilee.

13.30   Psychická a fyzická relaxace a gymnastika koně - Doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D.          

Bezpečné, spolehlivé a účinné využití koně v hiporehabilitaci vyžaduje psychicky vyrovnaného a fyzicky vybalancovaného koně, který se uvolněně vypořádává s různými typy stresorů, které jsou běžnou součástí HR lekce, a současně předvádí pohyb v požadované kvalitě a rozsahu podle potřeb individuálního klienta. Cílem přednášky je přehled výcvikových prvků a gymnastických cvičení, která by v přípravě HR koně neměla chybět, a inspirovat tak cvičitele k sestavování funkčního, pestrého a hravého výcvikového plánu.

14.30   Očima pacientů ‒ Bc. Yvonna Horská

Malé zamyšlení nad hiporehabilitačními aktivitami očima pacientů, klientů. Sdělení přímých prožitků, postřehů o tom, co jim tato terapie přináší. V přednášce budou čtené příspěvky pacientů, které budou prezentovány v nezměněné podobě, tak, jak je sami napsali. Na konci příspěvků bude krátké zamyšlení nad zpětnou vazbou pacientů.

15.00   Coffee break

15.30   Aktivity s využitím koní v oblasti sociálních služeb zaměřených na poruchy chování dětí ‒ Mgr. et Bc. Lenka Buchtová

Kůň je v sociálních službách chápán jako prostředek k dosažení cílů vyplývajících z individuálního plánu, který je vytvářen společně s klientem (dítětem, rodinou) na základě jeho potřeb. Je tedy nutné vědět, jakou potřebu, cíl klienta konkrétní kůň může a je schopen naplňovat. Cílem přednášky je seznámit přítomné s metodou využití koní při práci s dětmi s poruchami chování v oblasti sociálních služeb, a to v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi a v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Přednáška bude vycházet zejména z praktických zkušeností a dovedností a příkladů dobré praxe vycházející z 12leté činnosti Bonanzy Vendolí, z .ú.

16.00   Vliv hipoterapie na vybrané pohybové aspekty u dětí s dětskou mozkovou obrnou ‒ Mgr. Hana Bednáříková

Hipoterapie je fyzioterapeutickou metodou využívající k navození terapeutického efektu pohybu hřbetu koně pohybujícího se v kroku. Děti se spastickou formou DMO mají často problémy s posturální stabilitou hlavy, trupu a pánve, s rovnováhou a koordinací, dále bývají také přítomny obtíže spojené s chůzí. Tyto symptomy lze podle studií různých autorů ovlivnit pomocí hipoterapie. Studie seznamuje s možností využití akcelerometrie, jako jedné z metod terénního výzkumu, která se jeví jako vhodná pro posouzení vlivu hipoterapie na pohybový systém člověka. Její výhodou je zejména jednoduchá, minimálně zatěžující aplikace na tělo koně i klienta a možnost rychlého zpracování signálu pro získání základních kinematických parametrů pro analýzu pohybu.

16.30   Etologický výzkum aneb 24 hodin s koňmi ‒ Mgr. Jindra Vladyková, Ing. Markéta Schestauberová, Klára Šedivá

Přednáška prezentuje výsledky akce „Etologický výzkum aneb 24 hodin s koňmi, jejímž cílem bylo využít postupů vědeckého výzkumu v oblasti etologie koní k obohacení vědomostí a specifických dovedností dětí navštěvujících hiporehabilitační střediska, jezdecké kluby nebo soukromé stáje v ČR a propojit tuto komunitu společnou činností se společným cílem. Děti mají mnohdy zkreslené představy o sociálních ale i biologických potřebách koní. Postupy používané při vědeckém výzkumu mohou dětem umožnit nejen nahlédnout do skutečné reality života koní a přinést radost z poznání, ale i pocítit, co je to zodpovědnost za prováděnou práci, umožnit zažít pocit sounáležitosti a rozvinout schopnost týmové spolupráce.

17.00   Coffee break

17.30   Bolesti pohybového aparátu koně z pohledu koňské fyzioterapeutky a chiropraktičky ‒ Monika Plachá EBW

Nejčastější problémy koní z pohledu chiropraktika. Bolesti hřbetu, krku, lopatek a kříže.

18.00   Hipoterapie v rané péči ‒ kazuistiky - Mgr. Tereza Honců, Bc. Anna Dobisová

Rozhodujícím prvkem pro zařazení dětí raného věku do rehabilitace je jejich abnormální anebo opožďující se psychomotorický vývoj. Včasnou indikací a aplikací hipoterapie dochází k pozitivnímu oslovení nezralé a rapidně se vyvíjející CNS, která v tomto věku má obrovskou schopnost plasticity. Prostřednictvím kvalitně a včas zahájené hipoterapie je možné dosáhnout maximálního snížení klinických projevů. Zde jsou oslovována přímo řídicí centra hybnosti, a proto je nutné, aby tak v zájmu klienta bylo činěno co nejdříve. Rády bychom představily jednu nebo dvě kazuistiky dostatečně ilustrované foto i video dokumentací. Jednalo by se o děti v rozmezí 12‒24 měsíců, s výrazným opožděním PMV. Společné rysy budou hypotonie, insuficientní trupové svalstvo, větší laxicita kloubů, planovalgozní postavení hlezenních kloubů. Z toho pramenící nedokonalé vzpřimovací mechanismy, decentrace kořenových kloubů a neideální lokomoční vzory. Probandi budou součástí kurzů Hipoterapie v rané péči, které budou po dobu 4 dní (8 terapií) velmi dobře dokumentovány a tak budeme mít dostatek materiálu ke zpracování. Výsledkem by měl být krátkodobý účinek hipoterapie na posturální držení a ovlivnění hrubé motoriky dítěte v raném věku.

18.30   Ilúzie a realita hipoterapie ‒ Mgr. Kňazovická Lenka, Ph.D.

Prichádza veľa nadšených ľudí, čo chcú robiť hipoterapiu, kde sa stratia? Aj terapeuti, ktorí vydržia aktívne vykonávať hipoterapiu nejaký čas – končia – nevládzu, vyhoria, skrachujú ...Čo s tým? Možno pomôžu skúsenosti z praxe.

19.15   Zakončení pátečního programu

20.00   Večírek v prostorách Mendelovy univerzity

 

Sobota 17. 2. 2018

9.00     Sportovní ježdění handicapovaných ‒ co je nového v ČR a ve světě ‒ MUDr. Jana Kulichová        

Shrnutí vývoje ve sportovním ježdění a jeho odvětvích v posledních letech v ČR a ve světě, poukázání na nové trendy.

9.30     Sociální poznávání pomocí koní ‒ Mgr. Adéla Pfannová

Sociální poznávání je oblast psychologie, která zkoumá to, jak lidé vnímají své sociální okolí, vztahy a události v něm i sebe sama. Práce na sociálním poznávání je přínosná pro různé oblasti života člověka, včetně rozvoje prosociálního chování a spolupráce. Tyto schopnosti je možné cvičit i pomocí aktivit s koňmi, například skrze pokus o zaujetí jejich perspektivy a užití jejich komunikačních stylů. Na základě znalosti etologie koní a poznatků dalších věd to činí například trénink koní metodou přirozené komunikace s koněm nebo vědecký směr Equitation Science. Poznatky a metody těchto směrů dále může využívat obor hiporehabilitace, který čerpá z komplexního působení koně na člověka, které popisuji jako bio-psycho-sociálně-spirituální.

10.00   Vliv intenzivní hipoterapie na kvalitu a kvantitu psychomotorického vývoje u dětí s DMO ‒ Mgr. Kateřina Čapková

Objektivizace výsledků v hipoterapii je velmi nesnadná, a to z více důvodů, kterým dominuje individualita jedince a komplexnost rehabilitačních postupů u dětí s postižení. Ve studii jsme se pokusili tyto faktory eliminovat tak, abychom co nejpřesněji zhodnotili možný dopad působení hipoterapie. Do studie bylo zařazeno 35 dětí s DMO, které se zúčastnily týdenní hipoterapie 2x denně. Výsledky byly hodnoceny dle škály GMFM a podpořeny funkčními parametry zvolenými na základě kineziologického rozboru. Zároveň byly všechny děti měsíc před zařazením do studie zhodnoceny dle GMFM, aby byl možný odečet zlepšení nezávislého na terapiích. U všech dětí došlo k signifikantnímu zlepšení jak v kvalitativních, tak v kvantitativních parametrech.

10.30   Coffee break

11.00   Analýza specializačních zkoušek pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace v ČHS ‒ Ing. et Bc. Vladimíra Casková, doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D.              

Analýza specializačních zkoušek pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace v ČHS od roku 2011 do roku 2017 ‒ představy a realita v praxi.

11.30    Vliv hipoterapie na pohybový aparát dítěte s doplněním o monitoring vybraných fyziologických funkcí ‒ Bc. Kristýna Miškovská

Přednáška se zabývá vlivem hipoterapie na pohybový aparát dítěte s doplněním o monitoring vybraných fyziologických funkcí pacienta. Cílem je formou kazuistik posoudit výsledky hipoterapie u třech dětských pacientů se základními diagnózami Downův syndrom, Prader-Williho syndrom a porucha pozornosti s hyperaktivitou kombinovaná s dětskou mozkovou obrnou. Hipoterapie byla v průběhu některých hipoterapeutických jednotek doplněna o monitoring tepové frekvence pacienta a kumulované aktivity pacienta na koni. Měření bylo provedeno neinvazivními senzory.

12.00     Vliv hiporehabilitace na rozvoj grafomotoriky - Mgr. et Ing. Markéta Píšová, Ph.D.

Práce se zabývá problematikou rozvoje grafomotoriky u osob s postižením hybnosti v rámci lekcí hiporehabilitace. Výzkumné šetření ukazuje, že hiporehabilitace v dlouhodobém horizontu rozvíjí hrubou i jemnou motoriku a následně i grafomotoriku.

 12.30   Oběd 

 14.00  Pojištění hiporehabilitačního koně ‒ Ing. Matějíčková Jitka, Ph.D.

Hiporehabilitační kůň je cenným pomocníkem a partnerem pro lidi, kteří se narodili, nebo během svého života přišli k újmě na zdraví. Takový kůň má pro své vlastnosti unikátní hodnotu. Kompenzace případné ztráty hiporehabilitačního koně může být kryta vhodným pojištěním. Pojistit lze nejen úhyn či utracení koně, ale také trvalou invaliditu, léčebné výlohy atd. Důležitým segmentem pojištění je odpovědnost za újmu způsobenou koněm. Případná újma způsobená koněm může dosáhnout vysoké hodnoty a být pro vlastnický subjekt v nejhorším případě likvidační. Seznámení s možnostmi pojištění hiporehabilitačního koně je předmětem tohoto příspěvku.

14.45  Příprava cvičence paravoltiže ‒ Mgr. Jana Sklenaříková, Ph.D.

Ukázka cvičení na barelu. Aplikované pohybové aktivity (APA) se týkají pohybových aktivit a sportu, při kterých je zvláštní důraz kladen na zájmy a schopnosti jedinců s limitovanými podmínkami, danými postižením, nemocí nebo věkem. Paravoltiž je součástí uceleného komplexu hiporehabilitace a je v základech shodná s voltiží, což je jezdecká disciplína, charakterizována jako akrobacie na koni, je ale přizpůsobená jedinci s postižením, který vykonává na neosedlaném koni gymnastické cviky. Sportovní příprava pro cvičence paravoltiže úzce navazuje na léčebně-preventivní a funkčně rehabilitační péči. Speciální pohybový program v paravoltiži se skládá ze cviků obsahujících základní, rytmickou a sportovní gymnastiku. Hlavní důraz musí být kladen na co možná nejpřesnější provedení jednotlivých cvičení a možnosti přizpůsobit pohybový program individuálním zvláštnostem cvičenců.

16.00 Ukončení 12. Konference o hiporehabilitaci

 

Místo konání: Posluchárna Q 02, budova Q ‒ Provozně ekonomická fakulta Mendelova univerzita Zemědělská 1, 613 00, Brno

 

Cena: 12. Konference o hiporehabilitaci

  • Do 16. 1. 2018  900 Kč (člen ČHS)  ‒ 1 200 Kč (nečlen ČHS)
  • Od 17. 1. 2018 a u registrace 1 300 Kč (člen ČHS) ‒ 1600 Kč (nečlen ČHS)

Další podrobnosti najdete na webu České hiporehabilitační společnosti.

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: