Jak svému koni nepřivodit „kissing spines“

17. 08. 2015 05:00, Aktualizováno 20. 08. 2015 11:00

Obrázky: 10

Autor: Visconte Simon Cocozza Foto: archiv autora Rubrika: Zdraví a veterinární péče Zdroj: Horse Talk Překladatel: Kateřina Lipinská Počet přečtení: 18515 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

O syndromu „kissing spines“ jste už asi slyšeli, nicméně možná se vás netýká, protože váš kůň ho určitě nemá. Pravděpodobně máte pravdu, ale kissing spines je až poslední stadium potíží, kterými v menší míře trpí neuvěřitelná spousta koní. V prvním díle našeho článku si popíšeme příznaky svědčící o tom, že váš kůň má ztuhlý hřbet a je kandidátem na tento syndrom. V tom druhém se potom dozvíte, co dělat, aby se to nestalo.

gewNaším jezdeckým cílem by měla být snaha dosáhnout duševní i fyzické harmonie s koněm. Jen tak můžeme zažít skutečné kouzlo ježdění. Naše tradiční tréninkové metody jsou ale často zaměřeny jen na svaly, reakce a takový výcvik koně, který mu umožňuje skákat, rychle cválat nebo se pohybovat v impozantním drezurním držení. Tak ale může dojít k tomu, že klíčové svaly jeho těla zůstanou slabé, i když je jinak ve velmi dobré formě. To potom znemožňuje práci využívající svaly „jádra" a vede k omezení pohybu a v některých případech k bolesti.

Výraz „jádro" těla (často je používán anglický termín core) se používá pro hluboké stabilizační svaly středu těla. Jedná se o systém mnoha svalů zejména v oblasti hrudní a bederní páteře, dále pánve, kyčlí a břicha. Jsou nesmírně důležité - potřebujeme je při každém pohybu, protože stabilizují naše tělo. Do svalů jádra patří mimo jiné bránice, břišní svaly, svaly pánevního dna a rozeklané svaly podél páteře. Na funkci těchto svalů je závislé držení těla, poloha a rovnováha. Díky nim se můžeme také plynule pohybovat a koordinovat své pohyby, protože propojují různé partie našeho těla. Máme-li tyto svaly slabé, kromě špatného držení těla a bolesti riskujeme i zranění. U koní je to stejné, jak vyplývá ze článku dále. Pozn. překl.

S důsledky ježdění na přes hřbet nespojeném koni se setkáváme často. Většina koní bez ohledu na stavbu těla, původ, disciplínu a předchozí jezdecké zkušenosti vykazuje podobné příznaky, jen intenzita se liší. Špatný hřbet je často mylně vnímán jako jezdecký problém, dokud není stav natolik závažný, že jej lze jednoznačně identifikovat.

Slabost svalů jádra se projevuje zpočátku těžkým, na jedné straně silnějším přilnutím spolu s dalšími jezdcům až příliš dobře známými příznaky. To vše může ukazovat na počínající 'Spinal Crowding Syndrome' (SCS) (Tento termín není běžně známý a používaný u nás ani ve světě. V podstatě se jedná o předstupeň syndromu Kissing spines, kdy se při větším prohnutí hřbetu k sobě přiblíží trnové výběžky obratlů - pozn. překl.). Ten je velice častý a přehlížený. Bohužel, pokud není odhalen, vede nakonec k syndromu „Kissing spines". Systém, který vám předkládáme, je něco jako jóga pro koně. Pokud se jezdec cíleně zaměří na posílení této slabiny, může spolu s koněm pocítit, jak „chutná" lepší sebenesení a jak se k němu dostat.

gvw

Co je Spinal Crowding Syndrome?

Spinal Crowding Syndrome je souhrnný název pro komplikace spojené s prohnutým hřbetem, od mírných až po závažné. Kostra koně se sice během milion let trvající evoluce zdokonalovala, ale proto, aby kůň mohl rychle běhat, ne proto, aby nosil člověka, jakkoli velký a silný se zdá.

dsKdyž mladý kůň poprvé nese na hřbetě jezdce, váha, nově přidaná na prostředek jeho páteře, vyvolá její prohnutí. To samozřejmě nevidíme, protože tato část páteře je schovaná pod sedlem. Toto prohnutí zúží už tak úzké štěrbiny mezi trnovými výběžky na horní straně hrudních obratlů. Když potom přidáváme zátěž prací v klusu a ve cvalu, kůň s prohnutým hřbetem začne cítit nepohodlí, protože dochází k utlačování nervů mezi výběžky a pokud nedojde k nápravě, tak i k jejich skřípnutí.

Aby kůň při náročnějším tréninku zmírnil pocit nepohodlí pramenícího z utlačování nervů, instinktivně zatne hřbetní svaly a citlivou oblast „uzamkne". A protože jsou koně zvířata zvyku, když si jednou na tuto obranu zvyknou, pokračují v ní a ztrácejí přirozenou ohebnost páteře, která je klíčem k elastickému spojení mezi většími celky jeho těla.

Když je potom takový kůň požádán, aby pracoval víc v klusu a ve cvalu, namísto celého těla se snaží co nejlépe vyhovět pouze pohybem končetin. Záměrně se přitom snaží vyhnout vyklenutí páteře rozkládáním chodu a zkroucením zádě dovnitř. Z tohoto důvodu je pak mnoho dobře stavěných koní tak nepohodlných a nikdy nenaplní svůj potenciál bez ohledu na kondici. Proto se také většina koní dobře pohybuje ve volnosti, ale ne pod sedlem.

fa

Obr: Přirozená šířka štěrbin mezi výběžky

ww

Obr: Zúžení při mírně prohnutém hřbetu

Slabé propojení

Pod páteří se nachází složitý komplex svalů, které se nazývají rozeklané (m. multifidi). To jsou důležité svaly jádra těla koně a musejí být silné, aby potlačily prohnutí páteře a udržely rozestup mezi trnovými výběžky obratlů ve chvíli, kdy koňský hřbet nese jezdce.

Pouhé požádání koně o dopřednější pohyb ve snaze o lepší aktivitu zádě tyto svaly neposílí, zejména pokud se už kůň naučil při práci hřbet prohýbat. Naopak, utíkání problém zhoršuje. Když potom u koní na vyšší úrovni žádáme práci ve shromážděnějším rámci, svaly nad páteří začnou ještě více tuhnout ve snaze chránit páteř před nepříjemným trhnutím, ke kterému by mohlo dojít, pokud stabilizační svaly pod páteří neplní svou funkci a vyžadujeme aktivní pohyb vpřed. Zvýšený kmih a svalová tenze tak vytváří nebezpečnou protisílu, která vede k dalšímu stlačení obratlových výběžků.

we

Obr: Vlevo: slabé multifidi způsobují prohnutí páteře. Vpravo: silné multifidi ji udržují vyklenutou.

Někteří koně se v této pozici stabilizují a dokážou pracovat s dostatečným uvolněním kloubů končetin, i když budou křiví a jejich chody budou nenapravitelně pokažené a omezené. Jiní koně s tímto syndromem budou mít ale velmi ztuhlé hřbetní svaly, což vyústí ve velký odpor k práci pod sedlem a poruchy chování. V této fázi, kdy se obratle stáhnou k sobě křečí dlouhého hřbetního svalu (m. longissimus dorsi), výběžky se začnou dotýkat a utlačují nervy, se diagnostikuje 'kissing spines'.

ds

Obr: Zde se dotýkají trnové výběžky na čtyřech místech

Druhotným efektem toho, že páteř ztratila svou pružnost, je, že síla pohybu, který není absorbován hřbetem, je vrhána dopředu na plece. To tlačí nejnižší část krční páteře, bázi krku nad kohoutkem, dolů mezi lopatky a tak bere koni vznos a tlačí ho dolů, na předek a do jezdcovy ruky. V tomto stavu je fyzicky nemožné pokoušet se o narovnání nebo pohyb v rovnováze. V této rozvinuté fázi jsou pravděpodobně již postiženy obratle C6, C7, T1 (6. a 7. krční a 1. hrudní), což také přispívá k tuhosti a odporu, který cítíme v přilnutí postižených koní.

vsJak poznat, zda má kůň SCS?

Naše těla v pohybu fungují jako biologický stroj pro pohyb vpřed. A stejně jako u jakéhokoli jiného stroje, součásti umožňující pohyb musejí být pečlivě vyváženy. Například auto s prázdnou pneumatikou bude silně táhnout k jedné straně. Jakýkoli mechanický odklon od správného postavení povede k rychlému opotřebení součástí z důvodu nadměrného zatížení, kterému jsou podrobovány. Pokud je v nerovnováze koňská páteř, veškerá pečlivě vyvážená dynamika a trajektorie, po níž se pohybují končetiny, je mimo svou osu a z toho vyplývají všechny potíže s nerovnováhou, pohybovými omezeními a nepravidelnostmi. Stejně, jak obtížné je pro koně pracovat v tomto stavu, je to i pro jezdce, který je na hřbetě natřásán až vyhazován a není schopný jezdit lehce a měkce, takže pouze zhoršuje tenzi koně.

Kůň pak našim pomůckám nemůže rozumět, což vytváří začarovaný kruh staženého a bránícího se koně, ze kterého je obtížné se vymanit. A protože koně jsou ušlechtilí a tiší trpitelé, kteří na rozdíl od lidí nebo jiných zvířat neskučí bolestí, je těžké u nich objevit známky problému, pokud teprve začíná. Tyto známky jsou často považovány za vzájemně nesouvisející problémy bez zjevné příčiny, i když by mohly být již varovným znamením.

Protože příznaky SCS se vyskytují společně, můžeme začít tak, že každému koni dáme skóre, vypovídající o stavu jeho jádra (Core skóre). Zde je tabulka příznaků, která vám může posloužit jako diagnostický průvodce. Na škále 0-5 0 znamená bezvadnou, uvolněnou a silnou páteř, zatímco 5 je bolestivý stav kissing spines:

Skóre 0
Perfektní hřbet
Páteř v sedlové oblasti je ve výborném stavu Poddajný krk a měkké přilnutí

Lehké přilnutí, na obou stranách stejné

Pěnění

Pohodlný ve všech chodech a ruších

Ochotný

Velmi šťastný kůň

Skóre 1
Mírně prohnutý hřbet
Ztráta uvolněnosti při zvýšeném kmihu: ve středních / prodloužených chodech Přilnutí s kmihem zesiluje Lehce nepravidelné přilnutí na jedné straně, na jedné otěži trochu měkčí

Mírný nedostatek narovnání na jedné otěži

Ochotný

Šťastný kůň
Skóre 2
Mírný stupeň SCS
Zvýšení napětí v pracovním klusu na otěži

Odpor při zvedání / snižování krku

Omezená kvalita chodů

Málo ohnutí a ztuhlost na jedné straně

Preferuje jednu ruku, zpravidla je příjemnější vpravo

Pocit na koni „z kopce" a nepohodlí ve středním / prodlouženém klusu, potíže v udržení pohybu vpřed Fungující kůň
Skóre 3
SCS
Snadno se dostává do tenze, obtíže při práci na otěži Klade odpor a ztrácí kmih

Na jedné straně silné přilnutí, na druhé nestálé


Na jednu ruku těžko jezditelný

Drncavý klus, ve cvalu kývání hlavou, padání dovnitř kruhu na jednu ruku
V přechodech zvedá hlavu

Neochotný

Nepohodlný kůň
Skóre 4
SCS a tuhý hřbet

Pracuje jen za nebo nad otěží

Cviky a přechody jsou „vydřené"

Tvrdá huba a tuhý krk Silné přilnutí na jedné straně a žádné na straně druhé

Potíže se zatáčením, suchá nebo otevřená huba
Nepohodlný klus, ve cvalu kývání hlavou, padání dovnitř nebo ven
Mělké chody, častá zranění nohou, nepředvídatelné chování
Kůň ve velké tenzi
Skóre 5
Kissing spines
Svalový spasmus dlouhého hřbetního svalu

Kůň je v neustálé tenzi

Velmi obtížný a nekonzistentní i při základních požadavcích

Zaťatá huba i krk Silné tlačení do jedné otěže, nejde zatočit, suchá otevřená huba

Klus i cval velmi nepohodlný, čtyřdobý cval, trhavé kroky, žádný rytmus

Švihání ocasem, vyhazování

Problémy při sedlání a nasedání

Nepříjemný, nebo smutný


Bolavý kůň

Zdánlivě nesouvisející důsledky

vsPokud je kterýkoli pohybující se stroj nevyvážený, jeho jednotlivé součásti budou vystavovány jinému druhu námahy, než pro jakou byly konstruovány. Proto bohužel syndrom SCS s sebou nese i nadměrné zatížení těch částí těla, které kůň nejvíce používá, aby kompenzoval správnou práci hřbetu, které se vyhýbá. To se často projevuje na končetinách jako zdánlivě nesouvisející problémy. Dobrým příkladem jsou nevyvážená kopyta. Jednostranně přerostlá kopyta („sukně" na jedné straně kopytní stěny) ukazují na opakované „šmajdání" této končetiny, podobně jako u nerovnoměrně sjeté pneumatiky auta při nevyvážené geometrii.

Síly působící na končetinu z jiného směru, než na který je stavěná, mohou časem vyvolávat všemožné potíže. Kostní výrůstky, otoky kloubů, nadměrné opotřebení, to vše ukazuje na to, že tato část těla byla vystavena opakované nadměrné nebo nefyziologické zátěži. Pokud posílíme stabilizační jádro těla koně, tato onemocnění a zranění se zmírní nebo zázračně uzdraví.

Příště přineseme konkrétní cviky a tipy, jak jádro koně posílit.

 

re

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 2 čtenářů. Celkový počet bodů: 10.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: