11. konference o hiporehabilitaci se blíží!

16. 12. 2015 08:00

Obrázky: 6

Autor: Tisková informace Foto: archiv ČHS Rubrika: Zdroj: Česká hiporehabilitační společnost Počet přečtení: 2717 Komentuji zde: Ne Bookmarkován 0 krát

Zajímavé přednášky, nové informace, setkání s lidmi, kteří hiporehabilitaci provozují nebo ji potřebují nebo je zajímá. To vše nabízí Česká hiporehabilitační společnost na půdě Mendelovy univerzity ve dnech 19.-20. února 2016. Proč zveme všechny takto s předstihem? Kromě včasného plánování ve vašem diáři už jen do 20. prosince máte možnost účasti za významně snížený poplatek.

Seznam přednášek:

Výzkum v hiporehabilitaci

Bednáříková Hana, Mgr. - Vliv hipoterapie na vybrané pohybové aspekty u dětí s DMO.
Výzkum s Prof. Janurou, UPOL.

Krejčí Eva, MUDr. - Některé poznatky z dlouhodobého sledování pacientů s DMO využívajících hipoterapii.
V minulých letech byl na FTK UP Olomouc prováděn výzkum zaměřený na efekt hipoterapie u pacientů s DMO. Osm z dvaadvaceti zúčastněných probandů bylo sledováno v delším časovém horizontu, s odstupem jednoho a dvou roků u nich byly opětovně zkoumány pozornost, dlouhodobá i krátkodobá paměť a míra úzkosti. Cílem přednášky je prezentace těchto zjištění.

plakátAktivity s využitím koní

Mašková Michaela - Předškolní příprava.
Jak můžeme pomoci dětem s nerovnoměrným vývojem k úspěšnému vstupu do školního vzdělávání.

Süsserová Kateřina, Mgr. - Projekt s pracovním názvem "Sociální hiporehabilitace" realizovaný v Dětském domově v Potštejně.
Sociální hiporehabilitace v užším slova smyslu, kdy jde o aktivity směřující ke změně vzorců chování na základě plánovaných cvičení s koněm. Formativní je v sociální hiporehabilitaci vlastní prožitek klienta a trénink schopností řešit situace jiným než naučeným způsobem.

Štyndlová Pavlína, Balounová Anna, Ing., Kašparová Alena, Mgr. - Koně jako pomocníci dětem s poruchami učení.
Praktické zkušenosti a poznatky s ZTP s duševními poruchami, kteří pracují v chráněných pracovních místech na ekofarmě s koňmi. Jakým způsobem je koně stabilizují a přinášejí harmonii, učí se vyrovnávat s nečekanými okolnostmi i mimo chráněné pracovní prostředí.

Vladyková Jindra, Mgr., Schestauberová Markéta, Ing. - Využití metod etologického výzkumu při AVK.
Cílem sdělení přednášky je ukázat, jaký význam může mít využití postupů vědeckého výzkumu v oblasti etologie koní pro děti z běžné populace. Děti mají mnohdy zkreslené představy o sociálních, ale i biologických potřebách koní. Střet světa dětí a koní může být plný iluzí a nedorozumění. Stejně tak jako je pro děti často obtížné proniknout do složitostí světa lidského. Postupy používané při vědeckém výzkumu mohou dětem umožnit nejen nahlédnout do skutečné reality života koní, ale i pocítit, co je to zodpovědnost za prováděnou práci, jaké úsilí a trpělivost taková práce vyžaduje, a jak obtížné je zachovat si objektivitu a podřídit svoje chování a jednání dlouhodobému cíli.

Hiporehabilitační kůň

Langrová Iva, prof. Ing. CSc. - Parazitologie.
Cílem přednášky je seznámení posluchačů s nejdůležitějšími endoparazity koní. Nejčastějšími endoparazity koní, kteří jsou přítomni u každého koně, jsou hlístice podčeledi Cyathostominae. Cizopasí v tlustém střevě a mají přímý vývoj. Mezi další endoparazity patří škrkavka koňská (Parascaris equorum), hádě koňské (Strongyloides westeri) a tři druhy tzv. velkých strongylidů (Strongylus vulgaris, S. edentatus a S. equinus). Poslední dobou se v chovech koní šíří také tasemnice (především Anoplocephala perfoliata). Tasemnice koní se šíří pomocí roztočů, Oribatidů, v jejichž těle se vytváří boubel zvaný cysticerkus.

Novák Jan, Ing. - Výživa koní využívaných v hiporehabilitaci.
V úvodu přednášky proběhne obecné seznámení s výživou koní a základními živinami, které se v krmivech a celkové krmné dávce pro koně sledují a hodnotí. Ve druhé polovině bude probrána samotná problematika krmení se zaměřením na koně v hiporehabilitaci, jejíž součástí bude i sestavení vzorových a optimalizaci denních krmných dávek podle potřeb konkrétního koně.

*Röschel Jana - Fyzioterapie hiporehabilitačních koní.
Hiporehabilitační koně pokud mají upevňovat lidské zdraví, jak tělesné, tak duševní, by měli být sami v rovnováze po fyziologické stránce i duševní. Tento příspěvek ukáže průřez praktickým fyzioterapeutickým cvičením, které může ve střediscích s koňmi cvičit proškolený cvičitel a tím udržovat koně v lepší rovnováze a kondici. Lektorka je fyzioterapeutka koní a lidí s 23letou praxí z Kanady.

Legislativa

Nedorost Libor, JUDr., Ph.D. - Odpovědnost střediska ČHS za škodu podle NOZ.
Cílem přednášky je poskytnout základní orientaci ve stávající právní úpravě obecné i zvláštní odpovědnosti za škodu v souladu se zněním nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a představit podstatné změny platné od 1. 1. 2014, jako jsou: svéprávné osoby, předcházení škodám, odpovědnost za škodu vzniklou v při poskytování služeb střediskem ČHS (a to i při případném poskytování nelékařských zdravotnických služeb).

Psychoterapie pomocí koní

Horská Yvonna, Bc. - Hra jako výrazný motivační prvek.
V rámci oslav 15 let založení Zookoutku v PN Jihlava jsme uspořádali pro Psychiatrickou nemocnici představení, do kterého jsme zakomponovali prvky cvičení s velkými rehabilitačními míči, taneční a cvičební prvky a také poníka, který byl důležitou součástí vystoupení. Ve své přednášce bych vás ráda seznámila s vlastními zkušenostmi, postřehy a nácvikem vystoupení. Svůj příspěvek bych zaměřila na postřehy terapeuta a na straně druhé, jak smíšená skupina pacientů fungovala, jaká úskalí jsme museli překonat a také časový horizont nácviku. Nestejnorodá skupina pacientů, co se týká diagnóz, byla velmi náročná vzhledem ke koordinaci pohybu, zapamatování si určitých prvků, ale i časový horizont nácviku byl krátký vzhledem k náročnosti souhry s hudební produkcí. Odměnou byla radost všech zúčastněných.

Štyndlová Pavlína, Balounová Anna, Ing., Kašparová Alena, Mgr. - Chráněná pracovní místa pro ZTP - kůň v roli terapeuta.
Praktické zkušenosti a poznatky s ZTP s duševními poruchami, kteří pracují v chráněných pracovních místech na ekofarmě s koňmi. Jakým způsobem je koně stabilizují a přinášejí harmonii, učí se vyrovnávat s nečekanými okolnostmi i mimo chráněné pracovní prostředí.

*Hipoterapie

Čapková Kateřina, Mgr. - Efekt intenzivní hipoterapie u dětí s DMO v rané péči - případová studie.
Případová studie objektivizuje význam hipoterapie v rané péči a prezentuje Metodiku Hipoterapie u DMO. Tato metodika striktně rozděluje dva principy funkce koňského hřbetu- princip senzomotorické stimulace a princip diferenciace. Probandem je chlapec, 26 m, s hemiparetickou formou DMO. Cílem terapie byla aktivace trupu pomocí principu SMS a relaxace dolních končetin s nácvikem chůze s pomocí principu diferenciace. Na začátku terapie chlapec pomocí přískoků lezl, po týdenní HT byl schopen střídavého vzoru lezení, stoupání u opory a chůze s dopomocí za horní končetiny ve fyziologickém diferencovaném vzoru bez vnitřních rotací DK a s došlapem na paty.

Honců Tereza, Mgr. - Praktické poznatky z hipoterapie u dětí v raném věku.
Podělit se o výhody včasné hipoterapie u dětí v rané péči, její úskalí, praktické zkušenosti, využití pomůcek. Ambulantní versus intenzivní pobytové zařazení hipoterapie do komplexní péče. Kazuistiky.

Karásková Kamila, Mgr. - Využití nových prvků z ontogeneze při hipoterapii dětí s opožděným či neideálním psychomotorickým vývojem.
Již čtyři roky aplikujeme při provádění hipoterapie i jiné než "doporučované" polohy dětského pacienta na hřbetě koně. Vycházíme přitom z prvků ontogeneze jedince do jednoho roku věku dle zásad moderní fyzioterapie. Aplikace hipoterapie tímto způsobem je sice pro fyzioterapeuta fyzicky mnohem náročnější, ale z dosažených výsledků práce je vidět mnohonásobně vyšší efekt na úpravu (nejen) posturálních funkcí pacienta.

Parajezdectví

Habásková Renata, Ing. - Parajezdectví.
Cílem přednášky je podat informace o paradrezuře jako o rekreačním i závodním sportu. Jak postupovat, když si účastník hipoterapií zamiluje koně tak, že by chtěl v ježdění pokračovat. Paradrezura jako sport zařazený pod Českou jezdeckou federaci. Co přináší členství v České jezdecké federaci. Úspěchy českých paradrezurních jezdců.

Kulichova Jana, MUDr. - Současnost sportovního jezdění u nás a ve světě.
Přednáška shrnuje současné trendy v jezdectví handicapovaných pod FEI včetně úpravy pravidel a pokračující profesionalizace jak činovníků, tak jezdců. Zároveň podává informaci o současném stavu tohoto sportovního odvětví v České republice a nástin dalších perspektiv.


ČHSKonferenční poplatek
  • Do 20. 12. 2015 - 500 Kč (člen ČHS) a 800 Kč (nečlen ČHS)
  • Do 31. 1. 2016 - 800 Kč (člen ČHS) a 1100 Kč (nečlen ČHS)
  • Po 31. 1. 2016 a u registrace - 1200 Kč (člen ČHS) a 1500 Kč (nečlen ČHS)

Další informace a přihlášku naleznete na http://kurzy-hiporehabilitace.com/konference-2016/.

Připojené obrázky

Ohodnoť článek:

1 2 3 4 5

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 0 čtenářů. Celkový počet bodů: 0.

Linkuj na:

Sdílej článek na Linkuj.cz Sdílej článek na Jagg.cz Sdílej článek na De.licio.us Sdílej článek na Connotea.org Sdílej článek na Facebook.com


Equichannel na Facebooku

Děkujeme
našim
partnerům: