Darování koně očima právníka

20. 05. 2013 05:00

Obrázky: 2

Autor: Katka Lipinská Spoluautoři: JUDr. Helena Obeidová Foto: Stáňa Horáková Rubrika: Koně a zákon Počet přečtení: 16433 Počet komentářů: 11 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Není to tak dávno, co jsme uveřejnili příběh darování koně Calantha, ataxického valacha, který byl umístěn do zařízení, které si říká Azyl pro koně. Když předchozí majitelka zjistila, v jakém stavu valach je, ihned kontaktovala právníka a koně odebrala. Podívejme se, jak z pohledu práva v takové situaci správně postupovat.

Každý majitel koně se může dostat do situace, že svého svěřence již nebude moci mít a bude pro něj hledat nový domov. Pokud je to zdravé, bezproblémové zvíře a majitel nasadí přiměřenou cenu, může si zájemce vybírat a kůň má rozumné šance na spokojený život. U koní starých, opotřebovaných, handicapovaných nebo problematických, tedy tzv. nechtěných, je ale situace úplně jiná. Ti svému majiteli zpravidla neumožní radost z ježdění a naopak mu přidělají starosti. Proto se také většinou nejedná o prodej za vyšší než symbolickou částku, případně darování, a zájemců bývá mnohem méně. Pokud majitel opravdu koně nemůže již mít, dostává se do situace, kdy si nemůže příliš vybírat. Podobně jsou na tom lidé hledající domov koním v dočasné péči, kteří jsou na tom natolik dobře, že utracení by bylo předčasné jako v případě Calantha. Co tedy udělat, aby náš svěřenec pokud možno netrpěl?

Darovat ano či ne

hlaDobře zvažte, zda se jedná o zvíře, které ještě může být někomu užitečné, nebo je to pouze nástroj na vysávání peněženky. I nepojízdný kůň, který je milý, bezproblémový a nevyžaduje zvláštní péči, má šanci na umístění a při troše štěstí na příjemný život jako společník, dotační jednotka nebo biologická sekačka na trávu. Pokud je ale kůň nevyužitelný a navíc vyžaduje zvláštní péči, je špatně krmitelný a náchylný ke zdravotním problémům, riziko, že se mu této péče nedostane a bude strádat, je výrazně vyšší. Podobně zvíře, které je problematické charakterově. Předat takovéhle zvíře dál často znamená podepsat mu ne rozsudek smrti, ale několikaleté strádání, utrpení a možná střídání různých majitelů. V případě takových zvířat je jednoznačně vhodnější volit uspání před dalším prodejem nebo darováním.

Při hledání nového majitele nespěchejte a nenechte na sebe tlačit. Snažte se zjistit si reference (zodpovědný člověk vám je i rád sám nabídne), zjišťujte o nových majitelích co nejvíce informací, progooglete internet, prohledejte Equichannel (o mnoha případech jsme zde psali) a koňská diskuzní fóra (často se zde vyskytují varování). Není od věci kontaktovat veterinární správu v místě bydliště dotyčného. A samozřejmě byste měli vidět podmínky, do jakých kůň půjde, a jak vypadají další zvířata v místě, jsou-li tam nějaká.

I když ovšem uděláte maximum, není to záruka, že se něco nepokazí, je proto vhodné vše pečlivě smluvně ošetřit. Proto dbejte na řádnou darovací smlouvu. Do smlouvy uveďte veškeré podrobnosti o zdravotním stavu koně, možnostech jeho využití, omezeních a nutné péči.

Příklady formulací:

 • Kůň, který je předmětem smlouvy, je dušný a alergický na prach, proto nesmí být chován v uzavřené stáji, ale pouze na pastvině nebo ve venkovním boxu.
 • Kůň je opotřebovaný a klouby předních nohou vykazují artritické změny (viz přiložené rentgeny) - jeho jezdecké využití proto musí být adekvátní aktuálnímu zdravotnímu stavu a stavu povrchu, na kterém bude využíván.

V případě pozdějších problémů totiž musíte mít oč se opřít. Měly by být specifikovány podmínky, za nichž zaniká darovací vztah a zvíře tak přechází zpět do vlastnictví původního majitele. Jednou z těchto podmínek může být např. změna ustájení, nevyhovující péče nebo další prodej/darování koně.

Zde je několik nejběžnějších podmínek, které je možno zahrnout do darovací smlouvy:

 • Obdarovaný je povinen poskytnout koni řádnou péči, zejména koně pravidelně očkovat (1x ročně), odčervovat (minimálně 2x ročně) a upravovat kopyta (co 2-3 měsíce).
 • Obdarovaný se zavazuje zajistit koni vhodné ustájení vzhledem k jeho handicapu (dušnosti), maximální délku pobytu na pastvině a přítomnost dalších koní.
 • Obdarovaný se zavazuje využívat koně výhradně pro svoji rodinu pro krokové vycházky na vhodném povrchu.
 • Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci namátkové kontroly stavu koně, způsob jeho ustájení a využívání. Pro případ porušení ustanovení o péči a užívání koně stanovených touto smlouvou vzniká dárci právo okamžitě odstoupit od této smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody vzniklé obdarovanému.
 • Obdarovaný se zavazuje, že v případě, že by se o koně nemohl postarat nebo ho chtěl darovat či prodat dál, je jeho povinností dárce předem informovat a koně mu nabídnout zpět.

Podrobnosti nám sepsala JUDr. Helena Obeidová, která nyní řeší případ Calantha:

Darování podle darovací smlouvy upravuje § 628 a násl. občanského zákoníku. K darování dochází smlouvou uzavřenou mezi dárcem a obdarovaným, na základě které dárce bezplatně poskytuje nebo se zavazuje poskytnout obdarovanému určitý majetkový prospěch, kterým může být věc movitá nebo nemovitá nebo určité právo nebo vše, co má určitý majetkový význam. Darováním dochází k převodu vlastnictví k darované věci, proto nemohou být předmětem daru součásti věci, pokud nejsou věcí samostatnou; rovněž příslušenství věci nelze darovat bez současného převodu věci hlavní. Podmínkou vzniku darovací smlouvy je to, že dárce věc bezplatně daruje, aniž by k tomu měl právní povinnost, a obdarovaný dar přijímá.

calV našem případě, jde-li o darování koně, darovací smlouva vznikne reálně, tj. projevem vůle dárce a obdarovaného spojeným s odevzdáním a přijetím předmětu daru, čímž se rozumí fyzickým přebráním „z ruky do ruky". Tím také dochází k převodu vlastnického práva z dárce na obdarovaného. Písemnou formu darovací smlouvy zákon požaduje pouze u nemovitostí, u movitých věcí jen v případě, že k odevzdání a přijetí předmětu daru dojde až později. Není však vyloučeno, aby dárce a obdarovaný uzavřeli darovací smlouvu v písemné formě vždy. Zejména jde-li o dar movité věci ve vyšší hodnotě, tím obě smluvní strany mohou předejít event. sporům.

V našem případě dárkyně, jako vlastník koně Calanthus, na základě darovací smlouvy darovala dárci tohoto koně, jehož věk, zdravotní stav, možnosti jeho užívání a náležitosti o jeho péči popsala v uvedené smlouvě (bod 3, písmena a-g). Kůň byl v dobrém stavu a veterinárně prohlédnut. Svojí kontrolou a poté i veterinární kontrolou provedenou v dubnu tohoto roku odbornou veterinární správou zjistila dárkyně závažná zdravotní poškození koně bez zajištění preventivních opatření, a fakt, že chov hospodářských zvířat chovaných v předmětném hospodářství je nevyhovující. Na základě těchto skutečností požádala dárkyně prostřednictvím mého zastoupení o vrácení daru.

V ustanovení § 630 upravuje občanský zákoník zvláštní způsob zániku darovacího vztahu, a to jednostranným právním úkonem, kterým je výzva k vrácení daru doručená obdarovanému. Obecně platí, a to zejména u darování nemovitých věcí, že dárce se může na obdarovaném domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že svým chováním hrubě porušuje dobré mravy. Vedle tohoto zákonného práva dárce mohou účastníci darovací smlouvy sjednat i jiné podmínky nebo předpoklady, za nichž vzniká obdarovanému povinnost vrátit dar. Tyto podmínky majitelka koně velice přesně a určitě v darovací smlouvě uzavřené mezi ní, jako dárkyní, a obdarovaným uvedla. Protože obdarovaný tyto podmínky porušil a tedy svým jednáním naplnil ujednání v darovací smlouvě, konkrétně v ustanovení bodu 3 darovací smlouvy, dárkyni vzniklo právo na vrácení koně, které řádně a včas na obdarovaném uplatnila, a to výzvou k vrácení daru, podloženou veterinární zprávou.

Mj. tato zpráva veterinární správy konstatuje, že obdarovaný porušil několik ustanovení veterinárního zákona, zejména §4 odst.1, písmeno b), tj. povinnost sledovat zdravotní stav zvířat, včasnou první pomoc, včetně veterinární pomoci při zjišťování vyhublosti darovaného koně, § 5 odst. 2, písmeno b), mj. povinnost vést záznamy o podávání léčivých přípravků a léků, vést očkování a předkládat je veterinárnímu lékaři, atd. Okamžikem jednání obdarovaného, které naplnilo porušení povinností obdarovaného uvedené v bodu 3 darovací smlouvy, vzniklo dárkyni právo domáhat se vrácení předmětu daru. Darovací vztah mezi účastníky darovací smlouvy zanikl okamžikem doručení výzvy dárkyně k vrácení daru; tzn., že darovací smlouva se zrušila a obnovil se původní právní vztah, obnovilo se původní vlastnictví dárkyně ke koni a obdarovaný se stal neoprávněným držitelem a současně mu vznikla povinnost koně vydat. Pokud by tak neučinil dobrovolně, má dárce právo na vydání věci uplatnit u soudu žalobou. V našem případě obdarovaný vydal koně ihned, bez dalšího řízení.

Chci koně zpět!

Jak je uvedeno výše, pokud chcete zrušit darovací vztah, musí být naplněny předpoklady uvedené ve smlouvě. Pokud jste toto zanedbali, pak může kůň strádat a přesto nemáte žádné právo ho „zabavit". Pokud ale máte dobře sestavenou smlouvu a je naplněno některé ujednání opravňující vás ke zrušení darovacího vztahu, můžete nového majitele vyzvat k vrácení koně. Předpokladem je, že jste schopni tuto skutečnost doložit např. posudkem veterinárního lékaře.

Co když ale nový majitel koně nechce dát? Pokud koni doslova nejde o život, není dobrý nápad jej brát násilím za asistence silnějších kamarádů, bezpečnější je držet se legálního způsobu. Nejprve, pokud možno písemně, novému majiteli oznamte zánik darovacího vztahu na základě ustanovení smlouvy a vyzvěte jej k vrácení daru. Pokud máte k dispozici právníka, je to lepší. Pokud na tuto výzvu majitel nereaguje, nezbývá vám, než podat na něj žalobu. Jedná se o občanskoprávní spor. Až po rozhodnutí soudu můžete požádat o asistenci při odebrání koně policii.

Závěrem mohu jen dodat, že zejména u darování koní JUDr. Obeidová doporučuje sepsat darovací smlouvu písemně s uvedením jeho zdravotního stavu, potřeb, užívání a všech podmínek jeho péče, atd., a zejména uvést, pro případ porušení sjednaných podmínek a povinností obdarovaného, povinnost vrácení koně.

Připojené obrázky

Komentáře

rozbalit všechny komentáře sbalit všechny komentáře

Seřadit komentáře: Od nejstaršího / Od nejnovějšího

 • 1. cheira

  sjednání podmínek

  11:01 - 20. 05. 2013

  \"Vedle tohoto zákonného práva dárce mohou účastníci darovací smlouvy sjednat i jiné podmínky nebo předpoklady, za nichž vzniká obdarovanému povinnost vrátit dar.\"
  Mohu se zeptat z čeho toto tvrzení vychází? Nebo alespoň odkaz na odbornou literaturu, kde se o tom mohu dozvědět více. Děkuji.

 • 2. Katka K.

  Re: podmínky

  11:30 - 20. 05. 2013

  Reaguje na 1.

  Určit podmínky odstoupení od smlouvy a tedy zde vrácení daru je právo obou stran a netýká se jen darovací smlouvy, ale i kupní. Ty samozřejmě nesmějí být protizákonné a důležitá je i jejich formulace a tady platí doporučení nechat si smlouvu zkontrolovat právníkem. Co se týče odkazu, není mi úplně jasné odkaz na co... než studovat zákony, připadá mi jednodušší kontaktovat toho právníka.

 • 3. cheira

  Re:

  13:52 - 20. 05. 2013

  Koukám, že sem se špatně vyjádřila, chtěla jsem se zeptat, zda není nějaká literatura nebo článek přímo k těm podmínkám. Protože, některé z výše uvedených, mi přijdou dost na hraně nepřiměřeného zásahu do vlastnických práv (např:využívat koně výhradně pro svoji rodinu ). No a obecná literatura je k tomuto tématu dosti strohá, tak jestli někdo neví o něčem podrobnějším k tomuto tématu, ale to je jen tak pro mou zvědavost:-) Jinak článek je moc pěkný a děkuji za něj.

 • 4. jaja

  podmínky

  14:11 - 20. 05. 2013

  Reaguje na 3.

  Já to tedy pochopila tak, že ty podmínky, tedy například využívat koně pouze pro svoji rodinu, jsou příklad možných podmínek, které se dají dát do smlouvy o darování koně. Dle mě tam klidně mohou napsat "dávat na koně pouze červené podsedlové dečky" :-) Je to podmínka, s níž někdo daruje někomu koně - pokud obdarovaný s podmínkou nesouhlasí, buď vydyndá na darujícím její vypuštění ze smlouvy nebo prostě koně nebere...

 • 5. Katka K.

  Re: podmínky

  14:15 - 20. 05. 2013

  Reaguje na 3.

  Aha, rozumím. To je dotaz na právníka. Zkusím přeposlat, pokud se něco dozvím, napíšu, ale obávám se, že takto obecně nelze moc říct, co už je nepřiměřený zásah. Ovšem nerozumím tomu.:-)

 • 6. cheira

  Re:

  18:22 - 20. 05. 2013

  Jé to nehledej, já jen jestli si na něco nenarazila. Do smlouvy se dá dát samozřejmě všechno a dá se s tím operovat při vyjednávání, které předchází soudnímu řízení. Ale pochybuji že bych se u soudu domohla vrácení daru třeba kvůli výše zmíněným dečkám stejně jako když si vymíním, že koně budu kontrolovat každý den od 6 ti do 8 hodin a majitel mi to musí umožnit, tak to také platné nebude. Jenže těžko najít hranici co ještě lze a co ne :-).

 • 7. Markéta P.

  Odstoupení od smlouvy ex tunc

  22:36 - 20. 05. 2013

  Reaguje na 2.

  Ono je to kapánek složitejší. Pokud se odstupuje s účinky ex tunc, pak probíhá vypořádání podle ust. § 457 obč.zák. Odkazuji na komentář k ust. § 458 odst. 3 obč.zák.: Ten, kdo předmět bezdůvodného obohacení vydává (tj. koně), má právo na náhradu nutných nákladů, které na věc vynaložil. Prostě z těchto důvodů bych odstoupení od darovací smlouvy do darovací smlouvy nemontovala. Dal by se použít jiný právní institut, rozvazovací podmínka. No, ale to vše platí jen pro darování do 31.12.2013. Pak bude účinný NOZ.

 • 8. Markéta P.

  tohle taky nejde

  22:39 - 20. 05. 2013

  "bez nároku na náhradu škody vzniklé obdarovanému." Nároku na náhradu škody se nelze účinně vzdát dříve, než nárok vznikne. V NOZ bude jinak.

 • 9. megera

  posouzení vhodné péče

  08:44 - 23. 05. 2013

  jednak je velmi diskutabilní, co je a co není vhodná péče, mnohdy se neshodnou ani veterináři, natož laikové, člověk, který se koně zbavuje - daruje ho, je málokdy takovým odborníkem, aby péči posoudil, nehledě na to, že pokud si jaksi z osobních důvodů rozmyslí darování koně, prostě to problémové zvíře, které neuměl vyléčit, chovalo se nezvladatelně a bylo pro něj nevyužitelné se v novém místě stane bezproblémové, původní majitel usoudí, že se "unáhlil s darováním (či prodejem) a bude chtít stav zvrátit zpět. Pak stačí, když se bude točit na nevhodné péči či nedodržení smlouvy třeba v bodu využití koně a to podle svého posouzení či posouzení svého kamaráda veterináře a nový majitel, který investoval čas a prostředky do nápravy koně zase hezky převáže mašlí a pošle šupem zpět ? Navíc mezi lidmi koluje spousta velmi zkreslených informací a podmínkách pro držení koní, někteří se dokonce domnívají, že na držení koně musíte mít pastvinu o výměře 1ha na kus :-) jiní nechápou, že je třeba vnímat podmínky jaksi celistvě, že kůň na trávě bude chodit jinak než na zmrazkách (jimž se našich zeměpisných šířkách nevyhneme) takže kdo je ten, kdo posoudí péči ? Takových chytráků by se pak našlo, co by si dali koně vykrmit, uzdravit a poštelovat bez jakýchkoli nákladů k někomu, kdo "na to má" morálně, fyzicky i finančně" a pak by projevili nespokojenost s péčí....

 • 10. Katka K.

  Meg

  10:32 - 23. 05. 2013

  Reaguje na 9.

  Přesně tak to je - darování (stejně jako prodej) je riziko pro obě strany. Proto je třeba jednak pokud možno prověřit, komu daruju a za druhé ošetřit to ve smlouvě, co to jde. Není to jen darující, kdo má co mluvit do kupní smlouvy, i pokud jsem obdarovaný (zejména pokud je to tak trochu danajský dar), můžu si určit, co podepíšu a co ne. Může to být posouzení nezaujatým veterinářem nebo třeba KVS. V případě Calantha to bylo díky KVS celkem jasné. A pokud dárci teče do bot, bývá to spíš obdarovaný, kdo si diktuje podmínky.

 • 11. Zrzánek

  Přepis darovaného koně na nového majitele bez darovací smlouvy a jakéhokoliv písemného dokladu

  14:40 - 04. 03. 2015

  Dobrý den,

  prosím o radu jak na sebe přepsat koně, kterého jsem dostala v roce 2013 jako dar na narozeniny. Je to plnokrevník kterého jsem dostala od majitelky stáje kde jsem pracovala. Kůň ovšem ve svém rodokmenu nemá její jméno ani jejího přítele, avšak pána kterého byl před tím než jim ho dal do stáje.
  Koně si nikdo nechtěl koupit a tak než by ho dali na jatka tak jsem ho dostala já protože jsem o něho měla zájem.
  Děkuji za jakoukoliv radu.

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: